βαπταί
βαπτίζει
βαπτίζειν
βαπτίζεις
βαπτίζομαι
βαπτιζόμενοι
βαπτιζόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: βαπτίζω
βαπτιζόμενος
βαπτίζονται
βαπτίζοντες
βαπτίζοντος
βαπτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to baptize, dip in, wash, bathe
   • to affect thoroughly (e.g., ἡ ἀνομία με βαπτίζει = I am thoroughly soaked with lawlessness (Isa. 21:4)
  • Middle:
   • to immerse oneself, wash oneself
 • Cognates: ἐμβαπτίζω
 • Forms:
  • βαπτίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • βαπτίζειν Verb: Pres Act Infin
  • βαπτίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • βαπτίζομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • βαπτιζόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • βαπτιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • βαπτίζονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • βαπτίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • βαπτίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βαπτίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • βάπτισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • βαπτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βαπτισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • βαπτισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • βαπτισθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • βαπτισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • βαπτισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • βαπτισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • βαπτίσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • βαπτίσατε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • βάπτισον
   • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • βαπτιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • βεβαπτισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • βεβαπτισμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass part Nom/Acc neut
   • Verb: perf Mid/Pass part Acc masc
  • ἐβάπτισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐβαπτίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐβαπτίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐβάπτισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβάπτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐβαπτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβαπτίσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐβαπτίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐβαπτίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐβαπτίζεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐβαπτίζετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
  • ἐβαπτίζοντο Verb: Imperfect pass Ind 3rd Plur
βαπτίζων
βάπτισαι
βαπτίσατε
βαπτίσει
βαπτισθείς
βαπτισθέντες
βαπτισθέντος
βαπτισθῆναι
βαπτισθήσεσθε
βαπτισθήτω
βάπτισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: baptism
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMβάπτισμαβαπτίσματα
  GENβαπτίσματοςβαπτισμάτων
  DATβαπτίσματιβαπτίσμασι(ν)
  ACCβάπτισμαβαπτίσματα
βαπτίσματι
βαπτίσματος
βαπτισμοῖς
βαπτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dipping, washing (of dishes), ablution
 • Forms:
  • βαπτισμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • βαπτισμούς Noun: Acc Plur Masc
  • βαπτισμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • βαπτισμῶν Noun: Gen Plur Masc
βαπτισμούς
βαπτισμῷ
βαπτισμῶν
βάπτισον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: βαπτίζω
βαπτιστήν
βαπτιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: baptist, baptizer
 • Forms:
  • βαπτιστήν Noun: Acc Sing Masc
  • βαπτιστοῦ Noun: Gen Sing Masc
βαπτιστοῦ
βαπτίσωνται
βαπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bright-coloured
  • dipped in dye
  • placed in liquid
  • dyed
 • Forms:
  • βαπταί Adj: Nom Plur Fem
βάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dip (into liquid), plunge, immerse
  • to bathe, place in liquid
  • to wet, moisten (with liquid)
 • Cognates: ἀποβάπτω, ἐμβάπτω
 • Forms:
  • βαφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • βαφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βάψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • βάψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • βάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • βάψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • βάψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • βάψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βεβαμμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐβάφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐβάφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἔβαψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔβαψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing