εἴα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐάω
εἰάθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐάω
εἰάθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐάω
εἴακα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐάω
εἴασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐάω
εἴαμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐάω
εἴασαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐάω
εἰάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐάω
εἴασε, εἴασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐάω