ἠκαιρεῖσθε
ἥκαμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἥκω
ἥκασι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἥκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἠκαταστάτησαν
ἥκατε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἥκω
ἧκε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵημι
ἥκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἥκω
ἥκειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἥκω
ἥκεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἥκω
ἧκεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵημι
ἥκετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἥκω
ἠκηδίασεν
ᾐκίζοντο
ᾐκισμένοις
ᾐκισμένους
ἤκμασαν
ἠκολούθει
ἠκολουθήκαμεν
ἠκολουθηκότων
ἠκολουθήσαμεν
ἠκολούθησαν
ἠκολούθησε
ἠκολούθησεν
ἠκολούθουν
ἥκομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἥκω
ἧκον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἠκονημένα
ἠκονημένον
ἠκόνησαν
ἥκοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἥκω
ἥκοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἥκω
ἥκοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἥκω
ἠκόντιζε
ἠκόντιζεν
ἥκοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἥκω
ἤκουε
ἤκουεν
ἠκούετο
ἤκουον
ἤκουσα
ἠκούσαμεν
ἤκουσαν
ἤκουσας
ἠκούσατε
ἤκουσε
ἤκουσεν
ἠκούσθη
ἠκούσθησαν
ἥκουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἡκουσιάσαντο
ἡκουσιάσθησαν
ἥκουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἤκουσται
ἠκούτισας
ἠκούτισεν
ἠκριβάσθη
ἠκρίβωσε
ἠκρίβωσεν
ἦκται
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄγω
ἠκυρώσατε
ἠκύρωσε
ἠκύρωσεν
ἥκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come, go, arrive, i.e., be present
  • to reach (a certain point)
 • Note: In contrast to ἔρχομαι, ἥκω emphasizes the end-point of the process of physical movement
 • Cognates: ἀνήκω, ἀφήκω, διήκω, εἰσήκω, ἐπανήκω, ἥκω, καθήκω, προήκω, προσήκω
 • Forms:
  • ἥκαμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἥκασι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἥκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἥκατε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἥκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἥκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἥκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἥκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἥκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἧκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἥκοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἥκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἥκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἥκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἥκουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἥκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἥκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἥξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἥξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἥξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἥξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἥξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἥξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἥξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἥξω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἥξων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • ἥξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἥξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἥκων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἥκω