εἶχαν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
εἶχε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
εἶχεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
εἶχες
 • Parse: Verb: Imp act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
εἴχετε
 • Parse: Verb: Imp act Ind 2nd Plur
 • Root: ἔχω
εἴχετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
εἴχομεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
εἶχον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
εἴχοσαν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω