βασανιεῖ
βασάνιζε
βασανίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
 • Root: βασανίζω
βασανίζειν
βασανίζεις
βασανίζεσθαι
βασανίζεται
βασανίζῃ
βασανιζομένη
βασανιζόμενοι
βασανιζόμενον
βασανιζόμενος
βασανιζομένους
βασανιζομένων
βασανίζονται
βασανίζοντας
βασανιζόντων
βασανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to torture, torment (from judicial examination)
  • to torment (from physical disease)
  • to torment (from mental anguish)
  • to harass
 • Cognates: βασανίζω, προβασανίζω
 • Forms:
  • βασανίζονται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
  • βασανιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass part Nom plur masc
  • βασανίζεται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
  • βασανίζεις Verb: Pres Act ind 2nd sing
  • βασανίζει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
  • βασανισθῇ Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
  • βασανιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βασάνιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • βασανίζειν Verb: Pres Act Infin
  • βασανίζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • βασανίζῃ Verb: Pres Pass Ind 2nd Sing
  • βασανιζομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • βασανιζόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • βασανιζόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • βασανιζομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • βασανιζομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • βασανίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • βασανιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • βασανίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βασανίσαι Verb: Aor Act Infin
  • βασανίσαντα Verb: Aor Act Part Acc Plur Neut
  • βασανίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βασανίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • βασανισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • βασανισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βασανισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • βασανισθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • βασανισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • βασάνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐβασάνισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβασάνισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐβασάνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβασανίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐβασάνιζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐβασανίζετο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
  • ἐβασάνιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐβασανίζοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
βασανίζων
βασανίσαι
βασανίσαντα
βασανίσει
βασανίσῃς
βασανισθείς
βασανισθῇ
βασανισθήσεται
βασανισθήσονται
βασανισθῶσι
βασανισθῶσιν
βασανισμόν
βασανισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: torment, torture
 • Forms:
  • βασανισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • βασανισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • βασανισμούς Noun: Acc Plur Masc
βασανισμοῦ
βασανισμούς
βασάνισον
βασανισταῖς
βασανιστήρια
βασανιστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • device for torturing
  • torture, question-chamber
 • Forms:
  • βασανιστήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • βασανιστηρίων Noun: Gen Plur Neut
βασανιστηρίων
βασανιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: torturer, tormentor
 • Forms:
  • βασανιστῶν Noun: Gen Plur Masc
  • βασανισταῖς Noun: Dat Plur Masc
βασανιστῶν
βάσανοι
βασάνοις
βάσανον
βάσανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • torture, torment, severe pain
  • instrument of torture
  • plague, misfortune
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβάσανοςβάσανοι
GENβασάνουβασάνων
DATβασάνῳβασάνοις
ACCβάσανονβασάνους
βασάνου
βασάνους
βασάνῳ
βασάνων
βάσει
βάσεις
βάσεως
βασιλέα
βασιλέας
βασιλεῖ
βασιλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • royalty, rule, realm, dominion, reign, supreme authority
  • kingdom, empire, territory ruled by a king
  • position of queen
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβασιλείαβασιλεῖαι
GENβασιλείαςβασιλειῶν
DATβασιλείᾳβασιλείαις
ACCβασιλείανβασιλείας
βασίλεια
βασιλείᾳ
βασιλεῖαι
βασιλείαις
βασιλείαν
βασιλείας
βασιλείοις
βασίλειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: palace, royal dwelling, kingdom, tiara
 • Forms:
  • βασιλείοις Noun: Dat Plur Neut
  • βασιλείων Noun: Gen Plur Neut
  • βασιλειῶν Noun: Gen Plur Neut
  • βασίλεια Noun: Nom/Acc Plur Neut
βασίλειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • royal, kingly
  • belonging to a king
  • belonging to a royal house
 • Forms:
  • βασιλείων Adj: Nom Plur Masc/Fem/Neut
βασιλεῖς
βασιλείων
βασιλειῶν
βασιλεῦ
βασίλευε
βασιλεύει
βασιλεύειν
βασιλεύεις
βασιλευέτω
βασιλευομένη
βασιλευομένῃ
βασιλεύοντα
βασιλεύοντας
βασιλεύοντος
βασιλευόντων
βασιλεύουσα
βασιλεύουσι
βασιλεύουσιν
βασιλεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: king, sovereign, supreme ruler
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβασιλεύςβασιλεῖς
GENβασιλέωςβασιλέων
DATβασιλεῖβασιλεῦσι(ν)
ACCβασιλέαβασιλέας
VOCβασιλεῦβασιλεῖς
βασιλεῦσαι
βασιλεύσαντας
βασιλεύσαντες
βασιλεύσας
βασιλευσάτω
βασιλεύσει
βασιλεύσεις
βασιλεύσῃ
βασιλεύσῃς
βασιλεύσητε
βασιλεῦσι
βασιλεῦσιν
βασιλεύσομεν
βασίλευσον
βασιλεύσουσι
βασιλεύσουσιν
βασιλεύσω
βασιλευτός
βασιλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be king, become king
   • to rule, reign
   • to make king
  • Passive:
   • to be governed by a king
 • Cognates: βασιλεύω, παραβασιλεύω, συμβασιλεύω
 • Forms:
  • βασίλευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • βασιλεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βασιλεύειν Verb: Pres Act Infin
  • βασιλεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βασιλευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • βασιλευομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • βασιλεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • βασιλεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • βασιλεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βασιλευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • βασιλεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • βασιλεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βασιλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • βασιλεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • βασιλεύσαντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • βασιλεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • βασιλευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • βασιλεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βασιλεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • βασιλεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • βασιλεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • βασιλεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • βασίλευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βασιλεύσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • βασιλεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • βασιλεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βασιλεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βεβασίλευκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐβασίλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβασίλευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐβασίλευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβασίλευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐβασιλεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐβασίλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βασιλεύων
βασιλέων
βασιλέως
βασιλικά
βασιλικάς
βασιλικῇ
βασιλικήν
βασιλικῆς
βασιλικοί
βασιλικοῖς
βασιλικόν
βασιλικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: kingly, regal, king's, nobleman, royal
  • Substantival: royal decree, royal treasury
 • Forms:
  • βασιλικά Adj: Acc Plur Neut
  • βασιλικάς Adj: Acc Plur Fem
  • βασιλικῇ Adj: Dat Sing Fem
  • βασιλικήν Adj: Acc Sing Fem
  • βασιλικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • βασιλικοί Adj: Nom Plur Masc
  • βασιλικοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • βασιλικόν Adj: Acc Sing Masc
  • βασιλικοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • βασιλικῷ Adj: Dat Sing Masc
  • βασιλικῶν Adj: Gen Plur Masc
  • βασιλικώτεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
βασιλικοῦ
βασιλικῷ
βασιλικῶν
βασιλικώτεροι
βασιλίσκον
βασιλίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a type of serpent, basilisk, Egyptian cobra
  • petty king, princelet, chieftain
 • Forms:
  • βασιλίσκον Noun: Acc Sing Masc
βασίλισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • queen, princess
  • husband of the king
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβασίλισσαβασίλισσαι
GENβασιλίσσης 
DATβασιλίσσῃ 
ACCβασίλισσαν 
βασίλισσαι
βασίλισσαν
βασιλίσσῃ
βασιλίσσης
βάσιν
βάσις
Feminine
 SingularPlural
NOMβάσιςβάσεις
GENβάσεως 
DATβάσει 
ACCβάσιν 
βασκαίνοντος
βασκαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to begrudge
  • to be unable to bear (someone's) being happy or enjoying
  • to envy
  • to bewitch
 • Forms:
  • βασκαίνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βασκαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βασκανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐβασκάνατε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάσκανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάσκανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βασκαίνων
βασκανεῖ
βασκανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • envy, slander, malice, backbiting
  • witchcraft, evil eye, bewitching power
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβασκανία 
GENβασκανίας 
DAT  
ACC βασκανίας
βασκανίας
βάσκανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: grudging, envious, mean, begrudging, stinting
  • Substantival: envious one, slanderer, maligner
 • Forms:
  • βασκάνου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • βασκάνῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
βασκάνου
βασκάνῳ
βάσταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a load, something carried, a burden
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβάσταγμαβαστάγματα
GENβαστάγματοςβασταγμάτων
DATβαστάγματιβαστάγμασι(ν)
ACCβάσταγμαβαστάγματα
βαστάγματα
βάσταζε
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd sing
 • Root: βαστάζω
βαστάζει
βαστάζειν
βαστάζεις
βαστάζεσθαι
βαστάζεται
βαστάζετε
βαστάζητε
βασταζόμενοι
βαστάζοντες
βαστάζοντος
βαστάζουσα
βαστάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: βαστάζω
βαστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take up (e.g., to lift up stones)
  • to carry, bear (a physical object)
  • to carry (anything burdensome)
  • to bear, endure
  • to bear, carry (a non-burden, e.g., scars)
  • to carry away, remove (e.g., a corpse, one's sandals, disease)
  • to take surreptitiously, pilfer, steal
 • Cognates: ἀναβαστάζω, συμβαστάζω
 • Forms:
  • βαστάζουσι(ν)
   • Verb: Pres Act ind 3rd plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • βαστάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
  • βασταζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • βαστάζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • βαστάζεται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
  • βάσταζε
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd sing
  • βαστάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βαστάζειν Verb: Pres Act Infin
  • βαστάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βαστάζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • βαστάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • βαστάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βαστάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • βαστάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βαστάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • βάσταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • βαστάσαι Verb: Aor Act Infin
  • βαστάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • βαστάσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • βαστάσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • βαστάσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • βαστάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βαστάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βάστασον Verb: Aor Imperative Ind 2nd Sing
  • ἐβάσταζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐβαστάζετο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
  • ἐβαστάζοντο Verb: imperf Mid/Pass ind 3rd plur
  • ἐβάσταζον
   • Verb: imperf act ind 3rd plur
   • Verb: imperf act ind 1st sing
  • ἐβάσταξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάστασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐβάστασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐβάστασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βαστάζων
βαστάξατε
βάσταξον
βαστάσαι
βαστάσας
βαστάσασα
βαστάσασι
βαστάσασιν
βαστάσατε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βαστάζω
βαστάσει
βάστασον
βαστάσω