βραβεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prize, award
βραβευέτω
βραβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to arbitrate, referee, govern, rule, decide
  • to award (prizes in contests)
  • to give victory
 • Cognates: βραβεύω, καταβραβεύω, συμβραβεύω
 • Forms:
  • βραβευέτω Verb: Pres Act imp, 3rd Sing
  • ἐβράβευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βραγχιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be hoarse, have a sore throat
 • Forms:
  • ἐβραγχίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βραδείᾳ
βραδεῖς
βραδέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: slowly, dully
βράδιον
βραδύγλωσσος
βραδύνει
βραδυνεῖ
βραδύνεις
βραδύνῃ
βραδύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj, 1st Sing
 • Meaning: to delay, loiter, hesitate, be slack, tarry
 • Cognates: βραδύνω, διαδύνω, δύνω, εἰσδύνω, ἐκδύνω, ἐνδύνω, ἐπιδύνω, παρεισδύνω
 • Forms:
  • βραδυνῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βραδύνωσι Verb: Pres/Aor Act subj 3rd plur
  • βραδύνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βραδύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βραδυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βραδύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐβραδύναμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
top
βραδυνῶ
βραδύνωσι
βραδυπλοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sail slowly
 • Forms:
  • βραδυπλοοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
βραδυπλοοῦντες
βραδύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of the mind: slow, dull, sluggish
  • Of time: tardy, late
 • Forms:
  • βραδύτερον
   • Adj: Nom/Acc sing neut
   • Adj: Acc sing masc
  • βραδεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • βράδιον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • βραδείᾳ Adj: Dat Sing Fem
βραδύτερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc sing neut
  • Adj: Acc sing masc
 • Root: βραδύς
βραδύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slowness, tardiness, slackness
 • Forms:
  • βραδύτητα Noun: Acc Sing Fem
βραδύτητα
βράζω
βρασμός
βράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shake violently
  • to winnow grain
  • to boil
 • Cognates: ἀναβράσσω
βραχέα
βραχεῖ
top
βραχεῖαν
βραχείας
βραχεῖς
βραχέων
βραχέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: shortly, soon, for a while, a little
βραχήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βραχίονα
βραχίονας
βραχίονες
βραχίονι
βραχίονος
βραχιόνων
βραχίοσιν
βραχίων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: arm, strength
 • Forms:
  • βραχίονα Noun: Acc Sing Masc
  • βραχίονας Noun: Acc Plur Masc
  • βραχίονες Noun: Nom Plur Masc
  • βραχίονι Noun: Dat Sing Masc
  • βραχίονος Noun: Gen Sing Masc
  • βραχιόνων Noun: Gen Plur Masc
  • βραχίοσιν Noun: Dat Plur Masc
top
βραχύ
βραχύν
βραχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • short, little
  • of space: short distance, a little farther
  • of time: soon, a short time, +μετά = a little later
  • of quantity: little, small, few, brief
 • Forms:
  • βραχέα Adj: Acc Plur Neut
  • βραχεῖ Adj: Dat Sing Masc
  • βραχεῖαν Adj: Acc Sing Fem
  • βραχείας Adj: Gen Sing Fem
  • βραχεῖς Adj: Acc Plur Masc
  • βραχέων Adj: Gen Plur Neut
  • βραχύ Adj: Acc Sing Neut
  • βραχύν Adj: Acc Sing Masc
βραχυτελῆ
βραχυτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ending shortly, brief, short performance
 • Forms:
  • βραχυτελῆ Adj: Acc Sing Masc
βρέξαι
βρέξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βρέξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βρέχω
βρέφη
βρέφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • unborn child, embryo, fetus
  • babe, infant, young child
 • Forms:
  • βρέφη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • βρέφους Noun: Gen Sing Neut
  • βρεφῶν Noun: Gen Plur Neut
βρέφους
βρεφῶν
top
βρέχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βρέχειν
βρέχῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
βρεχομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: βρέχω
βρέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drench (with tears)
  • to wet, moisten, dampen
  • to shower, rain
  • to send rain
  • to wash
 • Cognates: ἐπιβρέχω
 • Forms:
  • βραχήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βρέξαι Verb: Aor Act Infin
  • βρέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βρέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βρέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βρέχειν Verb: Pres Act Infin
  • βρέχῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βρεχομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἔβρεξε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔβρεξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
βρίθει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρίθω
βρίθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be heavy, weigh down
 • Cognates: ἐπιβρίθω
 • Forms:
  • βρίθει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
βριμάομαι
βρόμον
βρόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • roar, crackling, (any loud noise)
  • foul stench
  • oats
 • Forms:
  • βρόμον Noun: Acc Sing Masc
  • βρόμῳ Noun: Dat Sing Masc
βρόμῳ
top
βρονταί
βροντᾷς
βροντάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to thunder
 • Forms:
  • βροντᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βροντήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐβρόντησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βροντή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thunder, thundering
 • Forms:
  • βρονταί Noun: Nom Plur Fem
  • βροντήν Noun: Acc Sing Fem
  • βροντῆς Noun: Gen Sing Fem
  • βροντῶν Noun: Gen Plur Fem
βροντήν
βροντῆς
βροντήσει
βροντῶν
βροτοί
βροτοῖς
βροτόν
βροτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mortal
 • Forms:
  • βροτοί Noun: Nom Plur Masc
  • βροτοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • βροτόν Noun: Acc Sing Masc
  • βροτῶν Noun: Gen Plur Masc
βροτῶν
top
βροῦχον
βροῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: caterpillar, locust
 • Forms:
  • βροῦχον Noun: Acc Sing Masc
  • βρούχου Noun: Gen Sing Masc
βρούχου
βροχάς
βροχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rain
 • Cognates: βροχή, ἐμβροχή
 • Forms:
  • βροχάς Noun: Acc Plur Fem
  • βροχήν Noun: Acc Sing Fem
βροχήν
βρόχοις
βρόχον
βρόχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a noose, snare, halter
 • Forms:
  • βρόχοις Noun: Dat Plur Masc
  • βρόχον Noun: Acc Sing Masc
  • βρόχους Noun: Acc Plur Masc
  • βρόχων Noun: Gen Plur Masc
βρόχους
βρόχων
βρυάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing
 • Meaning: to swell, teem, bubble up
 • Cognates: ἀναβρυάζω
βρυγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a grinding, grating, gnashing (of the teeth), biting
  • a roaring
 • Forms:
  • βρυγμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • βρυγμῶν Noun: Gen Plur Masc
top
βρυγμῷ
βρυγμῶν
βρύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρύω
βρύξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρύχω
βρύχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gnash, grind (teeth), grate the teeth
 • Forms:
  • βρύξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἔβρυχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἔβρυξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔβρυξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βρύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour forth, gush, swell out, send forth
 • Forms:
  • βρύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
βρωθείησαν
βρωθῇ
βρωθήσεται
βρωθήσονται
βρῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: food, meat, victuals, provision(s)
 • Cognates: βρῶμα, κατάβρωμα
 • Forms:
  • βρώμασι Noun: Dat Plur Neut
  • βρώμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • βρώματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • βρώματι Noun: Dat Sing Neut
  • βρώματος Noun: Gen Sing Neut
  • βρωμάτων Noun: Gen Plur Neut
βρώμασι
βρώμασιν
βρώματα
top
βρώματι
βρώματος
βρωμάτων
βρώσει
βρώσεις
βρώσεως
βρώσιμον
βρώσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: edible, food, meat
 • Forms:
  • βρώσιμον Adj: Acc Sing Neut
βρῶσιν
βρῶσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of eating
  • corrosion
  • what is eaten: e.g., food
 • Cognates: βρῶσις, κατάβρωσις
 • Forms:
  • βρώσεις Noun: Nom/Acc plur Fem
  • βρώσει Noun: Dat Sing Fem
  • βρώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • βρῶσιν Noun: Acc Sing Fem
βρωτά
βρωτόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: food, meat
 • Forms:
  • βρωτά Noun: Nom/Acc Plur Neut
βρωτός