εἰκάδι
εἰκάδος
εἰκάζει
εἰκάζομεν
εἰκάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to suppose, imagine, guess, conjecture, infer
 • Cognates: δικάζω, εἰκάζω, ἐκδικάζω
 • Forms:
  • εἰκάσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • εἰκάσαι Verb: Aor Act Infin
  • εἰκασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • εἰκάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εἰκάζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
εἰκαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: silliness, thoughtlessness
 • Forms:
  • εἰκαιότητος Noun: Gen Sing Fem
εἰκαιότητος
εἰκάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: 20th day of the month
 • Forms:
  • εἰκάδι Noun: Dat Sing Fem
  • εἰκάδος Noun: Gen Sing Fem
εἰκάσαι
εἰκάσειεν
εἰκασθῇ
εἰκῇ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • randomly, without a cause
  • in vain, to no avail
  • to no purpose in view
  • capriciously
  • without a cause, vain; idly, i.e., without reason (or effect)
  • rashly, without due consideration, in a haphazard manner
εἰκόνα
εἰκόνας
εἰκόνι
εἰκόνος
εἰκός
 • Parse: particle
 • Meaning: reasonable, probable, likely, possibly
εἰκοσαετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of twenty years, twenty years old
 • Forms:
  • εἰκοσαετοῦς Adj: Gen Sing Masc
εἰκοσαετοῦς
εἰκοσάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: twenty times
εἴκοσι
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc
 • Meaning: twenty
 • Forms:
  • εἴκοσιν Adj: Nom Plur Masc (20)
  • εἰκοσιπέντε Adj: Number (25)
  • εἰκοσιτέσσαρες Adj: Nom Plur Masc (24)
εἴκοσι εἷς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twenty-one
εἰκοσιδύο
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning: twenty-two
εἰκοσιεννέα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: twenty-nine
εἰκοσιέξ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning: twenty-six
εἰκοσιεπτά
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning: twenty-seven
eikosikaieis">εἴκοσι (καὶ) εἷς
 • Parse: Adjective
 • Meaning: twenty-one
εἴκοσι
εἴκοσιν
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: twenty
εἰκοσιοκτώ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning: twenty-eight
εἰκοσιπέντε
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: twenty-five
εἰκοσιτέσσαρες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: twenty-four
εἰκοσιτρεῖς
 • Parse: number
 • Meaning: twenty-three
εἰκοστῇ
εἰκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: twentieth
 • Forms:
  • εἰκοστῇ Adj: Dat Sing Fem
  • εἰκοστοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • εἰκοστῷ Adj: Dat Sing Neut
εἰκοστοῦ
εἰκοστῷ
εἰκότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • expectedly
  • with good reason, reasonably
  • in all likelihood
  • suitably
  • fairly, sensibly, rightly
  • naturally
εἰκτικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: readily yielding, willingly, promptly
εἴκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to yield, give way to
  • to withdraw from
 • Forms:
  • εἶξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἶξαι Verb: Aor Act Infin
  • εἴξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
εἰκών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a likeness, image, portrait
  • form, appearance
  • something made to resemble something else
 • Forms:
  • εἰκόνι Noun: Dat Sing Fem
  • εἰκόνα Noun: Acc Sing Fem
  • εἰκόνας Noun: Acc Plur Fem
  • εἰκόνος Noun: Gen Sing Fem