ἠφανίζετο
ἠφάνισαν
ἠφάνισε, ἠφάνισεν
ἠφανίσθη
ἠφανίσθησαν
ἠφανισμέναι
ἠφανισμένας
ἠφανισμένη
ἠφανισμένην
ἠφανισμένοι
ἠφανισμένοις
ἠφανισμένον
  • Parse:
    • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
    • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
  • Root: ἀφανίζω
ἠφανισμένος
ἠφάνισται
ἤφθην
  • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • Root: ἅπτω
ἤφιε, ἤφιεν
ἠφίεις
ἠφρονεύσαντο