εἴδαμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ὁράω
εἶδαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
εἶδας
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
εἴδατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὁράω
εἶδε
εἶδεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
εἰδέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: Also spelled ἰδέα
 • Meaning: appearance
εἴδει
εἰδέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: εἴδω
εἶδες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἴδω
εἴδεσι
εἴδεσιν
εἴδετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: εἴδω
εἰδέχθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: odious, ugly look
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεἰδέχθειαεἰδέχθειαι
GENεἰδεχθείαςεἰδεχθειῶν
DATεἰδεχθείᾳεἰδεχθείαις
ACCεἰδέχθειανεἰδεχθείας
εἰδέχθειαν
εἴδη
εἰδῇ
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
 • Root: εἴδω
εἰδῇς
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 2nd Sing
 • Root: εἴδω
εἰδῆσαι
εἴδησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
εἴδησιν
εἴδησις
Feminine
 SingularPlural
NOMεἴδησιςεἰδήσεις
GENεἰδήεωςεἰδήσεων
DATεἰδήσειεἰδήσεσι(ν)
ACCεἴδησινεἰδήσεις
εἰδήσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: εἴδω
εἰδήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: εἴδω
εἰδῆτε
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 2nd Plur
 • Root: εἴδω
εἴδομεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: εἴδω
εἶδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: εἴδω
εἶδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • form, shape
  • external appearance
  • sort, kind, pattern
  • something that looks like (e.g., it is something that looks like fire)
  • attractive look
  • visible form
  • seeing, sight
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMεἶδοςεἴδη
GENεἴδουςεἰδῶν
DATεἴδειεἴδεσι(ν)
ACCεἶδοςεἴδη
εἴδοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
εἰδόσι
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἰδόσι
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἰδόσιν
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Neut
 • Root: εἴδω
εἰδότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότι
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότων
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἴδους
εἰδυῖα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • Root: εἴδω
εἰδυῖαν
 • Parse: Verb: Perf Act imp Acc Sing Fem
 • Root: εἴδω
εἴδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to know (having seen something or someone)
  • to see and know, perceive visually, notice
  • to be closely acquainted with
  • to observe, watch, behold attentively
  • to understand how
  • to find out by observation
  • to note mentally by observation and reflection
  • to do (something) because of one's understanding (e.g., Matt. 27:65)
  • to experience, come to know, understand
  • to recognize (something with a certain quality or state)
 • Cognates: εἴδω, προείδω, συνείδω
 • Forms:
 • Present
 • Imperfect
 • Future
 • εἰδήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • εἰδήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • εἴσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • εἶδες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἴδετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰδῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • εἴδομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • εἶδον
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἰδέ Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἴδε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἰδεῖν Verb: 2Aor Act infin.
 • ἴδεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἴδετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἴδῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἴδης Verb: 2 Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἴδῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἴδητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἴδον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἰδόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἰδοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἰδοῦσαι
  • Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
  • Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • ἴδω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἴδωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἰδών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἴδωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • εἰδέναι Verb: Perf Act Infin
 • εἰδῇ Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
 • εἰδῇς Verb: Perf Act Subj 2nd Sing
 • εἰδῆτε Verb: Perf Act Subj 2nd Plur
 • εἰδόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • εἰδόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • εἰδόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • εἰδότα Verb: Perf Act Part Nom Plur Neut
 • εἰδότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • εἰδότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • εἰδότι Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc
 • εἰδότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
 • εἰδότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • εἰδυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • εἰδυῖαν Verb: Perf Act imp Acc Sing Fem
 • εἰδῶ Verb: Perf Act Subj 1st Sing
 • εἰδῶμεν Verb: Perf Act Subj 1st. Plur
 • εἰδώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • εἰδῶσι Verb: Perf Act Subj 3rd Plur
 • εἰδῶσιν Verb: Perf Act Subj 3rd Plur
 • οἶδ᾿ Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • οἶδα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • οἴδαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • οἴδας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • οἴδασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • οἴδασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • οἴδατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • οἶδε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • οἶδεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • οἶσθα Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἴσασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἴσασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἴστε Verb: Perf Act Imperative 2nd Plur
 • ᾔδειμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • PluPerfect
 • ἤιδειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • ᾔδει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • ᾔδειν Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • ᾔδεις Verb: Pluperfect Act Ind 2nd Sing
 • ᾔδεισαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • ᾔδειτε Verb: Pluperfect Act Ind 2nd Plur
εἰδῶ
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 1st Sing
 • Root: εἴδω
εἴδωλα
εἰδωλεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: idol's temple; an image-fane
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMεἰδωλεῖον
εἰδώλιον
εἰδωλεῖα
εἰδώλια
GENεἰδωλείου
εἰδωλίου
εἰδωλείων
DATεἰδωλείῳ
εἰδωλίῳ
εἰδωλείοις
ACCεἰδωλεῖον
εἰδώλιον
εἰδωλεῖα
εἰδώλια
εἰδωλείῳ
εἰδώλια
εἰδώλιον
εἰδωλίου
εἰδωλίῳ
εἰδωλόθυτα
εἰδωλόθυτον
εἰδωλόθυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (something/someone) that is offered in sacrifice to an idol
 • Forms:
  • εἰδωλόθυτα Adj: Acc Plur Neut
  • εἰδωλοθύτων Adj: Gen Plur Neut
  • εἰδωλοθύτου Adj: Gen Sing Neut
  • εἰδωλόθυτον Adj: Nom/Acc Sing Neut
εἰδωλοθύτου
εἰδωλοθύτων
εἰδώλοις
εἰδωλολάτραι
εἰδωλολάτραις
εἰδωλολατρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: idolatry
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεἰδωλολατρείαεἰδωλολατρείαι
εἰδωλολατρεῖαι
GENεἰδωλολατρείαςεἰδωλολατρειῶν
DATεἰδωλολατρείᾳεἰδωλολατρείαις
ACCεἰδωλολατρείανεἰδωλολατρείας
εἰδωλολατρείαις
εἰδωλολατρείας
εἰδωλολατρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become an idolater, be an idolater, worship idols
 • Forms:
  • εἰδωλολατροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • εἰδωλολατροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
εἰδωλολάτρης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: idolater
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMεἰδωλολάτρηςεἰδωλολάτραι
GENεἰδωλολάτρουεἰδωλολατρῶν
DATεἰδωλολάτρῃεἰδωλολάτραις
ACCεἰδωλολάτρηνεἰδωλολάτρας
εἰδωλολατρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: idolatry
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεἰδωλολατρίαεἰδωλολατρίαι
GENεἰδωλολατρίαςεἰδωλολατριῶν
DATεἰδωλολατρίᾳεἰδωλολατρίαις
ACCεἰδωλολατρίανεἰδωλολατρίας
εἰδωλολατρίαι
εἰδωλολατρίαις
εἰδωλολατρίαν
εἰδωλολατρίας
εἰδωλολατροῦντες
εἰδωλολατροῦσι
εἴδωλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: image, idol (usually kept in a private home)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMεἴδωλονεἴδωλα
GENεἰδώλουεἰδώλων
DATεἰδώλῳεἰδώλοις
ACCεἴδωλονεἴδωλα
εἰδώλου
εἰδώλῳ
εἰδώλων
εἰδῶμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 1st. Plur
 • Root: εἴδω
εἴδωμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 1st. Plur
 • Root: εἴδω
εἰδώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: εἴδω
εἰδῶσιν
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 3rd Plur
 • Root: εἴδω