βυθνας
βύβλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: paper, made of papyrus
 • Note: Also spelled βίβλινος
 • Forms:
  • βυθνας Adj: Acc Plur Fem
βυθον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a scroll, roll, small book
  • a document, certificate
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβυθονβυθα
GENβυθουβυθων
DATβυθῳβυθοις
ACCβυθονβυθα
βυθῳ
βυθων
βύβλοις
βύβλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • book, scroll
  • the inner bark of the papyrus
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβύβλοςβύβλοι
GENβύβλουβύβλων
DATβύβλῳβύβλοις
ACCβύβλονβύβλους
VOCβύβλεβύβλοι
βύβλῳ
βυθιζεσθαι
βυθιζουσι
βυθιζουσιν
βυθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sink, begin to sink, drown
  • to cause to drown
 • Forms:
  • βυθιζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • βυθιζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βυθιζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐβυθίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐβύθισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
βυθοῖς
βυθόν
βυθός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the depth, deep, deep water, sea bottom
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβυθόςβυθοί
GENβυθοῦβυθῶν
DATβυθῷβυθοῖς
ACCβυθόνβυθούς
VOCβυθέβυθοί
βυθοτρεφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • living in the deep
  • being nourished in the deep
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβυθοτρεφήςβυθοτρεφές
GENβυθοτρεφοῦς
DATβυθοτρεφεῖ
ACCβυθοτρεφῆβυθοτρεφές
Plural
 MascFemNeut
NOMβυθοτρεφεῖςβυθοτρεφῆ
GENβυθοτρεφῶν
DATβυθοτρεφέσι(ν)
ACCβυθοτρεφεῖςβυθοτρεφῆ
βυθοτρεφοῦς
βυθοῦ
βυθῷ
βυούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: βύω
βύρσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hide, pelt, the stripped off skin
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβύρσαβύρσαι
GENβύρσηςβυρσῶν
DATβύρσῃβύρσαις
ACCβύρσανβύρσας
VOCβύρσαβύρσαι
βύρσαν
βυρσεῖ
βυρσεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a tanner
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβυρσεύςβυρσεῖς
GENβυρσέωςβυρσέων
DATβυρσεῖβυρσεῦσι(ν)
ACCβυρσέαβυρσέας
βυρσέως
βύρσης
βύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: βύω
βύσσινα
βυσσίνας
βυσσίνῃ
βυσσίνη
βυσσίνην
βυσσίνοις
βύσσινον
βύσσινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: linen made, made of linen
  • Substantival: fine linen, linen cloth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβύσσινοςβυσσίνηβύσσινον
GENβυσσίνουβυσσίνηςβυσσίνου
DATβυσσίνῳβυσσίνῃβυσσίνῳ
ACCβύσσινονβυσσίνηνβύσσινον
VOCβύσσινεβυσσίνηβύσσινε
Plural
 MascFemNeut
NOMβύσσινοιβύσσιναιβύσσινα
GENβυσσίνωνβυσσίνωνβυσσίνων
DATβυσσίνοιςβυσσίναιςβυσσίνοις
ACCβυσσίνουςβυσσίναςβύσσινα
VOCβύσσινοιβύσσιναιβύσσινα
βυσσίνου
βυσσίνους
βυσσίνῳ
βυσσίνων
βύσσον
βύσσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flax, white linen, fine linen
  • garment made of linen
  • fishing net made of linen
 • Cognates: ἄβυσσος, βύσσος
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβύσσοςβύσσοι
GENβύσσουβύσσων
DATβύσσῳβύσσοις
ACCβύσσονβύσσους
VOCβύσσεβύσσοι
βύσσου
βύσσῳ
βύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stop, plug (the ears), stuff full of
 • Cognates: παραβύω
 • Forms:
  • βύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • βυούσης Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem