εἶτ᾿
εἶτα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: then, next, afterward, furthermore, moreover
 • Forms:
  • εἶθ᾿ Interjection, Adverb
  • εἶτ᾿ interjection
  • εἴτεν Adverb
εἴτε 
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • even if
  • εἴτε ... εἴτε whether ... or
εἶτε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • and also
εἴτεν
εἴτοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • if, whether
  • εἴτοι ... εἴτοι whether ... or