ἁλυκῇ
ἁλυκή
ἁλυκήν
ἁλυκῆς
ἁλυκόν
ἁλυκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • salty, briny
  • Substantival:
   • the Dead Sea
 • Forms:
  • ἁλυκή Adj: Nom Sing Fem
  • ἁλυκῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἁλυκήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἁλυκῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ἁλυκόν Adj: Acc Sing Neut
ἀλυκτός
ἀλύπητον
ἀλύπητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without sorrow, not grieved, not pained
 • Forms:
  • ἀλύπητον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
ἀλυπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: free of pain, free of grief, freedom from pain/grief
 • Forms:
  • ἀλυπίαν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
ἀλυπίαν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀλυπία
ἄλυπος
ἀλυπότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: less sorrowful, reduced grief
ἁλύσει
ἁλύσεις
ἁλύσεσι
ἁλύσεσιν
ἁλύσεως
ἁλυσιδωτά
ἁλυσιδωτοῖς
ἁλυσιδωτόν
ἁλυσιδωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: chained, wrought in chain fashion, made like a chain
 • Note: θώρακα ἁλυσιδωτὸν = chainmail, 1Sam 17:5
 • Forms:
  • ἁλυσιδωτά Adj: Acc Plur Neut
  • ἁλυσιδωτοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἁλυσιδωτόν Adj: Acc Sing Neut
  • ἁλυσιδωτοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἁλυσιδωτούς Adj: Acc Plur Masc
ἁλυσιδωτοῦ
ἁλυσιδωτούς
ἅλυσιν
ἅλυσις
ἀλυσιτελές
ἀλυσιτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unprofitable, gainless, pernicious
 • Forms:
  • ἀλυσιτελές Adj: Nom Sing Neut
ἀλύτοις
ἄλυτος