βαλανεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bathhouse, bath, bathing room
 • Forms:
  • βαλανείῳ Noun: Dat Sing Neut
  • βαλανείων Noun: Gen Plur Neut
βαλανείῳ
βαλανείων
βάλανοι
βάλανον
βάλανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • oak, oak-tree, acorn tree, acorn
  • gates of oak
  • bolt pin, oaks bar on a door
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβάλανοςβάλανοι
GENβαλάνου 
DATβαλάνῳ 
ACCβάλανον 
βαλάνου
βαλάντια
βαλάντιον
βαλαντίου
βαλάνῳ
βάλε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βάλλω
βαλεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βαλεῖν
βαλεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βάλετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βαλέτω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βαλλάντια
βαλλάντιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bag, purse, money pouch, wallet
 • Forms:
  • βαλάντια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • βαλάντιον Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • βαλαντίου Noun: Gen Sing Neut
  • βαλλάντια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • βαλλαντίου Noun: Gen Sing Neut
  • βαλλαντίῳ Noun: Dat Sing Neut
βαλλαντίου
βαλλαντίῳ
βάλλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλλειν
βάλλεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: βάλλω
βάλλεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βαλλη
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλλομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: βάλλω
βαλλόμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: βάλλω
βαλλόμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: βάλλω
βαλλόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: βάλλω
βάλλουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: βάλλω
βάλλουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
βάλλουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
βάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to throw, cast, thrust
   • to put, place, lay, set up (a mound)
   • to bring
   • to rush (intrans.)
   • to send forth (roots) (e.g., Job 5:3)
  • Middle:
   • to throw oneself down to lie and rest
 • Cognates: ἀμφιβάλλω, ἀναβάλλω, ἀντιβάλλω, ἀντιπαραβάλλω, ἀποβάλλω, διαβάλλω, διεκβάλλω, διεμβάλλω, εἰσβάλλω, ἐκβάλλω, ἐμβάλλω, ἐνδιαβάλλω, ἐπιβάλλω, καταβάλλω, μεταβάλλω, παραβάλλω, παρασυμβάλλομαι, παρεμβάλλω, περιβάλλω, προβάλλω, προσβάλλω, συμβάλλω, ὑπερβάλλω, ὑποβάλλω
 • Forms:
  • βάλε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • βαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • βάλετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • βαλέτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
  • βάλῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • βάλητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • βάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βάλλειν Verb: Pres Act Infin
  • βάλλεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • βάλλεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • βαλλη Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βάλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • βαλλόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • βαλλόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • βάλλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • βάλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βάλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βαλλόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • βάλλουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • βάλλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βάλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βαλόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
  • βαλοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • βαλοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • βαλῶ
   • Verb: Aor Mid ind 2nd sing
   • Verb: Fut act ind 1st sing
   • Verb: Aor Act subj 1st sing
  • βάλω
   • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βάλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • βαλών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • βάλωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • βεβλημένων Verb: Perf Mid/Pass part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • βεβλημένους Verb: Perf Mid/Pass part Acc plur masc
  • βέβληκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • βέβληκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • βεβληκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • βεβλημένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • βεβλημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • βεβλημένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • βεβλημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • βέβληται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • βληθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • βληθήσονται Verb: Fut Pass ind 3rd plur
  • βληθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • βληθείσῃ Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
  • βληθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • βληθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • βληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • βληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • βληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βληθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • βλήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἔβαλαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔβαλε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔβαλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔβαλες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐβάλομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβάλοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβέβλητο Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
  • ἐβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
βάλλων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βαλόντων
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: βάλλω
βαλοῦσα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: βάλλω
βαλοῦσι
βαλοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: βάλλω
βαλταμ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: chancellor
 • Concord: Ezra 4:8,9,17
βάλω
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βάλλω
βαλῶ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid ind 2nd sing
  • Verb: Fut act ind 1st sing
  • Verb: Aor Act subj 1st sing
 • Root: βάλλω
βάλωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: βάλλω
βαλών
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βάλωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: βάλλω