βούβαλον
βούβαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: antelope, buffalo, bison
 • Forms:
  • βούβαλον Noun: Acc Sing Masc
βούκεντρα
βούκεντρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an ox goad, pointed stick
 • Forms:
  • βούκεντρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
βουκόλια
βουκόλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a herd (of cattle)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβουκόλιονβουκόλια
GENβουκολίουβουκολίων
DATβουκολίῳβουκολίοις
ACCβουκόλιονβουκόλια
βουκολίου
βουκολίων
βουλαί
βουλαῖς
βουλάς
βούλει
βούλεσθαι
βούλεσθε
βούλεται
βουλεύεσθαι
βουλεύεσθε
βουλεύεται
βουλευθέν
βουλευθέντα
βούλευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: resolution, purpose
βουλεύομαι
βουλευόμενοι
βουλευόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: βουλεύω
βουλευομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: βουλεύω
βουλευομένων
βουλεύονται
βουλεύοντες
βουλεύου
βουλευσαμένους
βουλεύσασθαι
βουλεύσασθε
βουλεύσεται
βουλεύσησθε
βουλεύσονται
βουλευσώμεθα
βουλεύσωνται
βουλευτάς
βουλευτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a council-chamber, senate-house, senate chamber
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβουλευτήριονβουλευτήρια
GENβουλευτηρίουβουλευτηρίων
DATβουλευτηρίῳβουλευτηρίοις
ACCβουλευτήριονβουλευτήρια
βουλευτηρίῳ
βουλευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an adviser, counsellor, person who gives advice
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβουλευτήςβουλευταί
GENβουλευτοῦβουλευτῶν
DATβουλευτῇβουλευταῖς
ACCβουλευτήνβουλευτάς
βουλευτικῆς
βουλευτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • of the council, for the council
   • capable of deliberating
  • Substantival:
   • counsellor
 • Forms:
  • βουλευτικῆς Adj: Gen Sing Fem
βουλευτῶν
βουλεύω
 • Present
 • βουλεύεται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
 • βουλεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βουλεύεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • βουλεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • βουλευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • βουλευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • βουλευομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • βουλευομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • βουλεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • βουλεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • βουλεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • ἐβουλεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐβουλεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • βουλεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • βουλεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • βουλευθέν Verb: Aor Pass Part nom/Acc Sing neut
 • βουλευθέντα Verb: Aor Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • βουλευσαμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
 • βουλεύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • βουλεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • βουλεύσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • βουλευσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • βουλεύσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐβουλευσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐβουλεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐβουλεύσασθε Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐβουλεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐβούλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβουλεύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Perfect
 • βεβούλευμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • βεβουλευμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • βεβούλευνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • βεβούλευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
βουλή
Feminine
 SingularPlural
NOMβουλήβουλαί
GENβουλῆςβούλων
DATβουλῇβουλαῖς
ACCβουλήνβουλάς
βουλῇ
βούλῃ
βουληθείς
βουληθέντων
βουληθῇ
βουληθῇς
βουληθῶσιν
βούλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a resolve, intention, purpose, will, something one intends
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβουλήμαβουλήματα
GENβουλήματοςβουλημάτων
DATβουλήματιβουλήμασι(ν)
ACCβουλήμαβουλήματα
βουλήμασι(ν)
βουλήματα
βουλήματι
βουλήματος
βουλήν
βουλῆς
βουλήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut mid ind 2nd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem of βούλησις
 • Root: βούλομαι
βουλήσεται
βουλήσεως
βούλησθε
βούλησιν
βούλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: will, purpose
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβούλησιςβουλήσεις
GENβουλήσεωςβουλήσεων
DATβουλήσειβουλήσεσι(ν)
ACCβούλησινβουλήσεις
βουλήσομαι
βούληται
βούλοιτο
βούλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to will, be willing
  • to wish, want, desire
  • to purpose, plan
  • to be disposed, minded, intend
  • to prefer
  • with negative: to refuse, not to consent
 • Forms:
 • Present
 • βουλομένων Verb: pres mid/Pass Part Gen plur Masc/Fem/Neut
 • βούλῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • βούλει Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • βούλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βούλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • βούλεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • βούλησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • βούληται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • βούλοιτο Verb: Pres Mid/Pass Deponent Optative 3rd Sing
 • βουλομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • βουλόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • βουλομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • βουλόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • βουλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • βουλομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • βουλομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • βουλόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • βούλονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • βούλωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐβούλετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐβουλόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass 1st Plur
 • ἐβουλόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • ἐβούλοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἐβούλου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἠβούλεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἠβούλετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἠβουλόμεθα Verb: Imperf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Future
 • βουλήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • βουλήσει
  • Verb: Fut mid ind 2nd Sing
  • Noun: Dat Sing Fem of βούλησις
 • βουλήσομαι Verb: Fut mid ind 1st Sing
 • Aorist
 • βουληθείς Verb: Aor Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • βουληθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
 • βουληθῇ Verb: Aor Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • βουληθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • βουληθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐβουλήθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐβουλήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐβουλήθην Verb: Aor Pass Deponent Ind 1st Sing
 • ἐβουλήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐβουλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠβουλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠβουλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠβουλήθην Verb: Aor Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Perfect
βουλόμεθα
βουλομένῃ
βουλόμενοι
βουλομένοις
βουλόμενον
βουλόμενος
βουλομένου
βουλομένους
βουλομένων
βούλονται
βούλωνται
βοῦν
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: βοῦς
βουνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to heap up, pile up
 • Forms:
  • βεβουνισμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐβούνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βουνοί
βουνοῖς
βουνόν
βουνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hill, heap, pile, mound
  • small mountain, high ground
  • cairn
  • pile of something
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβουνόςβουνοί
GENβουνοῦβουνῶν
DATβουνῷβουνοῖς
ACCβουνόνβουνούς
VOCβουνέβουνοί
βουνοῦ
βουνούς
βουνῷ
βουνῶν
βοῦς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • herd of cattle
  • masculine: ox, bull, bullock
  • feminine: cow
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMβοῦςβόες
GENβοόςβοῶν
DATβοίβουσί(ν)
ACCβοῦνβοῦς, βόας
VOCβοῦβόες
βουσί(ν)
βούτομον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • reed, butomus, the flowering rush
  • sedge, shrubbery
βούτυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: butter
 • Forms:
  • βουτύρου Noun: Gen Sing Neut
  • βουτύρῳ Noun: Dat Sing Neut
βουτύρου
βουτύρῳ