βαδδίν
 • Parse: Transliterated Aramaic noun
 • Hebrew:
 • Meaning: linen, fine linen
 • Concord: Dan. 10:5; 12:6,7
βαδιεῖται
βάδιζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βαδίζω
βαδίζει
βαδίζειν
βαδίζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βαδίζω
βαδίζον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: βαδίζω
βαδίζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βαδίζω
βαδίζουσιν
βαδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to walk
  • to proceed, go forward
  • to go slowly, crawl
  • Nautical: to sail
  • Figurativeto proceed (in an argument)
 • Forms:
 • Present
 • βάδιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • βαδίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βαδίζειν Verb: Pres Act Infin
 • βαδίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • βαδίζον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • βαδίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • βαδίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βαδίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • βαδιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • βαδιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • βαδίσαι Verb: Aor Act Infin
 • βαδίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • βαδίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • βαδίσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • βαδίσατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • βαδίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • βαδίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • βάδισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • βαδίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐβάδισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
βαδίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βαδίζω
βαδιοῦνται
βαδίσαι
βαδίσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βαδίζω
βαδίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: βαδίζω
βαδίσασα
βαδίσατε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βαδίζω
βαδίσῃ
βαδίσῃς
βάδισον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βαδίζω
βαδίσωμεν
βάδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bath, a liquid measure (22-23 litres)
 • Forms:
  • βάδων Noun: Gen Plur Masc
βάδων