βαλανεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bathhouse, bath, bathing room
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβαλανεῖονβαλανεῖα
GENβαλανείουβαλανείων
DATβαλανείῳβαλανείοις
ACCβαλανεῖονβαλανεῖα
βαλανείῳ
βαλανείων
βάλανοι
βάλανον
βάλανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • oak, oak-tree, acorn tree, acorn
  • gates of oak
  • bolt pin, oaks bar on a door
 • Forms:
βαλάνου
βαλάντια
βαλάντιον
Neuter
 SingularPlural
NOMβαλάντιονβαλάντια
GENβαλαντίουβαλαντίων
DATβαλαντίῳβαλαντίοις
ACCβαλάντιονβαλάντια
βαλαντίου
βαλάνῳ
βαλβίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: starting line
 • Forms:
βάλε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βάλλω
βαλεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βαλεῖν
 • Parse: Verb: 2Aor/Fut Act Infin
 • Root: βάλλω
βαλεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βαλέσθαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Infin
 • Meaning: to throw
 • Root: βάλλω
βάλετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βαλέτω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: βάλλω
βαλλάντια
βαλλάντιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bag, purse, money pouch, wallet
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβαλλάντιον
βαλάντιον
βαλλάντια
βαλάντια
GENβαλλαντίου
βαλαντίου
βαλλαντίων
βαλαντίων
DATβαλλαντίῳ
βαλαντίῳ
βαλλαντίοις
βαλαντίοις
ACCβαλλάντιον
βαλάντιον
βαλλάντια
βαλάντια
βαλλαντίου
βαλλαντίῳ
βάλλει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλλειν
βάλλεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: βάλλω
βάλλεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βαλλη
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βάλλομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: βάλλω
βαλλόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βάλλω
βαλλομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: βάλλω
βαλλομένης
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root:βάλλω
βαλλόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: βάλλω
βαλλόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: βάλλω
βάλλοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βάλλω
βαλλόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: βάλλω
βάλλουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: βάλλω
βάλλουσι, βάλλουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
βάλλω
 • Active Meaning:
  • to throw, cast, thrust
  • to put, place, lay, set up (a mound)
  • to pour

   βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα
   he poured water into the basin (John 13:5)

  • to rush (intrans.)
  • to send forth (roots)

   ἑώρακα ἄφρονας ῥίζαν βάλλοντας
   I have seen the foolish taking root (Job 5:3)

 • Middle Meaning:
  • to throw oneself down to lie and rest
 • Forms:
Present
 • βαλλομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • βαλλόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • βαλλόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • βάλλοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • βάλλοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • βάλλοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • βαλλόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • βάλλουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • βάλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔβαλλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • βαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • βάλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • βαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βαλεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • βαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • βληθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • βληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • βληθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
Aorist
 • βαλῶ Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • βληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • βάλε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • βαλέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • βάλετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • βλήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • βληθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • βαλῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • βάλω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • βάλῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • βάλητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • βάλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • βάλωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • βληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • βαλόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
 • βαλών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • βαλοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • βληθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • βληθείσῃ Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • βληθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • βληθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • βαλόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
Perfect
 • βεβλημένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • βεβλημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • βέβληκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • βέβληκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • βεβληκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • βεβλημένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • βεβλημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • βεβλημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • βεβλημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • βεβλημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • βέβληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβέβλητο Verb: PluPerf Pass Ind 3rd Sing
βάλλων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βάλοι
 • Parse: Verb: Aor/Fut Opt Act 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βαλόντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βάλλω
βαλόντων
 • Parse: Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
 • Root: βάλλω
βαλοῦσα
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: βάλλω
βαλοῦσι, βαλοῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
βαλταμ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: chancellor
 • Concord:

  LXX: Ezra 4:8,9,17

βάλω
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βάλλω
βαλῶ
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: βάλλω
βάλωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: βάλλω
βαλών
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βάλωσι, βάλωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: βάλλω