βία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • force, violence
  • the use of force
  • something obtained by force
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβία 
GENβίας 
DATβίᾳ 
ACCβίανβίας
 • Forms:
  • βίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • βίαν Noun: Acc Sing Fem
  • βίας Noun: Gen Sing Fem
 • βίᾳ
  • Parse: Noun: Dat Sing Fem
  • Root: βία
  βιάζεσθαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass infin
  • Root: βιάζω
  βιαζέσθωσαν
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • Root: βιάζω
  βιάζεται
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Root: βιάζω
  βιάζῃ
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Root: βιάζω
  βιάζομαι
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • Root: βιάζω
  βιαζόμενος
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
  • Root: βιάζω
  βιαζομένων
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • Root: βιάζω
  βιάζου
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Root: βιάζω
  βιάζω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to constrain, overpower
    • to inflict violence on
    • to use force, violence
    • to enter forcibly (into something)
    • to try hard (in a good sense)
   • Middle:
    • to apply force
    • to exert force and pressure on someone
    • to urge, insist
    • to put up resistance
   • Passive:
    • to be hard pressed, overpowered, overstuffed
    • to be treated violently, be oppressed
    • to occupy (a territory) by force
    • to have burning zeal
    • to proceed with triumphant force
  • Cognates: ἀποβιάζομαι, βιάζω, διαβιάζομαι, ἐκβιάζω, καταβιάζομαι, παραβιάζομαι, προσβιάζομαι
  • Forms:
   • βιαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
   • βιάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass infin
   • βιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
   • βιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
   • βιαζέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
   • βιάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • βιαζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
   • βιάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
   • βιαζώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
   • βιασάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
   • βιάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
   • βιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • βιασώμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
   • ἐβιάσατο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
   • ἐβιάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  βιαζώμεθα
  • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • Root: βιάζω
  βιαίας
  βίαιον
  βίαιος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: violent, forcible, strong, mighty, constrained, hard, powerful
  • Forms:
   • βιαίας Adj: Gen Sing Fem
   • βίαιον Adj: Acc Sing Neut
   • βιαιοτέραν Adj: Acc Sing Fem Comp
   • βιαιότερε Adj: Voc Sing Masc comp
   • βιαιοτέρων Adj: Gen Plur Neut Comp
   • βιαίου Adj: Gen Sing Masc
   • βιαίῳ Adj: Dat Sing Masc
   • βιαίων Adj: Gen Plur Neut
  βιαιοτέραν
  βιαιότερε
  βιαιοτέρων
  βιαίου
  βιαίῳ
  βιαίων
  βιαίως
  • Parse: Adverb
  • Meaning: forcefully, violently, forcibly
  βίαν
  • Parse: Noun: Acc Sing Fem
  • Root: βία
  βίας
  • Parse:
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • Root: βία
  βιασάμενος
  • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • Root: βιάζω
  βιάσασθαι
  βιάσῃ
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Root: βιάζω
  βιασμός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: pain, violence, rape
  βιασταί
  βιαστής
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: a violent, impetuous person
  • Forms:
   • βιασταί Noun: Nom Plur Masc
  βιασώμεθα
  • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • Root: βιάζω
  βιβασθῆναι
  βιβάζω
  βιβλαρίδια
  βιβλαρίδιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: booklet, little book/scroll
  • Forms:
   • βιβλαρίδια Noun: Nom/Acc plur neut
  βιβλία
  βιβλιαφόρος
  βιβλιαφόρων
  βιβλιδάριον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: booklet, little book
  βιβλίδιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: small book, document, petition
  • Forms:
   • βιβλιδίου Noun: Gen sing neut
   • βιβλιδίῳ Noun: Dat sing neut
  βιβλιδίου
  βιβλιδίῳ
  βιβλίνας
  βίβλινος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: paper, made of papyrus
  • Note: Also spelled βύβλινος
  • Forms:
   • βιβλίνας Adj: Acc Plur Fem
  βιβλιοθήκαις
  βιβλιοθήκη
  Feminine
   SingularPlural
  NOMβιβλιοθήκηβιβλιοθῆκαι
  GENβιβλιοθήκηςβιβλιοθηκῶν
  DATβιβλιοθήκῃβιβλιοθήκαις
  ACCβιβλιοθήκηνβιβλιοθήκας
  VOCβιβλιοθήκηβιβλιοθῆκαι
  βιβλιοθήκῃ
  βιβλιοθήκην
  βιβλιοθήκης
  βιβλίοις
  βιβλίον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • a scroll, roll, book
   • a writing material
   • a sealed letter
   • a document, certificate, official document
  • Forms:
   • βιβλία Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • βιβλίοις Noun: Dat Plur Neut
   • βιβλίου Noun: Gen Sing Neut
   • βιβλίῳ Noun: Dat Sing Neut
   • βιβλίων Noun: Gen Plur Neut
  βιβλίου
  βιβλιοφυλακίοις
  βιβλιοφυλάκιον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: place to keep books in, archive, library
  • Forms:
   • βιβλιοφυλακίοις Noun: Dat Plur Neut
  βιβλίῳ
  βιβλίων
  βίβλοι
  βίβλοις
  βίβλον
  βίβλος
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
   • book, scroll
   • written piece
   • a division of a written composition
   • the inner bark of the papyrus
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMβίβλοςβίβλοι
  GENβίβλουβίβλων
  DATβίβλῳβίβλοις
  ACCβίβλονβίβλους
  βίβλου
  βίβλους
  βίβλῳ
  βιβρώσκοντος
  βιβρώσκω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • Active:
    • to eat, devour, consume, gnaw
   • Passive:
    • to be eaten (by bugs or worms)
    • to be devoured
  • Cognates: καταβιβρώσκω
  • Forms:
   • βιβρώσκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
   • βεβρωμένας
    • Verb: Perf Mid/Pass part Acc plur fem
    • Verb: perf Mid/Pass Gen sing fem
   • βεβρωμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
   • βεβρωμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
   • βέβρωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • βεβρωκέναι Verb: Perf Act Infin
   • βεβρωκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
   • βεβρωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
   • βεβρωμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
   • βεβρῶσθαι Verb: Perf Pass Infin
   • βρωθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
   • βρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
   • βρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
   • βρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
   • βέβρωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • βέβρωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
   • βεβρώκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • ἐβρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  βῖκον
  βῖκος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: a wine-jar
  • Forms:
   • βῖκον Noun: Acc Sing Masc
  βίοις
  • Parse: Noun: Dat Plur masc
  • Root: βίος
  βίον
  • Parse: Noun: Acc Sing Masc
  • Root: βίος
  βίος
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • life
   • conduct of life, way of life, manner of life
   • livelihood, means of subsistence, property, goods
   • the world we live in
  • Forms:
   • βίοις Noun: Dat Plur masc
   • βίον Noun: Acc Sing Masc
   • βίου Noun: Gen Sing Masc
   • βίους Noun: Acc Plur Masc
   • βίῳ Noun: Dat Sing Masc
   • βίων Noun: Gen Plur Masc
  βιοτεύειν
  βιοτεύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to live, conduct one's life (in a certain way)
  • Forms:
   • βιοτεύειν Verb: Pres Act Infin
  βιότης
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: means of living, substance, life, existence
  • Forms:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMβιότης 
  GENβιότητος 
  DAT  
  ACC  
  βιότητος
  βίου
  • Parse: Noun: Gen Sing Masc
  • Root: βίος
  βιούντων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • Root: βιόω
  βίους
  • Parse: Noun: Acc Plur Masc
  • Root: βίος
  βιοῦσιν
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Root: βιόω
  βιόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to live, be alive, remain in life
   • to pass one's life, lead a life
  • Cognates: ἀναβιόω, βιόω, διαβιόω, ἐπιβιόω, καταβιόω, παραβιόω, περιβιόω, συμβιόω
  • Forms:
   • βιούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
   • βιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • βιῶσαι Verb: Aor Act Infin
   • βιώσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
   • βιώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
   • βιώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • βιώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
   • βιώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • βεβιωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  βιρά
  • Parse: Noun: Nom/Gen Sing Fem
  • Meaning: palace, citadel (Neh. 7:2)
  βίῳ
  • Parse: Noun: Dat Sing Masc
  • Root: βίος
  βίων
  • Parse: Noun: Gen Plur Masc
  • Root: βίος
  βιῶσαι
  • Parse: Verb: Aor Act Infin
  • Root: βιόω
  βιώσαντας
  • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • Root: βιόω
  βιώσεις
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Root: βιόω
  βιώσεως
  βιώσῃς
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Root: βιόω
  βιώσητε
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Root: βιόω
  βίωσιν
  βίωσις
  Feminine
   SingularPlural
  NOMβίωσιςβιώσεις
  GENβιώσεωςβιώσεων
  DATβιώσειβιώσεσι(ν)
  ACCβίωσι(ν)βιώσεις
  βιώσω
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Root: βιόω
  βιωτικά
  βιωτικαί
  βιωτικαῖς
  βιωτικός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • of this life, pertaining to this life
   • belonging to (daily) life
  • Forms:
   • βιωτικά Adj: Acc Plur Neut
   • βιωτικαῖς Adj: Dat Plur Fem
   • βιωτικαί Adj: Nom Plur Fem
   • βιωτικῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  βιωτικῶν