βάρ
 • Parse: Transliterated Hebrew/Aramaic word
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • piece of cloth
  • son of (e.g., Bar-jonas, son of Jonah)
 • Concord: I Sam. 2:18
βάραθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a gulf, pit
βαρακηνιμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: sharp thorns, brambles
 • Concord: Judg 8:16
βαραχ
 • Parse: Author's name of this lexicon
 • Meaning: John Barach, 1941-
βάρβαρα
βάρβαρον
βάρβαροι
βαρβάροις
βάρβαρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • People:
   • barbarous, uncultured
   • savage
   • of barbarous speech, non-Hebrew language
   • foreigner, barbarian
  • Animals: savage
 • Forms:
  • βάρβαρα Adj: Acc Plur Neut
  • βάρβαροι Adj: Nom Plur Masc
  • βαρβάροις Adj: Dat Plur Masc
  • βαρβάρου Adj: Gen Sing Masc
  • βαρβάρους Adj: Acc Plur Masc
  • βαρβάρων Adj: Gen Plur Masc
  • βαρβαρώτερον Adj: Acc Sing Masc compar
  • βάρβαρον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
βαρβάρου
βαρβάρους
βαρβαρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make barbarous
  • Passive:
   • to become barbarous
 • Forms:
  • βεβαρβαρωμένος Verb: Perf Mid/Pass part Gen Sing Masc
βαρβάρων
βαρβάρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: barbaric, barbarously, savagely
βαρβαρώτερον
βαρέα
βαρεῖ
βάρει
βαρεῖα
βαρείᾳ
βαρεῖαι
βαρεῖαν
βαρείας
βαρεῖς
βάρεις
βαρείσθω
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: βαρέω
βαρέος
βάρεσι
βάρεσιν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
βαρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to weigh down, burden, charge, heavy, press, depress
 • Cognates: βαρέω, ἐπιβαρέω, καταβαρέω
 • Forms:
  • βαρείσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • βαρηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • βαρούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • βεβαρημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • βεβάρηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβάρησα Verb: Aor Act ind 1st sing
  • ἐβαρήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
βάρεων
βαρέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • with difficulty
  • hard (of hearing)
  • indignant, annoyed, vexed
  • causing disgust; (3 Macc 3:1) hear with disgust
  • slowly, slowly and reluctantly
  • guided by a firm and resolute attitude
  • heavily in weight
  • heavily to bear, grievous, oppressive
  • weighty, grave
  • wearisome, troublesome
  • overbearing
  • deep or strong (sound)
  • strong, offensive (smell)
  • dull
βάρη
βαρηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: βαρέω
βάρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a large house, palace, citadel, fortified city
  • a tower (of a city wall)
  • a stronghold
  • a flat-bottomed boat
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβάρις 
GEN βάρεων
DATβάρειβάρεσι(ν)
ACC  
βαρκοννιμ
 • Parse: Transliterated plural noun
 • Meaning: sharp thorns, brambles
 • Hebrew:
 • Concord: Judg 8:7
 • Note: Also spelledβαρκηνίν
βάρος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • burden, load, weight
  • baggage, luggage
  • burdensome, oppressiveness
  • requirement, demands
 • Forms:
  • βάρει Noun: Dat Sing Neut
  • βάρεσι Noun: Dat Plur Neut
  • βάρη Noun: Nom/Acc Plur Neut
βαρούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: βαρέω
βαρύ
βαρύγλωσσον
βαρύγλωσσος
βαρυηχῆ
βαρυηχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deep-voiced, roaring
  • emitting loud noise, commotion
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβαρυηχήςβαρυηχές
GENβαρυηχοῦς
DATβαρυηχεῖ
ACCβαρυηχῆβαρυηχές
Plural
 MascFemNeut
NOMβαρυηχεῖςβαρυηχῆ
GENβαρυηχῶν
DATβαρυηχέσι(ν)
ACCβαρυηχεῖςβαρυηχῆ
βαρυθυμέω
βαρύθυμον
βαρύθυμος
βαρυκάρδιοι
βαρυκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • heavy, slow of heart
  • not readily responding
 • Forms:
  • βαρυκάρδιοι Adj: Nom Plur Masc
βαρύν
βαρύνει
βαρύνεσθαι
βαρυνέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρύνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρύνετε
βαρύνῃς
βαρύνηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρυνθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: βαρύνω
βαρυνθήσεται
βαρυνθήσῃ
βαρυνθῶσιν
βάρυνον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βαρύνω
βαρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make heavy, weigh down, oppress by weight, burden, overcharge
   • to make unbearable, become a burden
   • to weigh down
   • to mount a heavy attack
   • to harden
   • to become unfavourably disposed
   • to make unreceptive, unresponsive:
  • Passive:
   • to be heavy
   • to be made heavy
   • to be hardened, be made stubborn
   • to prevail against
   • to have eyes heavy with sleep
 • Cognates: βαρύνω, καταβαρύνω
 • Forms:
  • βαρύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βαρύνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • βαρυνέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • βαρύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • βαρύνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • βαρύνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • βαρύνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • βαρυνθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • βαρυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βαρυνθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • βαρυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • βάρυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βαρύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βεβάρυνται Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἐβάρυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβάρυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐβαρύνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐβάρυνεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐβαρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβαρύνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐβαρύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
βαρύνων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βαρύνω
βαρύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • heavy (in weight relatively)
  • causing disgust; (3 Macc 3:1) hear with disgust
  • burdensome, difficult to fulfill
  • weighty, important
  • burdensome, troublesome
  • unreceptive, unresponsive
  • serious (in effect)
  • fierce, cruel, savage
  • comprising many individuals (e.g., vast army)
  • mentally unbearable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβαρύςβαρεῖαβαρύ
GENβαρέοςβαρείαςβαρέος
DATβαρεῖβαρείᾳβαρεῖ
ACCβαρύνβαρεῖανβαρύ
Plural
 MascFemNeut
NOMβαρεῖςβαρεῖαιβαρέα
GENβαρέωνβαρειωνβαρέων
DATβαρέσιβαρείαιςβαρέσι
ACCβαρεῖςβαρείαςβαρέα
 • Comparatives & Superlatives
 • βαρυτάτου Adj: Gen Sing Masc Superlative
 • βαρύτερα Adj: Acc Plur Neut Comparative
 • βαρύτεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
 • βαρύτερον Adj: Acc Sing Masc compar
 • βαρύτερος Adj: Nom Sing Masc compar
βαρυτάτου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc Superlative
 • Root: βαρύς
βαρύτερα, βαρυτέρα
 • Parse: Adj: Acc Plur Neut Comparative
 • Root: βαρύς
βαρύτεροι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Comparative
 • Root: βαρύς
βαρύτερον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc compar
 • Root: βαρύς
βαρύτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc compar
 • Root: βαρύς
βαρυτέρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: heavily
βαρύτιμος
βαρυτίμου
βαρυωπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be dim-sighted
  • to weigh down
 • Forms:
  • ἐβαρυώπησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur