εἲρ
εἰργάζετο
εἰργάζοντο
εἰργασάμεθα
εἰργασάμην
εἰργάσαντο
εἰργάσατο
εἰργασμένα
εἰργασμένον
εἰργασμένος
εἰργασμένου
εἴργασται
εἰργάσω
εἶργον
εἴργω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to prevent, hinder, exclude
 • Cognates: ἀπείργω, εἴργω, κατείργω
 • Forms:
  • εἶργον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • εἶρξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἴρχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
εἴρηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐρέω
εἴρηκαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐρέω
εἴρηκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐρέω
εἰρήκασι
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐρέω
εἰρήκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐρέω
εἰρήκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐρέω
εἴρηκε
εἴρηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρέω
εἰρήκει
 • Parse: Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρέω
εἰρηκέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: ῥέω
εἰρηκόσι
εἰρηκόσιν
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • Root: εἶπον
εἰρηκότος
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Sing Neut
 • Root: ἐρέω
εἰρηκότων
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἐρέω
εἰρημένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • Root: εἶπον
εἰρημένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐρέω
εἰρημένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: ἐρέω
εἰρημένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: λέγω
εἰρημένων
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
 • Root: εἶπον
εἰρηναῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: peaceful, peaceable
 • Forms:
  • εἰρηναίου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • εἰρηναίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
εἰρηναίου
εἰρηναίῳ
εἰρήναρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief of police
εἰρηνεύει
εἰρηνεύειν
εἰρηνεύετε
εἰρηνευέτω
εἰρηνεῦον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἰρηνεύω
εἰρηνεύοντα
εἰρηνεύοντας
εἰρηνεύοντες
εἰρηνεύοντι
εἰρηνευόντων
εἰρηνευούσῃ
εἰρηνεύουσιν
εἰρήνευσα
εἰρηνεῦσαι
εἰρηνεύσει
εἰρηνεύσεις
εἰρήνευσε
εἰρήνευσεν
εἰρηνεύσουσι
εἰρηνεύσουσιν
εἰρηνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reconcile
  • to live in peace, be at peace
  • to live in prosperity
  • to keep the peace
  • to have peace of mind
  • to live in peace, live peaceably
  • to be at peace
  • to act peacefully in a friendly manner
  • to maintain a peaceful condition
 • Forms:
  • εἰρηνευούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • εἰρηνεῦον
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • εἰρηνεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • εἰρηνεύειν Verb: Pres Act Infin
  • εἰρηνεύουσι(ν) Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • εἰρηνευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • εἰρηνεύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • εἰρηνεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • εἰρηνεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • εἰρηνεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • εἰρηνεύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • εἰρηνευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • εἰρήνευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • εἰρηνεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • εἰρηνεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • εἰρηνεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • εἰρήνευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἰρηνεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • εἰρηνεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
εἰρηνεύων
εἰρήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • peace
  • peaceful and harmonious state
  • lack of physical strife
  • peace of mind, lack of mental and inner turmoil
  • harmony
  • welfare, health
  • general well-being (both materially or physically)
  • friendly words of greeting (in a letter)
  • friendly and peaceful attitude
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεἰρήνηεἰρῆναι
GENεἰρήνηςεἰρηνῶν
DATεἰρήνῃεἰρήναις
ACCεἰρήνηνεἰρήνας
VOCεἰρήνηεἰρῆναι
εἰρήνῃ
εἰρήνην
εἰρήνης
εἰρηνικά
εἰρηνικάς
εἰρηνική
εἰρηνικῇ
εἰρηνικῆς
εἰρηνικοί
εἰρηνικοῖς
εἰρηνικόν
εἰρηνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • peaceable, peaceful, friendly
  • peace offering
 • Forms:
  • εἰρηνικά Adj: Acc Plur Neut
  • εἰρηνικάς Adj: Acc Plur Fem
  • εἰρηνική Adj: Nom Sing Fem
  • εἰρηνικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • εἰρηνικοί Adj: Nom Plur Masc
  • εἰρηνικοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • εἰρηνικόν Adj: Acc Sing Fem
  • εἰρηνικούς Adj: Acc Plur Masc
  • εἰρηνικῷ Adj: Dat Sing Masc
  • εἰρηνικῶν Adj: Gen Plur Masc
  • εἰρηνικῇ Adj: Dat Sing Fem
εἰρηνικούς
εἰρηνικῷ
εἰρηνικῶν
εἰρηνικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: peacefully, peaceably, friendly
εἰρηνοποιεῖ
εἰρηνοποιέω
εἰρηνοποιήσας
εἰρηνοποιοί
εἰρηνοποιός
εἴρηνται
εἰρήσθω
 • Parse: Verb: Perf Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: εἶπον
εἴρηται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρέω
εἱρκτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an enclosure, prison
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεἱρκτή 
GEN  
DAT  
ACCεἱρκτήν 
εἱρκτήν
εἶρξαν
εἴρχθησαν
εἰρωνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pretense, hypocrisy, dissimulation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMεἰρωνεία 
GENεἰρωνείας 
DAT  
ACCεἰρωνείανεἰρωνείας
εἰρωνείαν
εἰρωνείας