βδέλλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a leech
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβδέλλα 
GEN  
DATβδέλλῃ 
ACC  
βδέλλῃ
βδέλυγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an abomination, (something, someone) loathsome, something associated with idolatry to invoke God's wrath
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβδέλυγμαβδελύγματα
GENβδελύγματοςβδελυγμάτων
DATβδελύγματιβδελύγμασι(ν)
ACCβδέλυγμαβδελύγματα
βδελύγμασι
βδελύγμασιν
βδελύγματα
βδελύγματι
βδελύγματος
βδελυγμάτων
βδελυγμόν
βδελυγμός
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: abomination, loathsomeness
 • Forms:
  • βδελυγμόν Noun: Acc Sing Masc
βδελυκτάς
βδελυκτήν
βδελυκτοί
βδελυκτόν
βδελυκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disgusting, abominable, detestable, loathed, abhorrent, repugnant, odious, obnoxious
 • Forms:
  • βδελυκτάς Adj: Acc plur fem
  • βδελυκτήν Adj: Acc sing fem
  • βδελυκτοί Adj: Nom Plur Masc
  • βδελυκτόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • βδελυκτούς Adj: Acc Plur Masc
βδελυκτούς
βδελύξαι
βδελύξεσθε
βδελύξεται
βδελύξετε
βδελύξῃ
βδελύξητε
βδελυρά
βδελυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: nauseous, loathsome, disgusting, brutal, revolting
 • Forms:
  • βδελυρά Adj: Nom Plur Neut
βδελύσσεται
βδελύσσῃ
βδελύσσομαι
βδελυσσόμενοι
βδελυσσομένοις
βδελυσσόμενον
βδελυσσόμενος
βδελύσσονται
βδελύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to feel nausea, be sick, be nauseated
   • to make hateful
   • to make abominable
  • Middle:
   • to abhor, detest
   • to loathe, dislike intensely
   • to treat as abominable
   • to act abominably (toward someone)
  • Passive:
   • to be abominable
 • Forms:
  • βδελύξαι Verb: Aor Act Infin
  • βδελύξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • βδελύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • βδελύξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • βδελύξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • βδελύξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • βδελύσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • βδελύσσῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • βδελύσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • βδελυσσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • βδελυσσομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • βδελυσσόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • βδελυσσόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • βδελύσσονται Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βδελύττῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • βδελυχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβδελυγμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐβδελυγμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • ἐβδελυγμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • ἐβδελυγμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐβδελυγμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Neut
  • ἐβδέλυκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐβδελυξάμεθα Verb: 1Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἐβδελυξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐβδελύξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐβδελύξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐβδελύξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐβδελύσσοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • ἐβδελύχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβδελύχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
βδελύττῃ
βδελυχθήσεται