εἴωθα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔθω
εἰώθαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔθω
εἰώθασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔθω
εἰωθει
 • Parse: Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔθω
εἰώθειν
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: ἔθω
εἴωθεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔθω
εἰωθός
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
 • Root: ἔθω
εἴων
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐάω