ἅλα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἅλας
ἀλάβαστρον
ἀλάβαστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • alabaster ointment
  • a box, vase, or flask to hold alabaster ointment
 • Forms:
  • ἀλάβαστρον Noun: Nom/Acc Sing Neut
ἀλαζόνα
ἀλαζόνας
ἀλαζονεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boasting, pride, arrogance, bragging, self-confidence, false pretension, imposture, quackery
 • Forms:
  • ἀλαζονείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀλαζονείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀλαζονείαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀλαζονείας Noun: Gen Sing Fem
ἀλαζονείᾳ
ἀλαζονείαις
ἀλαζονείαν
ἀλαζονείας
ἀλαζόνες
ἀλαζονεύεσθαι
ἀλαζονευέσθω
ἀλαζονεύεται
ἀλαζονεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to boast, be boastful, brag, make false pretensions
 • Forms:
  • ἀλαζονεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀλαζονευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀλαζονεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀλαζονευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀλαζονεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἀλαζονευόμενοι
ἀλαζονεύου
ἀλαζόνων
ἀλαζών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a boaster, braggart, vagabond
 • Forms:
  • ἀλαζόνα Noun: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀλαζόνας Noun: Acc Plur Masc
  • ἀλαζόνες Noun: Nom Plur Masc
  • ἀλαζόνων Noun: Gen Plur Masc
ἀλαιμώθ
 • Parse: Hebrew Noun: Acc Sing
 • Meaning: alaemoth, musical instrument (I Chron. 15:20)
 • Hebrew:
ἄλαλα
ἀλαλαγμόν
ἀλαλαγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shout, loud noise, loud voice, joyful sound, bleating (of sheep or goats)
 • Forms:
  • ἀλαλαγμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀλαλαγμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀλαλαγμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀλαλαγμῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀλαλαγμοῦ
ἀλαλαγμῷ
ἀλαλαγμῶν
ἀλαλάζον
ἀλαλάζοντας
ἀλαλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shout, cry out, tinkle, wail loudly, clang, vociferate, cry out from pain
 • Forms:
  • ἀλαλάζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀλαλάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀλαλάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀλάλαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀλαλάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀλαλάξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἠλάλαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠλάλαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀλαλάξατε
ἀλάλαξον
ἀλαλάξουσιν
ἀλαλάξωμεν
ἀλαλήτοις
ἀλάλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unspeakable, unutterable, unexpressed, wordless, which cannot be uttered
 • Forms:
  • ἀλαλήτοις Adj: Dat Plur Masc
ἄλαλον
ἄλαλος
ἀλάλους
ἀλάομαι
ἅλας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: salt
 • Forms:
  • ἅλα Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • ἅλατι Noun: Dat Sing Neut
ἀλάστορα
ἀλάστωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • avenger, the avenging deity, destroying angel: Alastor
  • someone whose deeds deserve vengeance
 • Forms:
  • ἀλάστορα Noun: Acc Sing Masc
ἅλατι
ἀλατόμητοι
ἀλατόμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncut
 • Forms:
  • ἀλατόμητοι Adj: Nom Plur Masc