εἵλατο
εἵλετο
 • Parse: Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
 • Root: αἱρέω
εἱλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to roll up tight
   • to clothe, wrap
   • to place securely
   • to bind fast
  • Passive:
   • to be enclosed
   • to be girded
 • Cognates: ἀνειλέω, εἱλέω, ἐνειλέω, ἐξειλέω
 • Forms:
  • εἰλημένος Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
  • εἵλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
εἰλημένος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: εἱλέω
εἰλημμένην
εἰλημμένων
εἵλησε
εἵλησεν
εἴληφα
εἰλήφαμεν
εἴληφας
εἰλήφασι
εἰλήφασιν
εἰλήφατε
εἴληφε
εἴληφεν
εἰληφέναι
εἰληφότα
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: λαμβάνω
εἰληφότας
εἰληφότες
εἰληφώς
εἴληχεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαγχάνω
εἰλικρίνεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sincerity, purity of motive
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεἰλικρίνειαεἰλικρίνειαι
GENεἰλικρινείαςεἰλικρινειῶν
DATεἰλικρινείᾳεἰλικρινείαις
ACCεἰλικρίνειανεἰλικρινείας
εἰλικρινείᾳ
εἰλικρινείας
εἰλικρινεῖς
εἰλικρινῆ
εἰλικρινής
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unmixed, pure, sincere (judged by sunlight, i.e., tested as genuine)
  • without foreign matter
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεἰλικρινήςεἰλικρινές
GENεἰλικρινοῦς
DATεἰλικρινεῖ
ACCεἰλικρινῆεἰλικρινές
Plural
 MascFemNeut
NOMεἰλικρινεῖςεἰλικρινῆ
GENεἰλικρινῶν
DATεἰλικρινέσι(ν)
ACCεἰλικρινεῖςεἰλικρινῆ
εἰλικρινοῦς
εἰλικρινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, candidly
εἰλισσόμενον
εἱλίσσω
εἷλκεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕλκω
εἵλκον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἕλκω
εἵλκοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἕλκω
εἵλκυσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕλκω
εἵλκυσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἕλκω
εἵλκυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἕλκω
εἵλκυσε
εἵλκυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕλκω
εἱλκύσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἕλκω
εἱλκωμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἑλκόω
εἵλοντο
εἵλου