βλάβας
βλαβερά
βλαβεραί
βλαβεράς
βλαβερόν
βλαβερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: harmful, hurtful, noxious, disadvantageous, potentially damaging
 • Forms:
  • βλαβεραί Adj: Nom plur Fem
  • βλαβερά
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc plur neut
  • βλαβεράς Adj: Acc Plur Fem
  • βλαβερόν Adj: Acc Sing Masc
βλάβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hurt, harm, damage, wound, injury
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβλάβηβλάβαι
GENβλάβηςβλαβῶν
DATβλάβῃβλάβαις
ACCβλάβηνβλάβας
VOCβλάβηβλάβαι
βλάβην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass ind 3rd plur
  • Verb: Aor Pass ind 1st sing
 • Root: βλάπτω
βλάπτει
βλάπτειν
βλάπτεσθαι
βλάπτῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: βλάπτω
βλάπτοι
βλάπτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: βλάπτω
βλάπτουσαν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: βλάπτω
βλάπτουσιν
βλάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to harm, injure, hurt, damage
   • to impede, arrest, hinder
  • Passive:
   • to be hurt, suffer the damage of
   • to be hindered (from doing something)
 • Cognates: βλάπτω, καταβλάπτω
 • Forms:
  • βλάψῃς Verb: Aor Act subj 2nd sing
  • βλάπτουσαν
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • βλάβην
   • Verb: Aor Pass ind 3rd plur
   • Verb: Aor Pass ind 1st sing
  • βλάπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βλάπτειν Verb: Pres Act Infin
  • βλάπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • βλάπτῃ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • βλάπτομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • βλάπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βλάψαν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
  • βλάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βλάπτοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • βλάψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐβλάβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔβλαψεν
   • Verb: Aor Act ind 3rd Sing
   • Verb: FutPerf act Infin
βλαστᾷ
βλαστάνειν
βλαστάνῃ
βλαστάνουσιν
βλαστάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring forth, bud, sprout, spring (up), blossom, flourish
 • Cognates: ἀναβλαστάνω, βλαστάνω, ἐκβλαστάνω
 • Forms:
  • βλαστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βλαστάνειν Verb: Pres Act Infin
  • βλαστάνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βλαστήσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • βλαστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • βλαστησάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
  • βλαστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βλαστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • βεβλαστηκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • βεβλάστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐβλάστησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐβλάστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βλαστάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring forth, bud, blossom, flourish
 • Forms:
  • βλαστῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
βλάστημα
βλαστήσασα
βλαστήσατε
βλαστησάτω
βλαστήσει
βλαστήσῃ
βλαστοί
βλαστόν
βλαστός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bud, sprout, blossom
  • offspring
 • Forms:
  • βλαστοί Noun: Nom Plur Masc
  • βλαστόν Noun: Acc Sing Masc
  • βλαστοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • βλαστούς Noun: Acc Plur Masc
βλαστοῦ
βλαστούς
βλαστῶντα
βλάσφημα
βλασφημεῖ
βλασφημεῖν
βλασφημεῖς
βλασφημείσθω
βλασφημεῖται
βλασφημέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to slander, defame, rail on, revile, speak evil
  • to speak outrageously
  • to speak impiously, speak irreverently (of God)
  • to blaspheme
 • Cognates: ἀνευφημέω, βλασφημέω, δυσφημέω, εὐφημέω, κατευφημέω
 • Forms:
  • ἐβλασφήμουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐβλασφήμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβλασφήμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβλασφήμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβλασφήμει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐβλασφήμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • βλασφημεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βλασφημεῖν Verb: Pres Act Infin
  • βλασφημεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βλασφημείσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • βλασφημεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • βλασφημηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • βλασφημηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βλασφημῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • βλασφημήσαντες Verb: Aor Act Part Nom plur masc
  • βλασφημήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • βλασφημήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • βλασφημήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • βλασφημῆται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
  • βλασφημοῦμαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • βλασφημούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • βλασφημούμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
  • βλασφημοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • βλασφημοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • βλασφημοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βλασφημούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • βλασφημοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βλασφημοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
βλασφημηθῆναι
βλασφημηθήσεται
βλασφημῆσαι
βλασφημήσαντες
βλασφημήσαντι
βλασφημήσῃ
βλασφημήσωσιν
βλασφημῆται
βλασφημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blasphemy, evil speaking, railing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβλασφημίαβλασφημίαι
GENβλασφημίαςβλασφημιῶν
DAT  
ACCβλασφημίανβλασφημίας
βλασφημίαι
βλασφημίαν
βλασφημίας
βλασφημιῶν
βλάσφημοι
βλασφήμοις
βλάσφημον
βλάσφημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: blasphemous, slanderous, railing
  • Substantival: blasphemer, slanderer
 • Forms:
  • βλάσφημα Adj: Acc Plur Neut
  • βλάσφημοι Adj: Nom Plur Masc
  • βλασφήμοις Adj: Dat Plur Neut
  • βλάσφημον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • βλασφήμους Adj: Acc Plur Masc
βλασφημοῦμαι
βλασφημούμεθα
βλασφημούμενοι
βλασφημοῦνται
βλασφημοῦντας
βλασφημοῦντες
βλασφημούντων
βλασφήμους
βλασφημοῦσι
βλασφημοῦσιν
βλάψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
 • Root: βλάπτω
βλάψει
βλάψῃ
βλάψῃς
βλέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: glance, look, seeing
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβλέμμαβλέμματα
GENβλέμματοςβλεμμάτων
DATβλέμματιβλέμμασι(ν)
ACCβλέμμαβλέμματα
βλέμματι
βλέπε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βλέπω
βλέπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βλέπω
βλέπειν
βλέπεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: βλέπω
βλέπετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βλέπω
βλεπέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: βλέπω
βλεπέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: βλέπω
βλέπῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βλέπω
βλέπῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: βλέπω
βλέπομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: βλέπω
βλεπόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: βλέπω
βλεπομένη
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: βλέπω
βλεπόμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: βλέπω
βλεπόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: βλέπω
βλεπομένων
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: βλέπω
βλέπον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: βλέπω
βλέποντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: βλέπω
βλέποντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: βλέπω
βλέποντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βλέπω
βλέποντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: βλέπω
βλεπόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: βλέπω
βλέπουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: βλέπω
βλέπουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: βλέπω
βλέπουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: βλέπω
βλεπούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: βλέπω
βλέπουσι
βλέπουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βλέπω
βλεπουσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: βλέπω
βλέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to look, see, behold, beware, lie, perceive, regard, sight, take heed
  • to have good eyesight, keen-sighted
  • to face, turn one's face toward
  • to take into consideration
  • to see to it (that something happens)
  • to to cause the look of one's face to assume the character of
 • Cognates: ἀναβλέπω, ἀντιβλέπω, ἀποβλέπω, βλέπω, διαβλέπω, εἰσβλέπω, ἐμβλέπω, ἐπιβλέπω, καταβλέπω, κατεμβλέπω, παραβλέπω, περιβλέπω, προβλέπω, προσβλέπω, ὑποβλέπω
 • Forms:
  • βλέπε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • βλέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βλέπειν Verb: Pres Act Infin
  • βλέπεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βλέπετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • βλεπέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • βλεπέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • βλέπῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βλέπῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • βλέπομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • βλεπόμενα
   • Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • βλεπομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • βλεπόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Neut
  • βλεπόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • βλεπομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Neut
  • βλέπον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • βλέποντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • βλέποντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • βλέποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βλέποντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βλεπόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • βλέπουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • βλέπουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • βλέπουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • βλεπούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • βλέπουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βλέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βλεπουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • βλέπων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βλέπωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • βλέπωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • βλέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • βλέψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • βλέψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • βλέψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • βλέψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βλέψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • βλέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἔβλεπε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἔβλεπεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἔβλεπον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐβλέποντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • ἔβλεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔβλεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βλέπων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βλέπω
βλέπωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: βλέπω
βλέπωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: βλέπω
βλέφαρα
βλεφάροις
βλέφαρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: eyelid, eyelash
 • Forms:
  • βλέφαρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • βλεφάροις Noun: Dat Plur Neut
  • βλεφάρων Noun: Gen Plur Neut
βλεφάρων
βλέψας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βλέπω
βλέψετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: βλέπω
βλέψῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: βλέπω
βλέψητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: βλέπω
βλέψον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βλέπω
βλέψονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: βλέπω
βλέψουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: βλέπω
βληθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: βάλλω
βληθείσῃ
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: βάλλω
βληθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: βάλλω
βληθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: βάλλω
βληθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βληθῆναι
βληθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βληθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: βάλλω
βληθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass ind 3rd plur
 • Root: βάλλω
βλήθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: βάλλω
βληθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: βάλλω
βλῆμα
βλητέον
βλητέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: must be put
 • Forms:
  • βλητέον Adj: Nom Sing Neut
βλητός
βληχράν
 • Parse:
  • adj: Acc sing fem
  • Adj: Gen Plur masc/Fem
 • Root: βληχρός
βληχροί
βληχρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: feeble, faint, gentle
 • Forms:
  • βληχράν
   • adj: Acc sing fem
   • Adj: Gen Plur masc/Fem
  • βληχροί adj: Nom plur masc
βλιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to handle, treat
 • Forms:
  • βλιμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
βλιμάζων
βλύζω
βλώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to come, go
 • Note: Root is ΜΟΛ, so that βλώσκω is for μολώσκω
 • Forms:
  • μόλῃ
   • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing