ἁλί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ἅλς
ἁλιάετος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sea-eagle
 • Note: alternate spelling of ἁλιαίετος
ἁλιαίετον
ἁλιαίετος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the sea-eagle, osprey
 • Forms:
  • ἁλιαίετον Noun: Acc Sing Masc
ἁλιεῖς
ἁλιεύειν
ἁλιεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fisherman, fisher
  • seaman, sailor on salt water
 • Note: Alternate spelling: ἁλεεύς
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἁλιεύςἁλιεῖς
GENἁλιέωςἁλιέων
DATἁλιεῖἁλιεῦσι(ν)
ACCἁλιέαἁλιέας
ἁλιεύσουσιν
ἁλιεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fish, go fishing, catch fish
  • to be a fisherman
 • Forms:
  • ἁλιεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἁλιεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἁλιέων
ἁλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to salt, apply salt
 • Cognates: συναλίζω
 • Forms:
  • ἁλισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἁλίσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἡλίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἡλισμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
ἅλιμα
ἁλίμοις
ἅλιμον
ἅλιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of the sea
  • seashore, seaside
  • barren, isolated
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἅλιμοςἅλιμον
GENἁλίμου
DATἁλίμῳ
ACCἅλιμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἅλιμοιἅλιμα
GENἁλίμων
DATἁλίμοις
ACCἁλίμουςἅλιμα
ἁλίοκομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be caught, be taken, fall into enemy hands
 • Forms:
  • ἁλῷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἅλις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: enough, plenty, lots of
ἀλίσγεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pollution, defilement
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀλίσγεμαἀλίσγεματα
GENἀλίσγεματοςἀλισγημάτων
DATἀλίσγεματιἀλίσγεμασι(ν)
ACCἀλίσγεμαἀλίσγεματα
ἀλισγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pollute, destroy the purity of, destroy the sanctity of
 • Forms:
  • ἀλισγηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀλισγήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἠλισγημένη Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ἠλισγημένους Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • ἠλισγήσαμεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
ἀλίσγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pollution
ἀλισγημάτων
ἀλισγηθῇ
ἀλισγήσει
ἁλισθήσεται
ἁλίσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ἁλίζω
ἁλίσκεται
ἁλίσκονται
ἁλίσκω
 • Present
 • ἁλίσκεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • ἁλίσκονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἁλώσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἁλώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἁλώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἁλώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἁλόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἁλούς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἁλῶναι Verb: Aor Act Infin
 • ἁλῷς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἑάλω Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἑάλως Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἑάλωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἑάλωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἑαλωκυίας Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
ἀλιτηρίοις
ἀλιτήριον
ἀλιτήριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: sinning against (God), offending against (God)
  • Substantival: wretch, wicked person, sinner, non-Jew
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀλιτήριοςἀλιτήριον
GENἀλιτηρίου
DATἀλιτηρίῳ
ACCἀλιτήριον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀλιτήριοιἀλιτήρια
GENἀλιτηρίων
DATἀλιτηρίοις
ACCἀλιτηρίουςἀλιτήρια
ἀλιτηρίους
ἀλιτηρίων