βία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • force, violence
  • the use of force
  • something obtained by force
 • Forms:
βίᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: βία
βιάζεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: βιάζω
βιαζέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: βιάζω
βιάζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βιάζω
βιάζῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: βιάζω
βιάζηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: βιάζω
βιάζοιντο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
 • Root: βιάζω
βιάζοιτο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • Root: βιάζω
βιάζομαι
βιαζόμεθα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root:βιάζω
βιαζομένη
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root:βιάζω
βιαζομένης
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root:βιάζω
βιαζόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: βιάζω
βιαζόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: βιάζω
βιαζομένους
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to constrain
 • Root:βιάζω
βιαζομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: βιάζω
βιάζονται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root:βιάζω
βιάζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: βιάζω
βιάζω
 • Active Meaning:
  • to constrain, overpower
  • to inflict violence on
  • to use force, violence
  • to enter forcibly (into something)
  • to try hard (in a good sense)
 • Middle Meaning:
  • to apply force
  • to exert force and pressure on someone
  • to urge, insist
  • to put up resistance
 • Passive Meaning:
  • to be hard pressed, overpowered, overstuffed
  • to be treated violently, be oppressed
  • to occupy (a territory) by force
  • to have burning zeal
  • to proceed with triumphant force
 • Forms:
Present Verbs
 • βιάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • βιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • βιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • βιαζέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • βιάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • βιάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • βιαζώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
Future
Aorist
 • βιάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • βιάσῃ Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • βιασώμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐβιάσατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • ἐβιάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • βιασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
βιαζώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: βιάζω
βιαίας
βιαίοις
βίαιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: βίαιος
βίαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: violent, forcible, strong, mighty, constrained, hard, powerful
 • Note: For comparative, see βιαιότερος
 • Forms:
βιαιότατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • very violent, most forcible
 • Forms:
βιαιοτέραν
βιαιότερε
βιαιότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of βίαιος
 • Meaning: more violent, stronger, mightier, harder, more powerful
βιαιοτέρων
βιαίου
βιαίῳ
βιαίων
βιαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: forcefully, violently, forcibly
βίαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: βία
βίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: βία
βιασαίμην
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Opt 1st Sing
 • Root:βιάζω
βιάσαιο
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Opt 2nd Sing
 • Root:βιάζω
βιάσαιτο
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • Root:βιάζω
βιασαμένης
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Gen Sing Fem
 • Root:βιάζω
βιασάμενοι
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • Root:βιάζω
βιασαμένοις
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Dat Plur Masc/Neut
 • Root:βιάζω
βιασάμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • Root:βιάζω
βιασάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Root: βιάζω
βιασαμένους
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • Root:βιάζω
βιασαμένων
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Gen Plur MFN
 • Root:βιάζω
βιάσασθαι
βιάσεσθαι
βιάσῃ
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: βιάζω
βιάσηται
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root:βιάζω
βιασθεῖεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • Root: βιάζω
βιασθείη
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • Root: βιάζω
βιασθείην
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 1st Sing
 • Root: βιάζω
βιασθεὶς
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to constrain
 • Root:βιάζω
βιασθέν
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:βιάζω
βιασθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: βιάζω
βιασθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • Root: βιάζω
βιασθῆναι
βιασθήσεσθαι
βιασθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: βιάζω
βιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pain, violence, rape
βιασταί
βιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a violent, impetuous person, a person who displays violence
 • Forms:
βιασώμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • Root: βιάζω
βιβασθῆναι
βιβάζω
 • Active Meaning:
  • to mount, help (someone) to mount
  • to mount a female (for sexual intercourse)
  • to lift up, exalt
 • Passive Meaning:
  • to be mounted
  • to have connections with (an animal) i.e., to allow an animal to have sex with a woman
 • Forms:
  • βιβασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
βιβλαρίδια
βιβλαρίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: booklet, little book/scroll
 • Forms:
βιβλία
βιβλιαφόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: letter-carrier (of the Persian Empire)
βιβλιαφόρων
ωωω
βιβλιδάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: booklet, little book
βιβλίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small book, document, petition
 • Forms:
βιβλιδίου
βιβλιδίῳ
βιβλίνας
βίβλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: paper, made of papyrus
 • Note: Also spelled βύβλινος
 • Forms:
βιβλιογράφοι
βιβλιογράφος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • writer of books, scribe
 • Forms:
  • βιβλιογράφοι Noun: Nom Plur Masc
βιβλιοθήκαις
βιβλιοθήκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: library, record office, registry, book-case
 • Forms:
βιβλιοθήκῃ
βιβλιοθήκην
βιβλιοθήκης
βιβλίοις
βιβλίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a scroll, roll, book
  • a writing material
  • a sealed letter
  • a document, certificate, official document
 • Forms:
βιβλίου
βιβλιοφυλακίοις
βιβλιοφυλάκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: place to keep books in, archive, library
 • Forms:
βιβλίῳ
βιβλίων
βίβλοι
βίβλοις
βίβλον
βίβλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • book, scroll
  • written piece
  • a division of a written composition
  • the inner bark of the papyrus
 • Forms:
βίβλου
βίβλους
βίβλῳ
βιβρωσκομένους
βιβρώσκοντος
βιβρώσκω
 • Active Meaning:
  • to eat, devour, consume, gnaw
 • Passive Meaning:
  • to be eaten (by bugs or worms); to be worm-eaten, bug-eaten, insect-infested

   ὁ ἄρτος αὐτῶν ... βεβρωμένος
   their bread ... worm-eaten (Josh 9:5)

  • to be devoured
 • Forms:
Present
 • βιβρώσκοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
Imperfect
Future
 • βρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • βρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • βρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • βρωθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • βρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐβρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Perfect Verbs
 • βέβρωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • βεβρωκέναι Verb: Perf Act Infin
 • βεβρῶσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • βέβρωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • βέβρωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • βεβρώκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
Perfect Participles
 • βεβρωμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • βεβρωμένας Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • βεβρωμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • βεβρωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • βεβρωκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • βεβρωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • βεβρωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
βῖκον
βῖκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a wine-jar
βίοις
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: βίος
βίον
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: βίος
βίος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • life
  • conduct of life, way of life, manner of life
  • livelihood, means of subsistence, property, goods
  • possessions, goods
  • the world we live in
βιοτεύειν
βιοτεύοντας
βιοτεύσετε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: βιοτεύω
βιοτεύω
 • Meaning: to live, conduct one's life (in a certain way)
 • Forms:
  • βιοτεύειν Verb: Pres Act Infin
βιοτή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: living, sustenance
 • Root:
  • βιοτήν Noun: Acc Sing Fem
βιοτήν
βιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: means of living, substance, life, existence
 • Forms:
βιότοιο
βιότητος
βίοτος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: life, livelihood
 • Forms:
  • βιότοιο Noun: Gen Sing Masc
βίου
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: βίος
βιοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: βιόω
βιοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: βιόω
βιοῦντος
 • Parse #1:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to constrain
 • Root: βιάω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to live
 • Root: βιόω
βιούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: βιόω
βίους
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: βίος
βιοῦσι, βιοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βιόω
βιόω
 • Meaning:
  • to live, be alive, remain in life
  • to pass one's life, lead a life
 • Forms:
  • βιοῦν Verb: Pres Act Infin
  • βιοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • βιούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • βιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βιῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • βιώσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • βιώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • βιώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • βιώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • βιώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βεβιωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
βιρά
 • Parse: Noun: Nom/Gen Sing Fem
 • Meaning: palace, citadel
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Neh. 7:2
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

βίῳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: βίος
βιωθεῖσα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root:βιόω
βιῶναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root:βιόω
βίων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: βίος
βιῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: βιόω
βιώσαντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: βιόω
βιώσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: βιόω
βιώσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: βιάω
 • Parse:
  • Part: Fut Act Gen Sing Fem
  • Part: Fut Act Acc Plur Fem
 • Root: βιάζω
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: βιόω
βιώσασα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • to live
 • Root: βιόω
βιώσειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Root: βιόω
βιώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: βιόω
βιώσεσθαι
βιώσεται
βιώσετε
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: βιόω
βιώσεως
βιώσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: βιόω
βιώσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: βιόω
βίωσι, βίωσιν
βιώσιμα
βιώσιμος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to be lived; to be worth living
βίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of leading a life, manner of life, mode of living, way of life
βιώσκομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to quicken, make alive, keep alive
βιώσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ζῶ
βιωσόμενον
βιώσονται
βιώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βιόω
βιωτικά
βιωτικαί
βιωτικαῖς
βιωτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of this life, pertaining to this life
  • belonging to (daily) life
  • lively
 • Forms:
βιωτικῶν
βιωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: worth living, to be lived
 • Forms: