ἀληθέα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀληθής
ἀληθεῖ
ἀλήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • truth
  • truthfulness, dependability, uprightness, reality, verity, sincerity
  • faithfulness
  • accordance with reality (opposite to appearance)
  • a means of revealing a decision or arriving at the correct decision, Thummim
 • Forms:
  • ἀληθείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀλήθειαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀληθείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀλήθειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀληθείας Noun: Gen Sing Fem
ἀληθείᾳ
ἀλήθειαι
ἀληθείαις
ἀλήθειαν
ἀληθείας
ἀληθεῖς
ἀληθές
ἀληθεστάτη
ἀληθεύειν
ἀληθεύετε
ἀληθεύοντες
ἀληθεύσει
ἀλήθευσον
ἀληθεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to speak truth, tell truth
  • to declare to be true
  • to prove true, verify
  • to be truthful
 • Forms:
  • ἀληθεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀληθεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀληθεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀλήθευσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀληθεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀληθεύων
ἀληθῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀληθής
ἀληθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • truthful, in accord with reality
  • genuine, not spurious, true, real
  • habitually truthful, honest
  • sincere
  • integrity
  • righteous
  • unconcealed
 • Forms:
  • ἀληθέα
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀληθεῖ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
  • ἀληθεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • ἀληθές Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀληθεστάτη Adj: Nom Sing Fem Superlative
  • ἀληθεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀληθῆ
   • Adj: Acc Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀληθοῦς Adj: Gen Sing Fem
  • τἀληθές Adj: Acc Sing Neut
  • τἀληθῆ Adj: Nom Plur Neut
ἀληθινά
ἀληθιναί
ἀληθινή
ἀληθινῇ
ἀληθινήν
ἀληθινῆς
ἀληθινοί
ἀληθινόν
ἀληθινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • truthful
  • authentic, true, genuine, real, agreeable to truth
  • not fraudulent
  • dependable
 • Forms:
  • ἀληθινά Adj: Nom Plur Neut
  • ἀληθιναί Adj: Nom Plur Fem
  • ἀληθινή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀληθινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἀληθινήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀληθινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ἀληθινοί Adj: Nom Plur Masc
  • ἀληθινόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀληθινοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ἀληθινούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἀληθινῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀληθινῶν Adj: Gen Plur Neut
ἀληθινοῦ
ἀληθινούς
ἀληθινῷ
ἀληθινῶν
ἀληθινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • correctly and without erring
  • truly, really, agreeably to truth
  • sincerely, genuinely
ἀλήθομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀλήθω
ἀληθοῦς
ἀλήθουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀλήθω
ἀληθούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ἀλήθω
ἀλήθω
 • Parse: Verb: Pres Act ind. 1st Sing
 • Meaning: to grind (hard things for food)
 • Forms:
  • ἀλήθομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀλήθουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ἀληθούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἀλήθων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἤληθον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀλήθων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀλήθω
ἀληθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: truly, indeed, really, actually, surely, of a surety, indeed, of a (in) truth, verily, very
ἄληκτον
ἄληκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inexpressible, impossible to express verbally, indescribable
  • unceasing, interminable, ceaseless, implacable
  • fine meal
 • Cognates: ἄλεκτος
 • Forms:
  • ἄληκτον Adj: Nom Sing Neut