οἱ
 • Parse: Article: Nom Plur Masc
 • Root:
 • Note: οἵ when followed by an enclitic
οἵ
 • Parse: Relative pronoun: Nom Plur Masc
 • Root: ὅς
 • Parse: Article: Nom Plur Masc
 • Note: with acute acent and followed by an enclitic
 • Root:
οἵα
οἷα
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οἷος
οἷαι
οἴακας
οἰακίζει
οἰακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to steer, guide, manage, govern
 • Forms:
  • οἰακίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • οἰακίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
οἰακίζων
οἵαν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: οἷος
οἴαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the handle of the rudder, the tiller, helm
 • Forms:
  • οἴακας Noun: Acc Plur Masc
οἵας
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
 • Root: οἷος
οἶδ᾿
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἴδω
οἶδα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Note: The perfect has the force of the present while the pluperfect has the force of the imperfect
 • Meaning:
  • to have learned
  • to be able to recall
  • to have knowledge of something by experience or learning
  • to be aware, conscious
  • to take interest in something
  • to concern oneself with
  • to come to know, learn by observation or inquiry
  • to be acquainted with
  • "Who knows?" Perhaps ... (based on the Hebrew )
 • Root: εἴδω
οἴδαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: εἴδω
οἴδας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἴδω
οἴδασι
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴδω
οἴδασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴδω
οἴδατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: εἴδω
οἵδε
 • Parse: Demonstrative pronoun Nom Plur Masc
 • Root: ὅδε
οἶδε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἴδω
οἶδεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἴδω
οἴει
οἴεσθαι
οἰέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • Root: οἴομαι
οἴεται
οἴῃ
οἴκει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: οἰκέω
οἰκεῖ
οἰκεία
οἰκεῖα
οἰκεῖαι
οἰκείακοι
οἰκειάκους
οἰκεῖν
οἰκεῖοι
οἰκείοις
οἰκεῖον
οἰκεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • relative
   • in or of the house, domestic
   • of persons, of the same family or kin, related
   • friendly
   • of things, belonging to one's house or family, one's own
   • personal, private
   • proper to a thing, fitting, suitable, becoming
  • Substantive:
   • something that properly belongs to
 • Forms:
  • οἰκεῖα Adj: Acc Plur Neut
  • οἰκεῖαι Adj: Nom Plur Fem
  • οἰκεῖοι Adj: Nom Plur Masc
  • οἰκείοις Adj: Dat Plur Masc
  • οἰκεῖον Adj: Acc Sing Masc
  • οἰκείου Adj: Gen Sing Masc
  • οἰκείους Adj: Acc Plur Masc
  • οἰκείῳ Adj: Dat Sing Masc
  • οἰκείων Adj: Gen Plur Masc
οἰκειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • kindred, relationship, intimacy
  • female member of the same household (e.g., full-sister, half-sister)
 • Forms:
  • οἰκειότητα Noun: Acc Sing Fem
οἰκειότητα
οἰκείου
οἰκείους
οἰκειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make one's own
  • Passive:
   • to be made friendly
   • to be suitable for
   • to be convenient for
 • Cognates: ἐνοικειόω
 • Forms:
  • οἰκειωθησόμενα Verb: Fut Pass Part Acc Plur Neut
οἰκείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: οἰκέω
οἰκείῳ
οἰκειωθησόμενα
οἰκείων
οἰκέται
οἰκέταις
οἰκέτας
οἰκετεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: household slave
 • Forms:
  • οἰκετείας Noun: Gen Sing Fem
οἰκετείας
οἰκέτῃ
οἰκέτην
οἰκέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • male domestic servant
  • (household) servant
  • term of submission before God
 • Forms:
  • οἰκέται Noun: Nom Plur Masc
  • οἰκέταις Noun: Dat Plur Masc
  • οἰκέτας Noun: Acc Plur Masc
  • οἰκέτῃ Noun: Dat Sing Masc
  • οἰκέτην Noun: Acc Sing Masc
  • οἰκέτου Noun: Gen Sing Masc
  • οἰκετῶν Noun: Gen Plur Masc
οἰκετικήν
οἰκετικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: suited to (household) slaves, related to (household) slaves
 • Forms:
  • οἰκετικήν Adj: Acc Sing Fem
οἰκέτιν
οἰκέτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female household slave, the mistress of the house
 • Forms:
  • οἰκέτιν Noun: Acc Sing Fem
οἰκέτου
οἰκετῶν
οἰκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to reside, dwell, live, inhabit, house
  • Passive:
   • to be inhabited
 • Cognates: διοικέω, ἐγκατοικέω, ἐνοικέω, κατοικέω, μετοικέω, οἰκέω, παροικέω, περιοικέω, συνοικέω
 • Forms:
  • οἰκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • οἰκεῖν Verb: Pres Act Infin
  • οἰκείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • οἰκῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • οἰκήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • οἰκήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • οἰκήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • οἰκήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • οἰκήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • οἴκησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • οἰκήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • οἰκήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • οἰκίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • οἰκοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • οἰκούμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • οἰκοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • οἰκοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • οἰκοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • οἰκοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • οἰκούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • οἰκοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • οἰκούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • οἰκοῦσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • οἰκοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • οἰκῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • οἰκῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • ᾤκει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ᾤκεον
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ᾠκήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ᾤκησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ᾤκησε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾤκησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾠκοῦμεν Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
  • ᾤκουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
οἴκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • room, chamber
  • house
  • jail, jail cell, prison
  • apartment, condominium, dwelling place, a tenement
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMοἴκημαοἰκήματα
GENοἰκήματοςοἰκημάτων
DATοἰκήματιοἰκήμασι(ν)
ACCοἴκημαοἰκήματα
οἰκήματα
οἰκήματι
οἰκῆσαι
οἰκήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: οἰκέω
οἰκήσει
οἰκήσεις
οἰκήσετε
οἰκήσεως
οἴκησιν
οἴκησις
Feminine
 SingularPlural
NOMοἴκησιςοἰκήσεις
GENοἰκήσεωςοἰκήσεων
DATοἰκήσειοἰκήσεσι(ν)
ACCοἴκησινοἰκήσεις
οἰκήσομεν
οἴκησον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: οἰκέω
οἰκήσουσιν
οἰκήσω
οἰκητήν
οἰκητήρια
οἰκητήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a residence, habitation, dwelling, house
  • a residential area
 • Forms:
  • οἰκητήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
οἰκητόν
οἰκήτορας
οἰκήτορες
οἰκητόρων
οἰκητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inhabited, habitable
 • Forms:
  • οἰκητήν Adj: Acc Sing Fem
  • οἰκητόν Adj: Acc Sing Masc
οἰκήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an inhabitant
 • Forms:
  • οἰκήτορας Noun: Acc Plur Masc
  • οἰκήτορες Noun: Nom Plur Masc
  • οἰκητόρων Noun: Gen Plur Masc
οἰκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • home, house, building for dwelling
  • space indoors (as a shelter from danger)
  • household, family
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMοἰκίαοἰκίαι
GENοἰκίαςοἰκιῶν
DATοἰκίᾳοἰκίαις
ACCοἰκίανοἰκίας
VOCοἰκίαοἰκίαι
οἰκίᾳ
οἰκίαι
οἰκίαις
οἰκίακοι
οἰκιακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: member of a household, of or belonging to a house, one's domestics
 • Forms:
  • οἰκείακοι Adj: Nom Plur Masc
  • οἰκειάκους Adj: Acc Plur Masc
  • οἰκίακοι Adj: Nom Plur Masc
  • οἰκιάκους Adj: Acc Plur Masc
οἰκιάκους
οἰκίαν
οἰκίας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: οἰκία
οἰκίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • small house, shed, shack
  • a chamber, bedroom
 • Forms:
  • οἰκιδίων Noun: Gen Plur Neut
οἰκιδίων
οἰκισθεῖσα
οἰκισθήσεται
οἰκιῶν
οἰκίων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: οἰκέω
οἰκίζω
οἰκογενεῖς
οἰκογενέσιν
οἰκογενής
Singular
 MascFemNeut
NOMοἰκογενήςοἰκογενές
GENοἰκογενοῦς
DATοἰκογενεῖ
ACCοἰκογενῆοἰκογενές
Plural
 MascFemNeut
NOMοἰκογενεῖςοἰκογενῆ
GENοἰκογενῶν
DATοἰκογενέσι(ν)
ACCοἰκογενεῖςοἰκογενῆ
οἰκογενοῦς
οἰκοδεσποτεῖν
οἰκοδεσποτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to keep house, manage one's household, be head of a family or house, guide the house
 • Forms:
  • οἰκοδεσποτεῖν Verb: Pres Act Infin
οἰκοδεσπότῃ
οἰκοδεσπότην
οἰκοδεσπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: master of the house, the head of a family or house, goodman (of the house), householder
 • Forms:
  • οἰκοδεσπότῃ Noun: Dat Sing Masc
  • οἰκοδεσπότην Noun: Acc Sing Masc
  • οἰκοδεσπότου Noun: Gen Sing Masc
οἰκοδεσπότου
οἰκοδομαί
οἰκοδομάς
οἰκοδομεῖ
οἰκοδομεῖν
οἰκοδομεῖς
οἰκοδομεῖσθαι
οἰκοδομεῖσθε
οἰκοδομεῖται
οἰκοδομεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: οἰκοδομέω
οἰκοδομείτω
οἰκοδομείτωσαν
οἰκοδομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to build, build a house, construct
   • to be engaged in construction work
   • to build (a city)
   • to rebuild or expand (an existing city)
   • to build (something) with (something)
   • to build upon, found upon
   • to process (and install)
   • to work on something and transform it into something useful
   • to use as building material
   • to bring into being and sustain
   • to incorporate into an already existing structure
   • Figurative: to build up (someone), encourage, edify
   • Figurative: to restore (someone)
  • Passive:
   • to be emboldened
 • Cognates: ἀνοικοδομέω, διοικοδομέω, ἐποικοδομέω, κατοικοδομέω, οἰκοδομέω, περιοικοδομέω, συνοικοδομέω
 • Forms:
  • οἰκοδομοῦντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ῳκοδόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • οἰκοδομουμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
  • οἰκοδομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • οἰκοδομεῖν Verb: Pres Act Infin
  • οἰκοδομεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • οἰκοδομεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • οἰκοδομεῖσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • οἰκοδομεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • οἰκοδομεῖτε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • οἰκοδομείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • οἰκοδομείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • οἰκοδομηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • οἰκοδομήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • οἰκοδομηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • οἰκοδομηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • οἰκοδομηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • οἰκοδομηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • οἰκοδομηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • οἰκοδομηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • οἰκοδομηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • οἰκοδομῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • οἰκοδόμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • οἰκοδομήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • οἰκοδομήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • οἰκοδομήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • οἰκοδομήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • οἰκοδομησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • οἰκοδομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • οἰκοδομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • οἰκοδόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • οἰκοδομήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • οἰκοδομήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • οἰκοδομήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • οἰκοδομήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • οἰκοδομήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • οἰκοδόμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • οἰκοδομήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • οἰκοδομῆσθαι Verb: Perf Pass Infin
  • οἰκοδομήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • οἰκοδομήσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
  • οἰκοδομήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • οἰκοδομοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • οἰκοδομούμεναι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Fem
  • οἰκοδομουμένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • οἰκοδομούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • οἰκοδομούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • οἰκοδομοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • οἰκοδομοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • οἰκοδομοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • οἰκοδομούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • οἰκοδομοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • οἰκοδομῶ
   • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • ᾠκοδομεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ᾠκοδόμεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾠκοδόμεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾠκοδομήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ᾠκοδόμηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ᾠκοδομήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ᾠκοδομήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ᾠκοδομημέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • ᾠκοδομημένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ᾠκοδομημένην Verb: Pres Pass Part Acc Sing Fem
  • ῴκοδομημένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • ᾠκοδομημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ᾠκοδομημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ᾠκοδομημένων Verb: perf Mid/Pass Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ᾠκοδόμηνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • ᾠκοδόμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ᾠκοδομήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ᾠκοδόμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ᾠκοδόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ᾠκοδομήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ᾠκοδόμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾠκοδόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾠκοδόμηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ᾠκοδόμητο Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
  • ᾠκοδόμουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ᾠκοδομοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ᾠκοδομωμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
οἰκοδομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • architecture, building, edification, construction, house
  • something that is built
  • the act of building
 • Forms:
  • οἰκοδομῇ Noun: Dat Sing Fem
  • οἰκοδομαί Noun: Nom Plur Fem
  • οἰκοδομάς Noun: Acc Plur Fem
  • οἰκοδομήν Noun: Acc Sing Fem
  • οἰκοδομῆς Noun: Gen Sing Fem
οἰκοδομῇ
οἰκοδομηθῇ
οἰκοδομήθη
οἰκοδομηθῆναι
οἰκοδομηθῇς
οἰκοδομηθήσεσθε
οἰκοδομηθήσεται
οἰκοδομηθήσῃ
οἰκοδομηθήσονται
οἰκοδομηθήτω
οἰκοδομήν
οἰκοδομῆς
οἰκοδομῆσαι
οἰκοδόμησαν
οἰκοδομήσαντες
οἰκοδομήσαντι
οἰκοδομήσας
οἰκοδομήσατε
οἰκοδομησάτω
οἰκοδομήσει
οἰκοδομήσεις
οἰκοδόμησεν
οἰκοδομήσετε
οἰκοδομήσῃ
οἰκοδομήσῃς
οἰκοδομήσητε
οἰκοδομῆσθαι
οἰκοδομήσομεν
οἰκοδόμησον
οἰκοδομήσουσιν
οἰκοδομήσω
οἰκοδομήσωμεν
οἰκοδομήσωσιν
οἰκοδομητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: built, constructed
οἰκοδομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: edification, edifice, confirmation, building
 • Forms:
  • οἰκοδομίαν Noun: Acc Sing Fem
  • οἰκοδομίαις Noun: Dat Plur Fem
  • οἰκοδομίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
οἰκοδομίαις
οἰκοδομίαν
οἰκοδομίας
οἰκοδόμοι
οἰκοδόμοις
οἰκοδόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a builder, architect
 • Forms:
  • οἰκοδόμοι Noun: Nom Plur Masc
  • οἰκοδόμοις Noun: Dat Plur Masc
  • οἰκοδόμους Noun: Acc Plur Masc
  • οἰκοδόμων Noun: Gen Plur Masc
οἰκοδομοῦμεν
οἰκοδομούμεναι
οἰκοδομουμένη
οἰκοδομούμενον
οἰκοδομούμενος
οἰκοδομουμένου
οἰκοδομοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οἰκοδομέω
οἰκοδομοῦντας
οἰκοδομοῦντες
οἰκοδομοῦντι
οἰκοδομούντων
οἰκοδόμους
οἰκοδομοῦσιν
οἰκοδομῶ
οἰκοδομῶν
οἰκοδόμων
οἶκοι
οἴκοι
οἴκοις
οἶκον
οἰκονομεῖν
οἰκονομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be a house-steward
  • to manage a house, establish, order
  • to administer (one's affairs)
  • to make an inventory
 • Cognates: ἀνομέω, ἰσονομέω, οἰκονομέω, παρανομέω
 • Forms:
  • οἰκονομηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • οἰκονομῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • οἰκοδομῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • οἰκονομεῖν Verb: Pres Act Infin
  • οἰκονομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • οἰκονομήσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • οἰκονομουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Neut
  • οἰκονομούμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
οἰκονομηκώς
οἰκονομῆσαι
οἰκονομήσει
οἰκονομήσων
οἰκονομία
οἰκονομίαν
οἰκονομίας
οἰκονόμοι
οἰκονόμοις
οἰκονόμον
οἰκονόμος
οἰκονόμου
οἰκονομούμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: οἰκονομέω
οἰκονομουμένων
οἰκονόμους
οἰκόπεδα
οἰκόπεδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ruin, site where a house once stood
  • the site of a house, building location, the building itself
 • Forms:
  • οἰκόπεδα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • οἰκοπέδῳ Noun: Dat Sing Neut
  • οἰκοπέδων Noun: Gen Plur Neut
οἰκοπέδῳ
οἰκοπέδων
οἶκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a permanent edifice
  • house, home
  • temple
  • household, family, kinfolk
  • the contents of the house and property
  • family tree (i.e., all the people descended from a common ancestor)
  • community of residents in a certain locality
 • Cognates: ἄγροικος, ἔνοικος, ἔξοικος, κάτοικος, μέτοικος, οἶκος, πάροικος, περίοικος
 • Forms:
  • οἶκοι Noun: Nom Plur Masc
  • οἴκοι Noun: Nom Plur Masc
  • οἴκοις Noun: Dat Plur Masc
  • οἶκον Noun: Acc Sing Masc
  • οἴκου Noun: Gen Sing Masc
  • οἴκους Noun: Acc Plur Masc
  • οἴκῳ Noun: Dat Sing Masc
  • οἰκῶν Noun: Gen Plur Masc
οἴκου
οἰκοῦμεν
οἰκούμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: οἰκέω
οἰκουμένη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • land, earth, world
  • the inhabitants of the world
  • the Roman Empire
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMοἰκουμένηοἰκουμέναι
GENοἰκουμένηςοἰκουμενῶν
DATοἰκουμένῃοἰκουμέναις
ACCοἰκουμένηνοἰκουμένας
VOCοἰκουμένηοἰκουμέναι
οἰκουμένῃ
οἰκουμένην
οἰκουμένης
οἰκοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: οἰκέω
οἰκοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: οἰκέω
οἰκοῦντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: οἰκέω
οἰκοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: οἰκέω
οἰκούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: οἰκέω
οἰκουργεῖν
οἰκουργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to keep house, fulfill one's household duties
 • Forms:
  • οἰκουργεῖν Verb: Pres Act Infin
οἰκουργους
οἰκουρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: keeper at home, domestically inclined
 • Forms:
  • οἰκουργους Adj: Acc Plur Fem
  • οἰκουρους Adj: Acc Plur Fem
οἰκουρους
οἴκους
οἰκοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: οἰκέω
οἰκούσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: οἰκέω
οἰκοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: οἰκέω
οἰκοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: οἰκέω
οἰκοφθόροι
οἰκοφθόρος
οἰκτεῖραι
οἰκτείρει
οἰκτειρέω
οἰκτείρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • compassion, mercy
  • supplication for compassionate treatment
οἰκτειρήσαι
οἰκτειρῆσαι
οἰκτείρησας
οἰκτειρήσει
οἰκτειρήσεις
οἰκτείρησεν
οἰκτειρήσῃ
οἰκτειρήσῃς
οἰκτείρησον
οἰκτειρήσουσι, οἰκτειρήσουσιν
οἰκτειρήσω
οἰκτείρομαι
οἴκτειρον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: οἰκτίρω
οἰκτείρουσι, οἰκτείρουσιν
οἰκτείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to exercise pity, have compassion on
 • Note: also spelled οἰκτίρω
οἰκτείρων
οἰκτῖραι
οἰκτίρει
οἰκτιρέω
οἰκτίρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • compassion, mercy
  • supplication for compassionate treatment
οἰκτιρήσαι
οἰκτιρῆσαι
οἰκτίρησας
οἰκτιρήσει
οἰκτιρήσεις
οἰκτίρησεν
οἰκτιρήσῃ
οἰκτιρήσῃς
οἰκτίρησον
οἰκτιρήσουσι, οἰκτιρήσουσιν
οἰκτιρήσω
οἰκτίρομαι
οἰκτίρουσιν
οἰκτίρων
οἰκτιρμοί
οἰκτιρμοῖς
οἰκτιρμόν
οἰκτίρμον
οἰκτίρμονες
οἰκτιρμόνων
οἰκτιρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: compassion, pity, mercy
 • Forms:
  • οἰκτιρμοί Noun: Nom Plur Masc
  • οἰκτιρμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • οἰκτιρμόν Noun: Acc Sing Masc
  • οἰκτιρμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • οἰκτιρμούς Noun: Acc Plur Masc
  • οἰκτιρμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • οἰκτιρμῶν
   • Noun: Gen Plur Masc
   • Adj: Nom Sing Masc
οἰκτιρμοῦ
οἰκτιρμούς
οἰκτιρμῷ
οἰκτίρμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: compassionate, merciful, of tender mercy
 • Forms:
  • οἰκτίρμονες Adj: Nom Plur Masc
  • οἰκτιρμόνων Adj: Gen Plur Fem
οἰκτιρμῶν
οἰκτίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to exercise pity, have compassion on
 • Note: also spelled οἰκτείρω
 • Cognates: κατοικτείρω, κατοικτίρω
 • Forms:
  • οἰκτῖραι Verb: Aor Act Infin
  • οἰκτίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • οἰκτιρήσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • οἰκτίρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • οἰκτειρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • οἰκτιρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • οἰκτιρήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • οἰκτίρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • οἰκτιρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • οἰκτιρήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • οἰκτίρησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • οἰκτιρήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • οἰκτιρήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • οἰκτίρομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • οἰκτίρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • οἰκτίρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ᾠκτείρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • οἴκτειρον
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • οἰκτειρήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • οἰκτειρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • οἰκτείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • οἰκτείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • οἰκτείρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • οἰκτείρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
οἴκτιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most pitiable, lamentable
 • Forms:
  • οἰκτίστῳ Adj: Dat Sing Masc
οἰκτίστῳ
οἶκτον
οἶκτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pity, compassion
  • lamentation
 • Forms:
  • οἶκτον Noun: Acc Sing Masc
  • οἴκτου Noun: Gen Sing Masc
οἴκτου
οἰκτρά
οἰκτρόν
οἰκτρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pitiable, pitiful, piteous, piteously, miserable, lamentable
 • Forms:
  • οἰκτρόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • οἰκτρά Adj: Nom Sing Fem
  • οἰκτροτάτην Adj: Acc Sing Fem Superlative
οἰκτροτάτην
οἰκῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: οἰκέω
οἴκῳ
οἴκων
οἰκῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: οἰκέω
οἶμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing Contracted form
 • Root: οἴομαι
οἴμμοι
 • Parse: exclamation
 • Meaning: alas, woe is me!, ah me!
 • Forms:
  • οἴμοι exclamation
οἴμοι
οἰμωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wailing, cry of grief, lamentation
 • Forms:
  • οἰμωγήν Noun: Acc Sing Fem
οἰμωγήν
οἰμώζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cry out in grief, wail aloud, lament
 • Forms:
  • οἰμώξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
οἰμώξεις
οἶν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ὄις
οἴνοις
οἰνόμελι
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wine mixed with honey, mead
 • Forms:
  • οἰνομέλιτος Noun: Gen Sing Neut
οἰνομέλιτος
οἶνον
οἰνοπότει
οἰνοποτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drink wine
 • Forms:
  • οἰνοπότει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
οἰνοπότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a wine-drinker, heavy drinker, drunkard, winebibber, "wino"
οἶνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wine, fermented wine
 • Note: unfermented grape juice is τρύξ
 • Forms:
  • οἴνοις Noun: Dat Plur Masc
  • οἶνον Noun: Acc Sing Masc
  • οἴνου Noun: Gen Sing Masc
  • οἴνους Noun: Acc Plur Masc
  • οἴνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • οἴνων Noun: Gen Plur Masc
οἴνου
οἴνους
οἰνοφλυγεῖ
οἰνοφλυγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be drunken, be drunk, be inebriated with wine, be intoxicated
 • Forms:
  • οἰνοφλυγεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
οἰνοφλυγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: drunkenness, excess of wine, inebriation by wine, intoxication
 • Forms:
  • οἰνοφλυγίαις Noun: Dat Plur Fem
οἰνοφλυγίαις
οἰνοχόας
οἰνοχοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be cup-bearer
  • to pour wine
 • Forms:
  • οἰνοχοῆσαι Verb: Aor Act Infin
οἰνοχόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • female cup-bearer
  • a dipper, a can for ladling wine
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMοἰνοχόηοἰνοχόαι
GENοἰνοχόηςοἰνοχοῶν
DATοἰνοχόῃοἰνοχόαις
ACCοἰνοχόηνοἰνοχόας
VOCοἰνοχόηοἰνοχόαι
οἰνοχοῆσαι
οἰνοχόον
οἰνοχόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wine-server, wine-pourer, cup-bearer, wine-bearer
 • Forms:
  • οἰνοχόον Noun: Acc Sing Masc
  • οἰνοχόους Noun: Acc Plur Masc
  • οἰνοχοῶν Noun: Gen Plur Masc
οἰνοχόους
οἰνοχοῶν
οἴνῳ
οἴνων
οἷοι
οἴομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to suppose, think, mean, intend, deem, imagine, expect
  • to assume as probable
 • Forms:
  • οἴει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • οἴεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • οἰέσθω Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
  • οἴεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • οἴῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • οἶμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing Contracted form
  • οἰόμεθα Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • οἰόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • οἰομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • οἰόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • οἴονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ᾤετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ᾠήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ᾠήθην
   • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ᾤμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ᾤου Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
οἰόμεθα
οἰόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: οἴομαι
οἰομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: οἴομαι
οἰόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: οἴομαι
οἷον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: οἷος
οἱονεί
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: as if
οἴονται
οἷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: so (as), such as, what (manner of), which, of what sort
 • Forms:
  • οἵα Adj: Nom Sing Fem
  • οἷα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • οἷαι Adj: Nom Plur Fem
  • οἵαν
   • Adj: Acc Sing Fem
   • Adj: Gen Plur Masc/Fem
  • οἵας
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
  • οἷοι Adj: Nom Plur Masc
  • οἷον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • οἵου Adj: Gen Sing Neut
  • οἵους Adj: Acc Plur Neut
  • οἵῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
οἰός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc/Fem
 • Root: ὄις
οἵου
οἵους
οἵπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: whither
οἶς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: sheep, ram, ewe
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMοἶςοἶες
GENοἰόςοἰῶν
DATοἰίοἰσί
ACCοἶνοἶς
VOCοἶ, ᾦοἶες
οἷς
 • Parse: Relative pronoun: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ὅς
οἴσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
οἴσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: φέρω
οἴσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: φέρω
οἶσθα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἴδω
οἴσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: φέρω
οἴσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: φέρω
οἴσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: φέρω
οἰστρηλασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mad passion, impulse
 • Forms:
  • οἰστρηλασίαν Noun: Acc Sing Fem
οἰστρηλασίαν
οἶστρον
οἶστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • anything that drives someone crazy
  • vehement desire, insane passion, frenzy
  • the gadfly, breese (insect which infests cattle; not a misspelling of breeze)
 • Forms:
  • οἶστρον Noun: Acc Sing Masc
  • οἴστρων Noun: Gen Plur Masc
οἴστρων
οἴσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: φέρω
οἵτινες
οἰφί
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an ephah (a volume measure of 22.9 litres)
οἰχήσεται
οἴχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set out, go, depart, be destroyed, be gone
  • to disappear
 • Forms:
  • οἰχήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ᾤχετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ᾠχόμεθα Verb: Imp Mid Ind 1st Plur
  • ᾠχόμεσθα Verb: Imp Mid Ind 1st Plur
  • ᾠχόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ᾤχοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ᾤχου Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
οἵῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: οἷος
οἰωνιεῖσθε
οἰωνιεῖται
οἰωνίζεται
οἰωνίζετο
οἰωνίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to foretell, predict
  • to practise divination
  • to guess
 • Forms:
  • οἰωνιεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • οἰωνιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • οἰωνισάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
  • οἰωνίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • οἰωνίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • οἰωνίζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • οἰωνιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • οἰωνίζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
οἰωνιζόμενος
οἰωνίζοντο
οἰωνισάμην
οἰωνίσαντο
οἰώνισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: divination by the flight or cries of birds
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMοἰώνισμαοἰωνίσματα
GENοἰωνίσματοςοἰωνισμάτων
DATοἰωνίσματιοἰωνίσμασι(ν)
ACCοἰώνισμαοἰωνίσματα
οἰωνίσματα
οἰωνισμάτων
οἰωνισμοί
οἰωνισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • omen
  • practice of divination
 • Forms:
  • οἰωνισμοί Noun: Nom Plur Masc
  • οἰωνισμῷ Noun: Dat Sing Masc
οἰωνισμῷ
οἰωνόβρωτος
οἰωνοβρώτους
οἰωνοῖς
οἰωνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an omen (taken from a bird or its entrails)
  • portent, presage
  • bird, large bird, bird of prey
 • Forms:
  • οἰωνοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • οἰωνῶν Noun: Gen Plur Masc
οἰωνοσκόπος
οἰωνῶν