ἀλλ᾿
ἀλλά
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • after a negative: but
   • οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι = I did not come to destroy but to fulfill (Matt 5:17)
  • in comparison or contrast: but, yet
   • δεῖ γὰρ γενέσθαι· ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος = for all these things must come to pass, but the end is not yet (Matt 24:6)
  • in the apodosis of a conditional sentence: yet, certainly, at least
   • εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγώ = if all were to stumble, yet surely not I (Mark 14:29)
  • rhetorically ascensive: not only this ... but rather
   • πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν = But rather what diligence it produced in you, but rather what clearing of yourselves, but rather what indignation, but rather what fear, but rather what vehement desire, but rather what zeal, but rather what vindication! (II Cor 7:11)
  • in consequence: now then
   • ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾿ αὐτήν = now then lay your hands on her (Matt 9:18), cf Mark 9:22; 16:7; Acts 10:20; 26:16
  • otherwise, contrariwise, and, however, indeed, nevertheless, no, notwithstanding, save, therefore
 • Forms:
  • ἀλλ᾿ Conjunction
ἄλλα
ἀλλαγάς
ἀλλαγή
ἀλλαγῇ
ἀλλαγησόμεθα
ἀλλαγήσονται
ἄλλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an exchange, substitute, something given in exchange, ransom, reward, price
  • something that replaces something or someone
  • payment made for services rendered
  • payment made for something purchased
  • changing into something else
  • an exchange, substitute, ransom, reward, price
 • Cognates: ἄλλαγμα, ἀντάλλαγμα, συνάλλαγμα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄλλαγμαἀλλάγματα
GENἀλλάγματοςἀλλαγμάτων
DATἀλλάγματιἀλλάγμασι(ν)
ACCἄλλαγμαἀλλάγματα
ἀλλάγμασιν
ἀλλάγματα
ἀλλάγματι
ἀλλάγματος
ἄλλαι
ἄλλαις
ἀλλάξαι
ἀλλάξατε
ἀλλάξει
ἀλλάξεις
ἀλλάξεται
ἀλλάξῃ
ἀλλάξῃς
ἀλλάξομεν
ἀλλάξονται
ἀλλάξουσιν
ἄλλας
ἀλλάσσει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀλλάσσω
ἀλλασσόμεθα
ἀλλασσομένας
ἀλλασσόμενοι
ἀλλασσομένων
ἀλλάσσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀλλάσσω
ἀλλάσσω
 • Present
 • ἀλλάσσει
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀλλασσόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἀλλασσομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • ἀλλασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀλλασσομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • ἀλλάσσουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἀλλάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἤλλασσον Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἀλλαγησόμεθα Verb: 2nd Future, pass Ind 1st Plur
 • ἀλλαγήσονται Verb: 2nd Future, pass Ind 3rd Plur
 • ἀλλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀλλάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀλλάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀλλάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀλλάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀλλάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀλλαγῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀλλάξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀλλάξατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀλλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀλλάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἤλλαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠλλάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἠλλάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἤλλαξε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤλλαξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἀλλάσσων
ἀλλαχῆ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: elsewhere, in another place
 • Note: ἄλλος ἀλλαχῆ = one here, another there
 • Forms:
  • ἀλλαχῇ Noun: Dat Sing Fem
ἀλλαχῇ
ἀλλαχόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from elsewhere, some other way, from another place
 • Forms:
  • ἀλλαχοῦ Adverb
ἀλλαχοῦ
ἄλλη
ἄλλῃ
ἀλληγορέω
ἀλληγορία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀλληγορίαἀλληγορίαι
GENἀλληγορίαςἀλληγοριῶν
DATἀλληγορίᾳἀλληγορίαις
ACCἀλληγορίανἀλληγορίας
ἀλληγορούμενα
ἀλληγορουμένης
ἄλληλα
ἀλλήλαις
ἀλλήλας
ἀλλήλοις
ἀλληλούϊα
 • Meaning: alleluiah, Praise Jah
 • Hebrew:
ἀλλήλους
ἀλλήλων
 • Parse: Reciprocal Pronoun Gen Plur Masc/Neut/Fem
 • Meaning: each other, mutual, one another, mutually
 • Forms:
  • ἄλληλα Reciprocal pronoun Acc Plur Neut
  • ἀλλήλαις Reciprocal pronoun Dat Plur Fem
  • ἀλλήλας Reciprocal pronoun Acc Plur Fem
  • ἀλλήλοις Reciprocal. pronoun: Dat Plur Masc/Neut
  • ἀλλήλους Reciprocal Pronoun Acc Plur Masc
ἄλλην
ἄλλης
ἄλλο
ἀλλογενεῖ
ἀλλογενεῖς
ἀλλογενέσι
ἀλλογενῆ
ἀλλογενής
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλλογενήςἀλλογενές
GENἀλλογενοῦς
DATἀλλογενεῖ
ACCἀλλογενῆἀλλογενές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλλογενεῖςἀλλογενῆ
GENἀλλογενῶν
DATἀλλογενέσι(ν)
ACCἀλλογενεῖςἀλλογενῆ
ἀλλογενοῦς
ἀλλογενῶν
ἀλλόγλωσσον
ἀλλόγλωσσος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλλόγλωσσοςἀλλόγλωσσον
GENἀλλογλώσσου
DATἀλλογλώσσῳ
ACCἀλλόγλωσσον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλλόγλωσσοιἀλλόγλωσσα
GENἀλλογλώσσων
DATἀλλογλώσσοις
ACCἀλλογλώσσουςἀλλόγλωσσα
ἀλλογλώσσους
ἀλλοεθνέσιν
ἀλλοεθνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a foreign nation, outlandish
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλλοεθνήςἀλλοεθνές
GENἀλλοεθνοῦς
DATἀλλοεθνεῖ
ACCἀλλοεθνῆἀλλοεθνές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλλοεθνεῖςἀλλοεθνῆ
GENἀλλοεθνῶν
DATἀλλοεθνέσι(ν)
ACCἀλλοεθνεῖςἀλλοεθνῆ
ἄλλοθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from elsewhere, from another place
ἄλλοι
ἀλλοιοῖ
ἀλλοῖον
ἀλλοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: different, of another sort, of another kind
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλλοῖοςἀλλοίηἀλλοῖον
GENἀλλοίουἀλλοίηςἀλλοίου
DATἀλλοίῳἀλλοίῃἀλλοίῳ
ACCἀλλοῖονἀλλοίηνἀλλοῖον
VOCἀλλοῖεἀλλοίηἀλλοῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλλοῖοιἀλλοῖαιἀλλοῖα
GENἀλλοίωνἀλλοίωνἀλλοίων
DATἀλλοίοιςἀλλοίαιςἀλλοίοις
ACCἀλλοίουςἀλλοίαςἀλλοῖα
VOCἀλλοῖοιἀλλοῖαιἀλλοῖα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀλλοιότερος Adj: Nom Sing Masc Comp
ἀλλοιότερος
ἀλλοιοῦνται
ἀλλοιοῦσα
ἀλλοιούσθω
ἀλλοιοῦσιν
ἀλλοιοῦται
ἀλλοιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make different, alter
  • to discard and replace, change
  • to become estranged
 • Cognates: ἐξαλλοιόω
 • Forms:
 • Present
 • ἀλλοιοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀλλοιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀλλοιοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἀλλοιούσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀλλοιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀλλοιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἀλλοιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀλλοιωθησομένοις Verb: Fut Pass Part Dat Plur Masc
 • ἀλλοιωθησομένων Verb: Fut Pass Part Gen Plur Masc
 • ἀλλοιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀλλοιωθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
 • ἀλλοιωθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • ἀλλοιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀλλοιωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀλλοιῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀλλοιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀλλοιώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀλλοίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἠλλοιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠλλοιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠλλοίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠλλοίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠλλοίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠλλοίωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
 • ἠλλοιωμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
ἄλλοις
ἀλλοίῳ
ἀλλοιωθεῖσαν
ἀλλοιωθείσης
ἀλλοιωθῇ
ἀλλοιωθήσεται
ἀλλοιωθησομένοις
ἀλλοιωθησομένων
ἀλλοιωθῶσιν
ἀλλοιῶσαι
ἀλλοιώσει
ἀλλοιώσεως
ἀλλοιώσῃ
ἀλλοιώσῃς
ἀλλοίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a change, alteration, changing, act of becoming different
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀλλοίωσιςἀλλοιώσεις
GENἀλλοιώσεωςἀλλοιώσεων
DATἀλλοιώσειἀλλοιώσεσι(ν)
ACCἀλλοίωσι(ν)ἀλλοιώσεις
ἀλλοίωσον
ἅλλομαι
ἁλλομένοις
ἁλλόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ἅλλομαι
ἁλλομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Neut
 • Root: ἅλλομαι
ἁλλομένους
ἄλλον
ἄλλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: other (of the same kind), another
 • Note: while the distinction between ἄλλος and ἕτερος is seen in the NT, it is not always made in the LXX. For example compare Gen 41:3 (ἄλλαι) with 41:19 (ἕτεραι); Job 1:16,17 (ἕτερος) with v18 (ἄλλος)
 • Cognates: ἄλλος, ἔξαλλος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄλλοςἄλληἄλλο
GENἄλλουἄλληςἄλλου
DATἄλλῳἄλλῃἄλλῳ
ACCἄλλονἄλληνἄλλο
Plural
 MascFemNeut
NOMἄλλοιἄλλαιἄλλα
GENἄλλων
DATἄλλοιςἄλλαιςἄλλοις
ACCἄλλουςἄλλαςἄλλα, τἄλλα
ἄλλοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at another time
ἀλλοτρίᾳ
ἀλλοτρία
ἀλλότρια
ἀλλότριαι
ἀλλοτρίαις
ἀλλοτρίαν
ἀλλοτρίας
ἀλλοτριεπίσκοπος
ἀλλοτριοεπίσκοπος
ἀλλότριοι
ἀλλοτρίοις
ἀλλότριον
ἀλλότριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or belonging to another, another's, alien, foreign, strange, a stranger
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλλότριοςἀλλότριαἀλλότριον
GENἀλλοτρίουἀλλοτρίαςἀλλοτρίου
DATἀλλοτρίῳἀλλοτρίᾳἀλλοτρίῳ
ACCἀλλότριονἀλλοτρίανἀλλότριον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλλότριοιἀλλότριαιἀλλοτρία
GENἀλλοτρίων
DATἀλλοτρίοιςἀλλοτρίαιςἀλλοτρίοις
ACCἀλλοτρίουςἀλλοτρίαςἀλλοτρία
ἀλλοτριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: alienation, estrangement, fact of being alien
 • Forms:
  • ἀλλοτριότητι Noun: Dat Sing Fem
ἀλλοτριότητι
ἀλλοτρίου
ἀλλοτρίους
ἀλλοτριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pretend to be a stranger
  • to cast out from
  • to estrange from
  • to treat as an alien, ostracize, banish, exile
  • to be alienated from
  • to become an enemy
  • to disguise oneself from (Gen. 42:7)
 • Cognates: ἀπαλλοτριόω, ἐξαλλοτριόω
 • Forms:
  • ἀλλοτριωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀλλοτριωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἠλλοτριοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἠλλοτριοῦτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἠλλοτριώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀλλοτρίῳ
ἀλλοτριωθῆναι
ἀλλοτριωθήσεται
ἀλλοτρίων
ἀλλοτρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: strangely, hostilely, of or belonging to another, in a strange way
ἀλλοτριώσεως
ἀλλοτρίωσιν
ἀλλοτρίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • something foreign, alien
  • estrangement, an indifferent stranger who keeps aloof
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀλλοτρίωσιςἀλλοτριώσεις
GENἀλλοτριώσεωςἀλλοτριώσεων
DATἀλλοτριώσειἀλλοτριώσεσι(ν)
ACCἀλλοτρίωσι(ν)ἀλλοτριώσεις
ἄλλου
ἄλλους
ἀλλόφυλα
ἀλλοφυλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adopt foreign customs, adopt foreign religions
 • Forms:
  • ἀλλοφυλῆσαι Verb: Aor Act Infin
ἀλλοφυλῆσαι
ἀλλοφυλισμόν
ἀλλοφυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: adoption of foreign customs, adoption of foreign religions, alien
 • Forms:
  • ἀλλοφυλισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀλλοφυλισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
ἀλλοφυλισμοῦ
ἀλλόφυλοι
ἀλλοφύλοις
ἀλλόφυλον
ἀλλόφυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of another tribe or nation, foreign, alien, heathen
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλλόφυλοςἀλλόφυλον
GENἀλλοφύλου
DATἀλλοφύλῳ
ACCἀλλόφυλον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλλόφυλοιἀλλόφυλα
GENἀλλοφύλων
DATἀλλοφύλοις
ACCἀλλοφύλουςἀλλόφυλα
ἀλλοφύλου
ἀλλοφύλους
ἀλλοφύλῳ
ἀλλοφύλων
ἀλλόφωνος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλλόφωνοςἀλλόφωνον
GENἀλλοφώνου
DATἀλλοφώνῳ
ACCἀλλόφωνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλλόφωνοιἀλλόφωνα
GENἀλλοφώνων
DATἀλλοφώνοις
ACCἀλλοφώνουςἀλλόφωνα
ἀλλοφώνους
ἄλλῳ
ἄλλων
ἄλλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in another way, otherwise
  • differently
  • above all, especially
  • in vain, for no good reason
  • wrongly
  • at random
  • καὶ ἄλλως = "and besides"
  • ἄλλως καὶ ἄλλως = "here and there"