βασανιεῖ
βασάνιζε
βασανίζει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd Sing
 • Root: βασανίζω
βασανίζειν
βασανίζεις
βασανίζεσθαι
βασανίζεται
βασανίζῃ
βασανιζομένη
βασανιζόμενοι
βασανιζόμενον
βασανιζόμενος
βασανιζομένους
βασανιζομένων
βασανίζονται
βασανίζοντας
βασανιζόντων
βασανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to torture, torment (from judicial examination)
  • to torment (from physical disease)
  • to torment (from mental anguish)
  • to harass
 • Cognates: βασανίζω, προβασανίζω
 • Forms:
 • Present
 • βασανίζονται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
 • βασανιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass part Nom plur Masc
 • βασανίζεται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
 • βασανίζεις Verb: Pres Act ind 2nd Sing
 • βασανίζει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd Sing
 • βασάνιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • βασανίζειν Verb: Pres Act Infin
 • βασανίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βασανίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • βασανιζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • βασανιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • βασανιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • βασανιζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • βασανιζομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • βασανίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • βασανιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • βασανίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐβασάνιζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐβασανίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβασάνιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐβασανίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • βασανιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βασανίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βασανισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • βασανισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • βασανισθῇ Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
 • βασανίσαι Verb: Aor Act Infin
 • βασανίσαντα Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • βασανίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • βασανισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • βασανισθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • βασανισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • βασάνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐβασάνισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβασάνισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβασάνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβασανίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
βασανίζων
βασανίσαι
βασανίσαντα
βασανίσει
βασανίσῃς
βασανισθείς
βασανισθῇ
βασανισθήσεται
βασανισθήσονται
βασανισθῶσι
βασανισθῶσιν
βασανισμόν
βασανισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: torment, torture
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβασανισμόςβασανισμοί
GENβασανισμοῦβασανισμῶν
DATβασανισμῷβασανισμοῖς
ACCβασανισμόνβασανισμούς
VOCβασανισμέβασανισμοί
βασανισμοῦ
βασανισμούς
βασάνισον
βασανισταῖς
βασανιστήρια
βασανιστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • device for torturing
  • torture, question-chamber
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβασανιστήριονβασανιστήρια
GENβασανιστηρίουβασανιστηρίων
DATβασανιστηρίῳβασανιστηρίοις
ACCβασανιστήριονβασανιστήρια
βασανιστηρίων
βασανιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: torturer, tormentor, person who tortures another
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβασανιστήςβασανισταί
GENβασανιστοῦβασανιστῶν
DATβασανιστῇβασανισταῖς
ACCβασανιστήνβασανιστάς
βασανιστῶν
βάσανοι
βασάνοις
βάσανον
βάσανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • torture, torment, severe pain
  • instrument of torture
  • plague, misfortune
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβάσανοςβάσανοι
GENβασάνουβασάνων
DATβασάνῳβασάνοις
ACCβάσανονβασάνους
βασάνου
βασάνους
βασάνῳ
βασάνων
βάσει
βάσεις
βάσεως
βασιλέα
βασιλέας
βασιλεῖ
βασιλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • royalty, rule, realm, dominion, reign, supreme authority
  • kingdom, empire, territory ruled by a king
  • position of queen
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβασιλείαβασιλεῖαι
GENβασιλείαςβασιλειῶν
DATβασιλείᾳβασιλείαις
ACCβασιλείανβασιλείας
βασίλεια
βασιλείᾳ
βασιλεῖαι
βασιλείαις
βασιλείαν
βασιλείας
βασιλείοις
βασίλειον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: palace, royal dwelling, kingdom, tiara
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβασίλειονβασίλεια
GENβασιλείουβασιλείων
βασιλειῶν
DATβασιλείῳβασιλείοις
ACCβασίλειονβασίλεια
βασίλειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • royal, kingly
  • belonging to a king
  • belonging to a royal house
 • Forms:
  • βασιλείων Adj: Nom Plur Masc/Fem/Neut
βασιλεῖς
βασιλείων
βασιλειῶν
βασιλεῦ
βασίλευε
βασιλεύει
βασιλεύειν
βασιλεύεις
βασιλευέτω
βασιλευομένη
βασιλευομένῃ
βασιλεύοντα
βασιλεύοντας
βασιλεύοντος
βασιλευόντων
βασιλεύουσα
βασιλεύουσι
βασιλεύουσιν
βασιλεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: king, sovereign, supreme ruler
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMβασιλεύςβασιλεῖς
βασιλέες
βασιλῆς
GENβασιλέως
βασιλέος
βασιλέων
DATβασιλεῖ
βασιλέι
βασιλεῦσι(ν)
ACCβασιλέα
βασιλῆ
βασιλέας
βασιλεῖς
VOCβασιλεῦβασιλεῖς
βασιλέες
βασιλεῦσαι
βασιλεύσαντας
βασιλεύσαντες
βασιλεύσας
βασιλευσάτω
βασιλεύσει
βασιλεύσεις
βασιλεύσῃ
βασιλεύσῃς
βασιλεύσητε
βασιλεῦσι
βασιλεῦσιν
βασιλεύσομεν
βασίλευσον
βασιλεύσουσι
βασιλεύσουσιν
βασιλεύσω
βασιλευτός
Masculine
 SingularPlural
NOMβασιλευτόςβασιλευτοί
GENβασιλευτοῦβασιλευτῶν
DATβασιλευτῷβασιλευτοῖς
ACCβασιλευτόνβασιλευτούς
VOCβασιλευτέβασιλευτοί
βασιλεύω
 • Present
 • βασίλευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • βασιλεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βασιλεύειν Verb: Pres Act Infin
 • βασιλεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • βασιλευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • βασιλευομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • βασιλεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • βασιλεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • βασιλεύοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • βασιλευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • βασιλεύουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • βασιλεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • βασιλεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐβασίλευε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • βασιλεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βασιλεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • βασιλεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • βασιλεύσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • βασιλεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • βασιλεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • βασιλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • βασιλεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • βασιλεύσαντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
 • βασιλεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • βασιλευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • βασιλεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • βασιλεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • βασίλευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐβασίλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβασίλευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐβασίλευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβασίλευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβασιλεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐβασίλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • βεβασίλευκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
βασιλεύων
βασιλέων
βασιλέως
βασιλικά
βασιλικάς
βασιλικῇ
βασιλικήν
βασιλικῆς
βασιλικοί
βασιλικοῖς
βασιλικόν
βασιλικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: kingly, regal, king's, nobleman, royal
  • Substantival: royal decree, royal treasury
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβασιλικόςβασιλικήβασιλικόν
GENβασιλικοῦβασιλικῆςβασιλικοῦ
DATβασιλικῷβασιλικῇβασιλικῷ
ACCβασιλικόνβασιλικήνβασιλικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMβασιλικοίβασιλικαίβασιλικά
GENβασιλικῶνβασιλικῶνβασιλικῶν
DATβασιλικοῖςβασιλικαῖςβασιλικοῖς
ACCβασιλικούςβασιλικάςβασιλικά
 • Comparatives & Superlatives
 • βασιλικώτεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
βασιλικοῦ
βασιλικῷ
βασιλικῶν
βασιλικώτεροι
βασιλίσκον
βασιλίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a type of serpent, basilisk, Egyptian cobra
  • petty king, princelet, chieftain
 • Forms:
  • βασιλίσκον Noun: Acc Sing Masc
βασίλισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • queen, princess
  • wife of the king
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβασίλισσαβασίλισσαι
GENβασιλίσσηςβασιλισσῶν
DATβασιλίσσῃβασιλίσσαις
ACCβασίλισσανβασίλισσας
VOCβασίλισσαβασίλισσαι
βασίλισσαι
βασίλισσαν
βασιλίσσῃ
βασιλίσσης
βάσιν
βάσις
Feminine
 SingularPlural
NOMβάσιςβάσεις
GENβάσεωςβάσεων
DATβάσειβάσεσι(ν)
ACCβάσι(ν)βάσεις
βασκαίνοντος
βασκαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to begrudge
  • to be unable to bear (someone's) being happy or enjoying
  • to envy
  • to bewitch
 • Forms:
  • βασκαίνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βασκαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βασκανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐβασκάνατε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάσκανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάσκανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
βασκαίνων
βασκανεῖ
βασκανία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • envy, slander, malice, backbiting
  • witchcraft, evil eye, bewitching power
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβασκανίαβασκανίαι
GENβασκανίαςβασκανίων
DATβασκανίᾳβασκανίαις
ACCβασκανίανβασκανίας
βασκανίας
βάσκανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: grudging, envious, mean, begrudging, stinting
  • Substantival: envious one, slanderer, maligner
 • Forms:
  • βασκάνου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • βασκάνῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
βασκάνου
βασκάνῳ
βάσταγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a load, something carried, a burden
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMβάσταγμαβαστάγματα
GENβαστάγματοςβασταγμάτων
DATβαστάγματιβαστάγμασι(ν)
ACCβάσταγμαβαστάγματα
βαστάγματα
βάσταζε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: βαστάζω
βαστάζει
βαστάζειν
βαστάζεις
βαστάζεσθαι
βαστάζεται
βαστάζετε
βαστάζητε
βασταζόμενοι
βαστάζοντες
βαστάζοντος
βαστάζουσα
βαστάζουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: βαστάζω
βαστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take up (e.g., to lift up stones)
  • to carry, bear (a physical object)
  • to carry (anything burdensome)
  • to bear, endure
  • to bear, carry (a non-burden, e.g., scars)
  • to carry away, remove (e.g., a corpse, one's sandals, disease)
  • to take surreptitiously, pilfer, steal
 • Cognates: ἀναβαστάζω, συμβαστάζω
 • Forms:
 • Present
 • βαστάζουσι(ν)
  • Verb: Pres Act ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • βαστάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing fem
 • βασταζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • βαστάζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • βαστάζεται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
 • βάσταζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • βαστάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βαστάζειν Verb: Pres Act Infin
 • βαστάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • βαστάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βαστάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • βαστάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • βαστάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • βαστάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • βάσταζε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐβάσταζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐβαστάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβαστάζοντο Verb: Imperf Mid/Pass ind 3rd plur
 • ἐβάσταζον
  • Verb: Imperf act ind 3rd plur
  • Verb: Imperf act ind 1st Sing
 • Future
 • βαστάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βαστάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • βαστάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • βάσταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • βαστάσαι Verb: Aor Act Infin
 • βαστάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • βαστάσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • βαστάσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • βαστάσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • βάστασον Verb: Aor Imperative Ind 2nd Sing
 • ἐβάσταξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβάστασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβάστασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβάστασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
βαστάζων
βαστάξατε
βάσταξον
βαστάσαι
βαστάσας
βαστάσασα
βαστάσασι
βαστάσασιν
βαστάσατε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βαστάζω
βαστάσει
βάστασον
βαστάσω