ἠλάλαξαν
ἠλάλαξεν
ἥλατο
ἠλαττονήθη
ἠλαττόνησε
ἠλαττόνησεν
ἠλαττονοῦτο
ἠλαττώθη
ἠλαττώθημεν
ἠλαττώθησαν
ἠλαττωμένον
ἠλάττωσας
ἠλαύνετο
ἠλαύνοντο
ἤλγησαν
ἤλεγξε
ἤλεγξεν
ἠλεήθημεν
ἠλεήθην
ἠλεήθητε
ἠλέημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐλεέω
ἠλεημένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἐλεέω
ἠλεημένῃ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ἐλεέω
ἠλεημένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἠλεημένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἠλέησα
ἠλέησαν
ἠλέησας
ἠλέησε
ἠλέησεν
ἠλειμμένοι
ἤλειφε
ἤλειφεν
ἤλειφον
ἠλειψάμην
ἤλειψας
ἠλείψατε
ἠλείψατο
ἤλειψε
ἤλειψεν
ἠλέκτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • amber
  • alloy of silver and gold, electrum
 • Forms:
  • ἠλέκτρου Noun: Gen Sing Neut
ἠλέκτρου
ἠλευθέρωσε
ἠλευθέρωσεν
ἤληθον
ἦλθα
ἤλθαμεν
ἦλθαν
ἤλθατε
ἦλθε
ἦλθεν
ἦλθες
ἤλθετε
ἤλθομεν
ἦλθον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔρχομαι
ἤλθοσαν
ἠλι
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: my God
ἡλιάζω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hang in the sun
  • to expose to the heat of the sun
  • to sit in the court
 • Forms:
  • ἡλιασθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • ἡλιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ἡλιάζομαι
ἡλιασθέντων
ἡλίκην
ἡλικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • age, length of life reached
  • time of life
  • manhood
  • size, bodily stature
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἡλικίαἡλικίαι
GENἡλικίαςἡλικιῶν
DATἡλικίᾳἡλικίαις
ACCἡλικίανἡλικίας
VOCἡλικίαἡλικίαι
ἡλικίᾳ
ἡλικίαν
ἡλικίας
ἡλικιώτης
ἡλίκον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἡλίκος
ἡλίκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Size: as big as
  • Age: as old as
  • Indirect question: how big, how great, how small
  • In exclamations: how much! how great!
 • Forms:
  • ἡλίκην Adj: Acc Sing Fem
  • ἡλίκον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom Sing Neut
ἧλιξ
ἥλιον
ἥλιος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sun, sunshine, daytime, east
  • On (Egyptian god of the sun)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἥλιοςἥλιοι
GENἡλίουἡλίων
DATἡλίῳἡλίοις
ACCἥλιονἡλίους
VOCἥλιεἥλιοι
ἡλίου
Ἡλιούπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Suncity
 • Forms:
  • Ἡλιουπόλεως Noun: Gen Sing Fem
Ἡλιουπόλεως
ἠλισγημένη
ἠλισγημένους
ἠλισγήσαμεν
ἡλίσθης
ἡλισμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἁλίζω
ἡλίῳ
ἧλκον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἕλκω
ἡλκωμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἑλκόω
ἤλλαξαν
ἠλλάξαντο
ἠλλάξατο
ἤλλαξε
ἤλλαξεν
ἤλλασσον
ἥλλετο
ἠλλοιώθη
ἠλλοιώθησαν
ἠλλοίωμαι
ἠλλοιωμένον
ἠλλοίωσαν
ἠλλοίωσε
ἠλλοίωσεν
ἡλλόμην
ἠλλοτριοῦντο
ἠλλοτριοῦτο
ἠλλοτριώθη
ἠλόησεν
ἧλοι
ἥλοις
ἧλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: nail, stud, spike
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἧλοςἧλοι
GENἥλουἥλων
DATἥλῳἥλοις
ACCἧλονἥλους
VOCἧλεἧλοι
ἥλους
ἔλπιζε
ἔλπιζεν
ἠλπίζομεν
ἠλπίκαμεν
ἠλπίκατε
ἤλπικε
ἤλπικεν
ἠλπικέναι
ἠλπικότες
ἤλπισα
ἠλπίσαμεν
ἤλπισαν
ἦλπισαν
ἤλπισας
ἠλπίσατε
ἤλπισε
ἤλπισεν
ἥλων