βραβεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prize, award
βραβευέτω
βραβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to arbitrate, referee, govern, rule, decide
  • to act as umpire
  • to award (prizes in contests)
  • to give victory
 • Cognates: βραβεύω, καταβραβεύω, συμβραβεύω
 • Forms:
  • βραβευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐβράβευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βραγχιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be hoarse, have a sore throat, suffer hoarseness
 • Forms:
  • ἐβραγχίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βραδείᾳ
βραδεῖς
βραδέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: slowly, dully
βράδιον
βραδύγλωσσος
βραδύνει
βραδυνεῖ
βραδύνεις
βραδύνῃ
βραδύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj, 1st Sing
 • Meaning:
  • to delay, loiter, hesitate, be slack, tarry
  • to cause (something) to come late
 • Cognates: βραδύνω, διαδύνω, δύνω, εἰσδύνω, ἐκδύνω, ἐνδύνω, ἐπιδύνω, παρεισδύνω
 • Forms:
  • βραδυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βραδύνωσι Verb: Pres/Aor Act subj 3rd plur
  • βραδύνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βραδύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βραδυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βραδύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐβραδύναμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
βραδυνῶ
βραδύνωσι(ν)
βραδυπλοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sail slowly
 • Forms:
  • βραδυπλοοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
βραδυπλοοῦντες
βραδύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of the mind: slow, dull, sluggish
  • Of Time: tardy, late
 • Forms:
  • βραδύτερον
   • Adj: Nom/Acc Sing neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • βραδεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • βράδιον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • βραδείᾳ Adj: Dat Sing Fem
βραδύτερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: βραδύς
βραδύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slowness, tardiness, slackness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβραδύτηςβραδύτητες
GENβραδύτητοςβραδυτήτων
DATβραδύτητιβραδύτησιν
ACCβραδύτηταβραδύτητας
βραδύτητα
βράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to boil, froth up, ferment
βρασμός
βράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shake violently
  • to winnow grain
  • to boil
βραχέα
βραχεῖ
βραχεῖαν
βραχείας
βραχεῖς
βραχέων
βραχέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shortly, soon, for a while, a little
βραχήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βραχίονα
βραχίονας
βραχίονες
βραχίονι
βραχίονος
βραχιόνων
βραχίοσι(ν)
βραχίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • arm, the upper appendage from hand to shoulder
  • shoulder of an animal
  • strength
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβραχίωνβραχίονες
GENβραχίονοςβραχιόνων
DATβραχίονιβραχίοσι(ν)
ACCβραχίοναβραχίονας
VOCβραχίωνβραχίονες
βραχύ
βραχύμετρα
βραχύμετρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: short in measurement
 • Forms:
  • βραχύμετρα Adj: Nom/Acc Plur Neut
βραχύν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: βραχύς
βραχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • In significance: short, little, slight, easier, less significant

   τὰ δὲ βραχέα τῶν κριμάτων κρινοῦσιν
   they shall judge the easier cases (Ex 18:22)

  • In number: few

   παρῴκησεν ἐκεῖ ἐν ἀριθμῷ βραχεῖ
   he stayed there with few in number (Deut 26:5)

  • In quantity: little, small portion, few

   ἐγευσάμην βραχὺ τοῦ μέλιτος τούτου
   I tasted a little of this honey (1Sam 14:29)

  • In length of time: soon, a short time, +μετά = a little later

   βραχύ τι ἐλύπησα αὐτὸν
   I made him sorry for a little while (Isa 57:17)

  • In length of distance: short distance, a little farther

   παρῆλθεν βραχύ τι ἀπὸ τῆς Ῥοώς
   he went a little distance from Roos (2Sam 16:1)

  • In quality: less, lower, diminished in degree

   ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους
   You made him lower than the angels (Ps 8:5)

  • Substantivally: brief

   ἔμπροσθεν βραχεῖ προδεδηλωμένην
   which we previously mentioned in brief (3Macc 4:14)

  • With παρά: almost

   παρὰ βραχὺ παρῴκησεν τῷ ᾅδῃ ἡ ψυχή μου
   my soul had almost stayed in Hades (Ps 94:17)

  • With κατά: little by little

   αὐτοὺς κατὰ βραχὺ ἐξολεθρεύσωσιν
   to destroy them little by little (Wis 12:8)

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβραχύςβραχεῖαβραχύ
GENβραχέοςβραχείαςβραχέος
DATβραχεῖβραχείᾳβραχεῖ
ACCβραχύνβραχεῖανβραχύ
Plural
 MascFemNeut
NOMβραχεῖςβραχεῖαιβραχέα
GENβραχέωνβραχειωνβραχέων
DATβραχέσιβραχείαιςβραχέσι
ACCβραχεῖςβραχείαςβραχέα
βραχυτελῆ
βραχυτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ending shortly, brief, short performance
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβραχυτελήςβραχυτελές
GENβραχυτελοῦς
DATβραχυτελεῖ
ACCβραχυτελῆβραχυτελές
Plural
 MascFemNeut
NOMβραχυτελεῖςβραχυτελῆ
GENβραχυτελῶν
DATβραχυτελέσι(ν)
ACCβραχυτελεῖςβραχυτελῆ
βρέξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βρέξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βρέξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βρέχω
βρέφη
βρέφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • unborn child, embryo, fetus
  • babe, infant, young child
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβρέφοςβρέφη
GENβρέφουςβρεφῶν
DATβρέφειβρέφεσι(ν)
ACCβρέφοςβρέφη
βρέφους
βρεφῶν
βρέχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βρέχειν
βρέχῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βρεχομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: βρέχω
βρέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drench (with tears)
  • to wet, moisten, dampen
  • to shower, rain
  • to send rain
  • to wash
 • Cognates: ἐπιβρέχω, ἀβροχία
 • Forms:
  • βραχήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βρέξαι Verb: Aor Act Infin
  • βρέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βρέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βρέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βρέχειν Verb: Pres Act Infin
  • βρέχῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βρεχομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἔβρεξε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
βρίθει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρίθω
βρίθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be heavy, weigh down
 • Cognates: ἐπιβρίθω
 • Forms:
  • βρίθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
βριμάομαι
βρόμον
βρόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • foul stench, foul odour
  • oats
  • roar, crackling, (any loud noise)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβρόμοςβρόμοι
GENβρόμουβρόμων
DATβρόμῳβρόμοις
ACCβρόμονβρόμους
VOCβρόμεβρόμοι
βρόμῳ
βρονταί
βροντᾷς
βροντάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to thunder, produced loud noise
 • Forms:
  • βροντᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βροντήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐβρόντησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βροντή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thunder, thundering
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβροντήβρονταί
GENβροντῆςβροντῶν
DATβροντῇβρονταῖς
ACCβροντήνβροντάς
VOCβροντήβρονταί
βροντήν
βροντῆς
βροντήσει
βροντῶν
βροτοί
βροτοῖς
βροτόν
βροτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • mortal
  • human being
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβροτόςβροτοί
GENβροτοῦβροτῶν
DATβροτῷβροτοῖς
ACCβροτόνβροτούς
VOCβροτέβροτοί
βροτῶν
βροῦχον
βροῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: caterpillar, locust
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβροῦχοςβροῦχοι
GENβρούχουβρούχων
DATβρούχῳβρούχοις
ACCβροῦχονβρούχους
VOCβροῦχεβροῦχοι
βρούχου
βροχάς
βροχή
Feminine
 SingularPlural
NOMβροχήβροχαί
GENβροχῆςβροχῶν
DATβροχῇβροχαῖς
ACCβροχήνβροχάς
VOCβροχήβροχαί
βροχήν
βρόχοις
βρόχον
βρόχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a noose, snare, halter
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβρόχοςβρόχοι
GENβρόχουβρόχων
DATβρόχῳβρόχοις
ACCβρόχονβρόχους
VOCβρόχεβρόχοι
βρόχους
βρόχων
βρυάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to swell, teem, bubble up
βρυγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a grinding, grating, gnashing (of the teeth), biting
  • a roaring
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβρυγμόςβρυγμοί
GENβρυγμοῦβρυγμῶν
DATβρυγμῷβρυγμοῖς
ACCβρυγμόνβρυγμούς
VOCβρυγμέβρυγμοί
βρυγμῷ
βρυγμῶν
βρύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρύω
βρύξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρύχω
βρύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gnash, grind (teeth), grate the teeth
 • Forms:
  • βρύξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἔβρυχον
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἔβρυξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔβρυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βρύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour forth, gush, swell out, send forth
 • Forms:
  • βρύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
βρωθείησαν
βρωθῇ
βρωθήσεται
βρωθήσονται
βρῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • food, meat, victuals, provision(s)
  • game (to be caught in a snare or trap)
  • cooked food
  • moth-eating, corrosion, rust
 • Cognates: βρῶμα, κατάβρωμα
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβρῶμαβρώματα
GENβρώματοςβρωμάτων
DATβρώματιβρώμασι(ν)
ACCβρῶμαβρώματα
βρώμασι(ν)
βρώματα
βρώματι
βρώματος
βρωμάτων
βρώσει
βρώσεις
βρώσεως
βρώσιμον
βρώσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • edible, food, meat
  • capable of bearing edible fruit
 • Forms:
  • βρώσιμον Adj: Nom/Acc Sing Neut
βρῶσιν
βρῶσις
Feminine
 SingularPlural
NOMβρῶσιςβρώσεις
GENβρώσεωςβρώσεων
DATβρώσειβρώσεσι(ν)
ACCβρῶσινβρώσεις
βρωτά
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βρωτόν
 • ----------
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem; Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: βρωτός
βρωτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: food, meat
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβρωτόνβρωτά
GENβρωτοῦβρωτῶν
DATβρωτῷβρωτοῖς
ACCβρωτόνβρωτά
VOCβρωτόνβρωτά
βρωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: edible, fit to be eaten
 • Forms:
  • βρωτὰ Adj: Nom Sing Fem; Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • βρωτῶν Adj: Gen Plur MFN
βρωτῶν