ἠκαιρεῖσθε
ἥκαμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἥκω
ἥκασι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἥκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἠκαταστάτησαν
ἥκατε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἥκω
ἧκε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵημι
ἥκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἥκω
ἥκειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἥκω
ἥκεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἥκω
ἧκεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵημι
ἥκετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἥκω
ἠκηδίασεν
ᾐκίζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: αἰκίζω
ᾐκισμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: αἰκίζω
ᾐκισμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: αἰκίζω
ἤκμασαν
ἠκολούθει
ἠκολουθήκαμεν
ἠκολουθηκότων
ἠκολουθήσαμεν
ἠκολούθησαν
ἠκολούθησε
ἠκολούθησεν
ἠκολούθουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀκολουθέω
ἥκομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἥκω
ἧκον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἥκω
ἠκονημένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀκονάω
ἠκονημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀκονάω
ἠκόνησαν
ἥκοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἥκω
ἥκοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἥκω
ἥκοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἥκω
ἠκόντιζε
ἠκόντιζεν
ἥκοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἥκω
ἤκουε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἤκουεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἠκούετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἤκουον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀκούω
ἤκουσα
ἠκούσαμεν
ἤκουσαν
ἤκουσας
ἠκούσατε
ἤκουσε
ἤκουσεν
ἠκούσθη
ἠκούσθησαν
ἥκουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἡκουσιάσαντο
ἡκουσιάσθησαν
ἥκουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἥκω
ἤκουσται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἠκούτισας
ἠκούτισεν
ἠκριβάσθη
ἠκρίβωσε
ἠκρίβωσεν
ἦκται
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄγω
ἠκυρώσατε
ἠκύρωσε
ἠκύρωσεν
ἥκω
 • Present
 • ἥκαμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἥκασι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἥκατε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἥκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἥκειν Verb: Pres Act Infin
 • ἥκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἥκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἥκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἥκοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἥκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἥκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἥκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἥκουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἥκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἥκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἧκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἥξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἥξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἥξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἥξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἥξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἥξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἥξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἥξων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Aorist
 • ἥξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἥξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἥξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἥξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἥκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
ἥκων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἥκω