βοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shout, holler, yell, call, cry
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβοήβοαί
GENβοῆςβοῶν
DATβοῇβοαῖς
ACCβοήνβοάς
VOCβοήβοαί
βοῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: βοή
βοηθέ
βοήθει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βοηθέω
βοηθεῖ
βοήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • help, aid
  • someone who provides help
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβοήθειαβοήθειαι
GENβοηθείαςβοηθειῶν
DATβοηθείᾳβοηθείαις
ACCβοήθειανβοηθείας
βοηθείᾳ
βοηθείαις
βοήθειαν
βοηθείας
βοηθεῖν
βοηθεῖς
βοηθεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: βοηθέω
βοηθείτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθέω
 • Present
 • βοηθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • βοήθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • βοηθεῖν Verb: Pres Act Infin
 • βοηθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • βοηθεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • βοηθείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • βοηθούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • βοηθοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • βοηθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • βοηθοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • βοηθούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • βοηθοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • βοηθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐβοήθει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐβοήθουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • βοηθηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • βοηθηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • βοηθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βοηθήσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Aorist
 • βοηθηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • βοηθῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • βοηθήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • βοηθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • βοηθησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • βοηθήσῃ Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • βοηθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • βοήθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • βοηθήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐβοηθήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐβοήθησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐβοήθησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβοήθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβοήθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • βεβοήθηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
βοηθηθῆναι
βοηθηθήσῃ
βοηθηθήσονται
βοήθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: resource, assistance, provided help (esp. on battlefield)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβοήθημαβοηθήματα
GENβοηθήματοςβοηθημάτων
DATβοηθήματιβοηθήμασι(ν)
ACCβοήθημαβοηθήματα
βοηθήματα
βοηθημάτων
βοηθῆναι
βοηθῆσαι
βοηθήσαι
βοηθήσασι(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: βοηθέω
βοηθήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: βοηθέω
βοηθήσει
βοηθήσῃ
βοηθήσῃς
βοήθησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βοηθέω
βοηθήσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βοηθέω
βοηθήσωσιν
βοηθοί
βοηθοῖς
βοηθόν
βοηθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a helper, helpfulness, help
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβοηθόςβοηθοί
GENβοηθοῦβοηθῶν
DATβοηθῷβοηθοῖς
ACCβοηθόνβοηθούς
VOCβοηθέβοηθοί
βοηθοῦ
βοηθούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: βοηθέω
βοηθοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: βοηθέω
βοηθοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βοηθέω
βοηθοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βοηθέω
βοηθούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: βοηθέω
βοηθούς
βοηθοῦσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: βοηθέω
βοηθῷ
βοηθῶν
βοῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: βοή
βοῆσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: βοάω
βοήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βοάω
βοήσας
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βοάω
βοήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βοάω
βοήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
βοήσεις
 • Parse: Verb: Fut act ind 2nd Sing
 • Root: βοάω
βοήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: βοάω
βοήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
βοήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut mid ind 2nd Sing
 • Root: βοάω
βόησις
Feminine
 SingularPlural
NOMβόησιςβοήσεις
GENβοήσεωςβοήσεων
DATβοήσειβοήσεσι(ν)
ACCβόησι(ν)βοήσεις
βοήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: βοάω
βοησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: βοάω
βόησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βοάω
βοήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: βοάω
βοήσουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: βοάω
βοήσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βοάω
βοήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: βοάω
βοητός