ἀλόα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀλοάω
ἀλοάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to thresh, thresh out
  • to tread out (the grain)
  • to tear, rip, crush and destroy
  • to move over and crush (something underneath like the crushing of the wheels of a wagon)
 • Cognates: καταλοάω συναλοάω
 • Forms:
  • ἀλόα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀλοηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀλοήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀλοήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀλοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀλοῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀλοῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀλοῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἠλόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἄλογα
ἀλογέω
ἀλογηθῆναι
ἀλογία
top
ἀλογίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀλογία
ἀλογίζεσθε
ἀλογίζομαι
ἀλογιστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lose one's senses, rave, be thoughtless
 • Forms:
  • ἀλογιστοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
ἀλογιστία
ἀλογιστίᾳ
ἀλογιστίας
ἀλογίστοις
ἀλόγιστον
ἀλόγιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inconsiderate, thoughtless, unreasonable, irrational
  • without a logical explanation
  • incapable of logical reasoning (like the thinking of a child)
 • Forms:
  • ἀλογίστοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀλόγιστον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀλογίστῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἀλογιστοῦμεν
ἀλογίστῳ
top
ἀλογίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unreasoningly, inconsiderately, thoughtlessly, heedlessly, unreasonably, in a manner contrary to logical explanations
ἄλογοι
ἄλογον
ἄλογος
ἀλόγους
ἀλόγων
ἀλόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unreasonably
  • against the best advice
  • speechlessly
ἀλόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: aloes
 • Forms:
  • ἀλόης Noun: Gen Sing Fem
ἀλοηθήσονται
ἀλόης
ἀλοήσεις
ἀλοήσουσιν
ἀλοήσω
top
ἀλοητός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: threshing (time), harvest (season)
ἀλοιφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ointment, grease, fat
  • any substance used to anoint, smear, paint, plaster over (something)
  • act of making something sticky like clay or mortor
  • act of painting over (something to erase it)
  • something that has been painted
 • Forms:
  • ἀλοιφῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀλοιφήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀλοιφῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀλοιφῇ
ἀλοιφήν
ἀλοιφῆς
ἁλόντες
ἁλός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ἅλς
ἁλοῦνται
ἁλούς
ἀλοῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀλοάω
ἀλοῶντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀλοάω
ἀλοῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀλοάω