εἶπα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: λέγω
εἶπαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εἶπον
εἴπαισαν
εἴπαμεν
εἶπαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λέγω
εἴπαντες
εἶπας
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: λέγω
εἴπας
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: λέγω
εἴπασα
εἴπατε
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: εἶπον
εἰπάτω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: λέγω
εἰπάτωσαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: εἶπον
εἶπε, εἶπεν
εἰπεῖν
εἰπέ, εἰπέν
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εἶπον
 • Root: λέγω
εἴπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • if really
  • if, if after all
  • if so be (that)
  • seeing that, since
  • though, although
  • if perhaps
  • if indeed
 • Combination:
εἶπες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: λέγω
εἴπῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: εἶπον
εἴπῃς
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: εἶπον
εἴπης
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: εἶπον
εἴπητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: εἶπον
εἴποι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εἶπον
εἴποιεν
εἴποιμι, εἴποιμ᾽
εἴποισαν
εἴπομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind/Subj 1st Plur
 • Root: εἶπον
εἶπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning:
  • to speak, say
  • to mention, name
  • to command, bid
  • to decide to act
  • to propose verbally; demand verbally
  • to bring to oral expression, utter
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • ῥηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ῥηθησομένοις Part: Fut Pass Dat Plur Neut
Aorist
 • εἰποῦσαν
  • Part: Aor Act Acc Sing Fem
  • Part: Aor Act Gen Plur Fem
 • εἰπόν Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἶπαι Verb: Aor Act Infin
 • εἴποισαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • εἴπαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • εἴπαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
 • εἴπαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • εἴποι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • εἴποιεν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • εἴποιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • εἰπόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • εἰπόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • εἴποσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἰπούσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • εἴπομεν Verb: Aor Act Ind/Subj 1st Plur
 • εἴπασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • εἴπατε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • εἴπατε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰπάτωσαν Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Plur
 • εἰπέ Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • εἰπεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • εἰπέ(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἶπε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • εἴπῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • εἴπῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • εἴπητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • εἰπόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • εἰπόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • εἰπόντι Part: 2Aor Act Dat Sing Masc
 • εἴποντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • εἰποῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • εἴπω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • εἴπωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • εἰπών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ῥηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ῥηθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • ῥηθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • ῥηθεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Neut
 • ῥηθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ῥηθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ῥηθέντα Part: 1Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ῥηθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • ῥηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • εἰρηκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • εἰρημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • εἰρημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • εἴρηνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εἰρήσθω Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
εἰπόν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εἶπον
εἰπόντα
 • Parse: Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: εἶπον
εἰπόντας
εἰπόντες
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: εἶπον
εἰπόντι
 • Parse: Part: 2Aor Act Dat Sing Masc
 • Root: εἶπον
εἴποντος
 • Parse: Part: 2Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: εἶπον
εἰπόντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: εἶπον
εἴποσαν
εἴποτε, εἴποτ’
 • Parse: Adverb
 • Meaning: if ever
εἰποῦσα
εἰποῦσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Fem
  • Part: Aor Act Gen Plur Fem
 • Root:εἶπον
εἰπούσῃ
εἰπούσης
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to say, speak
 • Root: εἶπον
εἴπω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: εἶπον
εἴπωμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: εἶπον
εἰπών
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: εἶπον
εἴπως, εἴ πως
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • if perhaps, if somehow
  • if by any means
εἴπωσι, εἴπωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: λέγω