ὀχεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of a male animal mounting (covering) a female
  • copulating, impregnating (an animal)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὀχείαὀχεῖαι
GENὀχείαςὀχειῶν
DATὀχείᾳὀχείαις
ACCὀχείανὀχείας
VOCὀχείαὀχεῖαι
ὀχείαν
ὀχετός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: canal, water-course, drain, sewer, ditch, intestines
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὀχετόςὀχετοί
GENὀχετοῦὀχετῶν
DATὀχετῷὀχετοῖς
ACCὀχετόνὀχετούς
VOCὀχετέὀχετοί
ὄχημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something that supports or carries, carriage, chariot
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὄχημαὀχήματα
GENὀχήματοςὀχημάτων
DATὀχήματιὀχήμασι(ν)
ACCὄχημαὀχήματα
ὀχήματος
ὀχλαγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to play the demagogue
  • to stir up a mob, attract a crowd, draw a crowd
 • Forms:
  • ὀχλαγωγήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ὀχλαγωγήσῃς
ὀχλεῖ
ὀχλεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὀχλέω
ὀχλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to mob, crowd, harass
  • to vex, trouble, disturb, annoy
 • Cognates: ἐνοχλέω, ὀχλέω, παρενοχλέω
 • Forms:
  • ὀχλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ὀχλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ὀχλῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ὀχληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ὀχλούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ὀχλουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ὀχλούμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
ὀχλῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ὀχλέω
ὀχληθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ὀχλέω
ὀχληρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: troublesomeness, importunity
 • Forms:
  • ὀχληρίαν Noun: Acc Sing Fem
ὀχληρίαν
ὀχλήσει
ὄχλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disturbance, annoyance, distress
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὄχλησιςὀχλήσεις
GENὀχλήεωςὀχλήσεων
DATὀχλήσειὀχλήσεσι(ν)
ACCὄχλησινὀχλήσεις
ὄχλοι
ὄχλοις
ὄχλον
ὀχλοποιέω
ὀχλοποιήσαντες
ὄχλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a crowd, company, multitude, throng, number (of people), press
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὄχλοςὄχλοι
GENὄχλουὄχλων
DATὄχλῳὄχλοις
ACCὄχλονὄχλους
VOCὄχλεὄχλοι
ὄχλου
ὀχλούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ὀχλέω
ὀχλούμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ὀχλέω
ὀχλουμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ὀχλέω
ὄχλους
ὄχλῳ
ὄχλων
ὀχυρά
ὀχυραί
ὀχυραῖς
ὀχυράν
ὀχυράς
ὀχυρᾶς
ὀχυροί
ὀχυροῖς
ὀχυρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ὀχυρός
ὀχυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: firm, strong, sturdy, lasting, stout, secure
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὀχυρόςὀχυράὀχυρόν
GENὀχυροῦὀχυρᾶςὀχυροῦ
DATὀχυρῷὀχυρᾷὀχυρῷ
ACCὀχυρόνὀχυράνὀχυρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὀχυροίὀχυραίὀχυρά
GENὀχυρῶν
DATὀχυροῖςὀχυραῖςὀχυροῖς
ACCὀχυρούςὀχυράςὀχυρά
ὀχυρούς
ὀχυροῦσιν
ὀχυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fortify
   • to secure
   • to lock
   • to make fast and sure
  • Passive:
   • to be fortified
   • to be secured
   • to be besieged
 • Cognates: ὀχυρόω, προσοχυρόω
 • Forms:
  • ὀχυροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὀχυρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ὀχυρώσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ὀχυρώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ὠχυρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ὠχυρωμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ὠχύρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ὠχύρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὠχύρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ὀχυρῷ
ὀχύρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fortress, castle, stronghold
  • prison
  • argument
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀχύρωμαὀχυρώματα
GENὀχυρώματοςὀχυρωμάτων
DATὀχυρώματιὀχυρώμασι(ν)
ACCὀχύρωμαὀχυρώματα
ὀχυρώμασιν
ὀχυρώματα
ὀχυρώματι
ὀχυρωμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stronghold
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὀχυρωμάτιονὀχυρωμάτια
GENὀχυρωματίουὀχυρωματίων
DATὀχυρωματίῳὀχυρωματίοις
ACCὀχυρωμάτιονὀχυρωμάτια
ὀχυρώματος
ὀχυρωμάτων
ὀχυρῶν
ὀχυρῶσαι
ὀχυρώσασα
ὀχυρώσεως
ὀχυρώσῃ
ὀχύρωσιν
ὀχύρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fortification
  • act of fortifying (a city)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὀχύρωσιςὀχυρώσεις
GENὀχυρώσεωςὀχυρώσεων
DATὀχυρώσειὀχυρώσεσι(ν)
ACCὀχύρωσι(ν)ὀχυρώσεις