ὀχεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of a male animal mounting (covering) a female
  • copulating, impregnating (an animal)
 • Forms:
ὀχείαν
ὀχετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: canal, water-course, drain, sewer, ditch, intestines
 • Forms:
ὄχημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something that supports or carries, carriage, chariot
 • Forms:
ὀχήματος
ὀχθέω
 • Meaning: to be sorely angered, vexed in spirit
ὄχθη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a rising bank of a river
ὄχθην
 • Parse #1: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: a rising bank of a river
 • Root: ὄχθη
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to be vexed in spirit
 • Root: ὀχθέω
ὄχθης
 • Parse #1: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: a rising bank of a river
 • Root: ὄχθη
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to be vexed in spirit
 • Root: ὀχθέω
ὀχλαγωγέω
 • Meaning:
  • to play the demagogue
  • to stir up a mob, attract a crowd, draw a crowd
  • to incite a mob
 • Forms:
  • ὀχλαγωγήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ὀχλαγωγήσῃς
ὀχλεῖ
ὀχλεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὀχλέω
ὀχλέω
 • Active Meaning:
  • to mob, crowd, harass
  • to vex, trouble, disturb, annoy
 • Passive Meaning:
  • to be oppressed or tormented (by demons)
  • to be crowded
 • Forms:
  • ὀχλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὀχλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀχλῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ὀχληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὀχλούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ὀχλουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ὀχλούμενον
   • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
   • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
ὀχλῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ὀχλέω
ὀχληθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὀχλέω
ὀχληρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: troublesomeness, importunity
ὀχληρίαν
ὀχληρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: troublesome, irksome
 • Root: ὀχληρός
ὀχληρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: troublesome, irksome
ὀχλήσει
ὄχλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disturbance, annoyance, distress
ὄχλοι
ὄχλοις
ὄχλον
ὀχλοποιέω
 • Meaning: to make a crowd, gather a company, form a mob
 • Forms:
  • ὀχλοποιήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
ὀχλοποιήσαντες
ὄχλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a crowd, company, multitude, throng, number (of people), press
ὄχλου
ὀχλούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ὀχλέω
ὀχλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: ὀχλέω
ὀχλουμένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: ὀχλέω
ὄχλους
ὄχλῳ
ὄχλων
ὀχυρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὀχυρός
ὀχυραί
ὀχυραῖς
ὀχυράν
ὀχυράς
ὀχυρᾶς
ὀχυροί
ὀχυροῖς
ὀχυρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀχυρός
ὀχυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: firm, strong, sturdy, lasting, stout, secure
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὀχυρόςὀχυράὀχυρόν
GENὀχυροῦὀχυρᾶςὀχυροῦ
DATὀχυρῷὀχυρᾷὀχυρῷ
ACCὀχυρόνὀχυράνὀχυρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὀχυροίὀχυραίὀχυρά
GENὀχυρῶν
DATὀχυροῖςὀχυραῖςὀχυροῖς
ACCὀχυρούςὀχυράςὀχυρά
ὀχυρούς
ὀχυροῦσι, ὀχυροῦσιν
ὀχυρόω
 • Active Meaning:
  • to fortify
  • to secure
  • to lock
  • to make fast and sure
 • Passive Meaning:
  • to be fortified
  • to be secured
  • to be besieged
 • Forms:
  • ὀχυροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὀχυρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὀχυρώσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ὀχυρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὠχυρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὠχυρωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ὠχύρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὠχύρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠχύρωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀχυρῷ
ὀχύρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fortress, castle, stronghold
  • fortified place
  • prison
  • argument
 • Forms:
ὀχυρώμασι, ὀχυρώμασιν
ὀχυρώματα
ὀχυρώματι
ὀχυρωμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stronghold
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀχυρωμάτιονὀχυρωμάτια
GENὀχυρωματίουὀχυρωματίων
DATὀχυρωματίῳὀχυρωματίοις
ACCὀχυρωμάτιονὀχυρωμάτια
ὀχυρώματος
ὀχυρωμάτων
ὀχυρῶν
ὀχυρῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὀχυρόω
ὀχυρώσασα
ὀχυρώσεως
ὀχυρώσῃ
ὀχύρωσι, ὀχύρωσιν
ὀχύρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fortification
  • act of fortifying (a city)