ἠφανίζετο
ἠφάνισαν
ἠφάνισεν
ἠφανίσθη
ἠφανίσθησαν
ἠφανισμέναι
ἠφανισμένας
ἠφανισμένη
ἠφανισμένην
ἠφανισμένοι
ἠφανισμένοις
ἠφανισμένον
ἠφανισμένος
ἠφάνισται
ἤφιε
ἤφιεν
ἠφίεις
ἠφρονεύσαντο