βούβαλον
βούβαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: antelope, buffalo, bison
 • Forms:
  • βούβαλον Noun: Acc Sing Masc
βούκεντρα
βούκεντρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an ox goad, pointed stick
 • Forms:
  • βούκεντρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
βουκόλια
βουκόλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a herd (of cattle)
 • Forms:
  • βουκόλια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • βουκολίου Noun: Gen Sing Neut
  • βουκολίων Noun: Gen Plur Neut
βουκολίου
βουκολίων
βουλαί
βουλαῖς
βουλάς
βούλει
βούλεσθαι
βούλεσθε
βούλεται
βουλεύεσθαι
βουλεύεσθε
βουλεύεται
βουλευθέν
βουλευθέντα
βούλευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: resolution, purpose
βουλεύομαι
βουλευόμενοι
βουλευόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: βουλεύω
βουλευομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: βουλεύω
βουλευομένων
βουλεύονται
βουλεύοντες
βουλεύου
βουλευσαμένους
βουλεύσασθαι
βουλεύσασθε
βουλεύσεται
βουλεύσησθε
βουλεύσονται
βουλευσώμεθα
βουλεύσωνται
βουλευτάς
βουλευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a council-chamber, senate-house, senate chamber
 • Forms:
  • βουλευτηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
βουλευτηρίῳ
βουλευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an adviser, counsellor
 • Forms:
  • βουλευτάς Noun: Acc Plur Masc
  • βουλευτῶν Noun: Gen Plur Masc
βουλευτικῆς
βουλευτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • of the council, for the council
   • capable of deliberating
  • Substantival:
   • counsellor
 • Forms:
  • βουλευτικῆς Adj: Gen Sing Fem
βουλευτῶν
βουλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to devise, plan
   • to advise, give counsel
   • to take counsel, deliberate
  • Middle:
   • to deliberate (with oneself), consider (something)
   • to ponder
   • to resolve (to do something), decide
   • to offer advice
   • to plot
 • Cognates: βουλεύω, διαβουλεύω, ἐπιβουλεύω, παραβουλεύω, συμβουλεύω
 • Forms:
  • βεβούλευμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • βεβουλευμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • βεβούλευνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • βεβούλευται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • βουλεύεται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
  • βουλεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • βουλεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • βουλευθέν Verb: Aor Pass part nom/acc sing neut
  • βουλευθέντα Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • βουλεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • βουλευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • βουλευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • βουλευομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
  • βουλευομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • βουλεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • βουλεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βουλεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • βουλευσαμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • βουλεύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • βουλεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • βουλεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • βουλεύσησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • βουλεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • βουλευσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • βουλεύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἐβουλεύετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • ἐβουλεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐβουλευσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐβουλεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐβουλεύσασθε Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐβουλεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐβούλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβουλεύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
βουλή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • decision
  • advice, counsel, plan, purpose, will, volition, resolution
 • Cognates: ἐπιβουλή, συμβουλή
 • Forms:
  • βουλαί Noun: Nom Plur Fem
  • βουλαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • βουλάς Noun: Acc Plur Fem
  • βουλῇ Noun: Dat Sing Fem
  • βουλήν Noun: Acc Sing Fem
  • βουλῆς Noun: Gen Sing Fem
βουλῇ 
βούλῃ 
βουληθείς
βουληθέντων
βουληθῇ
βουληθῇς
βουληθῶσιν
βούλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a resolve, intention, purpose, will, something one intends
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMβουλήμαβουλήματα
  GENβουλήματοςβουλημάτων
  DATβουλήματιβουλήμασι(ν)
  ACCβουλήμαβουλήματα
βουλήμασι
βουλήμασιν
βουλήματα
βουλήματι
βουλήματος
βουλήν
βουλῆς
βουλήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut mid ind 2nd sing
  • Noun: Dat Sing Fem of βούλησις
 • Root: βούλομαι
βουλήσεται
βουλήσεως
βούλησθε
βούλησιν
βούλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: will, purpose
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMβούλησιςβουλήσεις
  GENβουλήσεωςβουλήσεων
  DATβουλήσειβουλήσεσι(ν)
  ACCβούλησινβουλήσεις
βουλήσομαι
βούληται
βούλοιτο
βούλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to will, be willing
  • to wish, want, desire
  • to purpose, plan
  • to be disposed, minded, intend
  • to prefer
  • with negative: to refuse, not to consent
 • Forms:
  • βουλομένων Verb: pres mid/Pass part Gen plur masc/Fem/Neut
  • ἠβουλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • βουλήσει
   • Verb: Fut mid ind 2nd sing
   • Noun: Dat Sing Fem of βούλησις
  • βούλῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • βούλει Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • βούλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • βούλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
  • βούλεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • βουληθείς Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • βουληθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
  • βουληθῇ Verb: Aor Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • βουληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • βουληθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • βουλήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • βούλησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
  • βούληται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
  • βούλοιτο Verb: Pres Mid/Pass Deponent Optative 3rd Sing
  • βουλομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • βουλόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • βουλομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • βουλόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • βουλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • βουλομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
  • βουλομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
  • βουλόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
  • βούλονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • βούλωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἐβούλετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐβουλήθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐβουλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐβουλήθην Verb: Aor Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἐβουλήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐβουλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐβουλόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass 1st Plur
  • ἐβουλόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἐβούλοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐβούλου Verb: Imperfect Mid Ind 2nd Sing
  • ἠβούλεσθε Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • ἠβούλετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἠβουλήθην Verb: Aor Pass Deponent Ind 1st Sing
  • ἠβουλόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • βουλήσομαι Verb: Fut mid ind 1st sing
βουλόμεθα
βουλομένῃ
βουλόμενοι
βουλομένοις
βουλόμενον
βουλόμενος
βουλομένου
βουλομένους
βουλομένων
βούλονται
βούλωνται
βοῦν
βουνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to heap up, pile up
 • Forms:
  • βεβουνισμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἐβούνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βουνοί
βουνοῖς
βουνόν
βουνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hill, heap, pile, mound
  • small mountain, high ground
  • cairn
  • pile of something
 • Forms:
  • βουνοί Noun: Nom Plur Masc
  • βουνοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • βουνόν Noun: Acc Sing Masc
  • βουνοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • βουνούς Noun: Acc Plur Masc
  • βουνῷ Noun: Dat Sing Masc
  • βουνῶν Noun: Gen Plur Masc
βουνοῦ
βουνούς
βουνῷ
βουνῶν
βοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • herd of cattle
  • masculine: ox, bull, bullock
  • feminine: cow
 • Pattern:
  Masculine/Feminine
   SingularPlural
  NOMβοῦςβόες
  GENβοόςβοῶν
  DATβοίβουσί(ν)
  ACCβοῦνβοῦς, βόας
  VOCβοῦβόες
βουσί
βουσίν
βούτομον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • reed, butomus, the flowering rush
  • sedge, shrubbery
βούτυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: butter
 • Forms:
  • βουτύρου Noun: Gen Sing Neut
  • βουτύρῳ Noun: Dat Sing Neut
βουτύρου
βουτύρῳ