βία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • force, violence
  • the use of force
  • something obtained by force
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβία 
GENβίας 
DATβίᾳ 
ACCβίανβίας
βίᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: βία
βιάζεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass infin
 • Root: βιάζω
βιαζέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: βιάζω
βιάζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βιάζω
βιάζῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: βιάζω
βιάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: βιάζω
βιαζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
 • Root: βιάζω
βιαζομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: βιάζω
βιάζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: βιάζω
βιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to constrain, overpower
   • to inflict violence on
   • to use force, violence
   • to enter forcibly (into something)
   • to try hard (in a good sense)
  • Middle:
   • to apply force
   • to exert force and pressure on someone
   • to urge, insist
   • to put up resistance
  • Passive:
   • to be hard pressed, overpowered, overstuffed
   • to be treated violently, be oppressed
   • to occupy (a territory) by force
   • to have burning zeal
   • to proceed with triumphant force
 • Cognates: ἀποβιάζομαι, βιάζω, διαβιάζομαι, ἐκβιάζω, καταβιάζομαι, παραβιάζομαι, προσβιάζομαι
 • Forms:
  • βιαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass part Nom Sing Masc
  • βιάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass infin
  • βιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • βιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • βιαζέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • βιάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • βιαζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • βιάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • βιαζώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • βιασάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • βιάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • βιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • βιασώμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἐβιάσατο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
  • ἐβιάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
βιαζώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: βιάζω
βιαίας
βίαιον
βίαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: violent, forcible, strong, mighty, constrained, hard, powerful
 • Forms:
  • βιαίας Adj: Gen Sing Fem
  • βίαιον Adj: Acc Sing Neut
  • βιαιοτέραν Adj: Acc Sing Fem Comp
  • βιαιότερε Adj: Voc Sing Masc comp
  • βιαιοτέρων Adj: Gen Plur Neut Comp
  • βιαίου Adj: Gen Sing Masc
  • βιαίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • βιαίων Adj: Gen Plur Neut
βιαιοτέραν
βιαιότερε
βιαιοτέρων
βιαίου
βιαίῳ
βιαίων
βιαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: forcefully, violently, forcibly
βίαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: βία
βίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: βία
βιασάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: βιάζω
βιάσασθαι
βιάσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: βιάζω
βιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pain, violence, rape
βιασταί
βιαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a violent, impetuous person
 • Forms:
  • βιασταί Noun: Nom Plur Masc
βιασώμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • Root: βιάζω
βιβασθῆναι
βιβάζω
βιβλαρίδια
βιβλαρίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: booklet, little book/scroll
 • Forms:
  • βιβλαρίδια Noun: Nom/Acc plur neut
βιβλία
βιβλιαφόρος
βιβλιαφόρων
βιβλιδάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: booklet, little book
βιβλίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: small book, document, petition
 • Forms:
  • βιβλιδίου Noun: Gen sing neut
  • βιβλιδίῳ Noun: Dat sing neut
βιβλιδίου
βιβλιδίῳ
βιβλίνας
βίβλινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: paper, made of papyrus
 • Note: Also spelled βύβλινος
 • Forms:
  • βιβλίνας Adj: Acc Plur Fem
βιβλιοθήκαις
βιβλιοθήκη
Feminine
 SingularPlural
NOMβιβλιοθήκηβιβλιοθῆκαι
GENβιβλιοθήκηςβιβλιοθηκῶν
DATβιβλιοθήκῃβιβλιοθήκαις
ACCβιβλιοθήκηνβιβλιοθήκας
VOCβιβλιοθήκηβιβλιοθῆκαι
βιβλιοθήκῃ
βιβλιοθήκην
βιβλιοθήκης
βιβλίοις
βιβλίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a scroll, roll, book
  • a writing material
  • a sealed letter
  • a document, certificate, official document
 • Forms:
  • βιβλία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • βιβλίοις Noun: Dat Plur Neut
  • βιβλίου Noun: Gen Sing Neut
  • βιβλίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • βιβλίων Noun: Gen Plur Neut
βιβλίου
βιβλιοφυλακίοις
βιβλιοφυλάκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: place to keep books in, archive, library
 • Forms:
  • βιβλιοφυλακίοις Noun: Dat Plur Neut
βιβλίῳ
βιβλίων
βίβλοι
βίβλοις
βίβλον
βίβλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • book, scroll
  • written piece
  • a division of a written composition
  • the inner bark of the papyrus
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβίβλοςβίβλοι
GENβίβλουβίβλων
DATβίβλῳβίβλοις
ACCβίβλονβίβλους
βίβλου
βίβλους
βίβλῳ
βιβρώσκοντος
βιβρώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to eat, devour, consume, gnaw
  • Passive:
   • to be eaten (by bugs or worms)
   • to be devoured
 • Cognates: καταβιβρώσκω
 • Forms:
  • βιβρώσκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • βεβρωμένας
   • Verb: Perf Mid/Pass part Acc plur fem
   • Verb: perf Mid/Pass Gen sing fem
  • βεβρωμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • βεβρωμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • βέβρωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • βεβρωκέναι Verb: Perf Act Infin
  • βεβρωκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • βεβρωμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • βεβρωμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • βεβρῶσθαι Verb: Perf Pass Infin
  • βρωθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • βρωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • βρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • βρωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • βέβρωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • βέβρωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • βεβρώκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐβρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
βῖκον
βῖκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a wine-jar
 • Forms:
  • βῖκον Noun: Acc Sing Masc
βίοις
 • Parse: Noun: Dat Plur masc
 • Root: βίος
βίον
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: βίος
βίος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • life
  • conduct of life, way of life, manner of life
  • livelihood, means of subsistence, property, goods
  • the world we live in
 • Forms:
  • βίοις Noun: Dat Plur masc
  • βίον Noun: Acc Sing Masc
  • βίου Noun: Gen Sing Masc
  • βίους Noun: Acc Plur Masc
  • βίῳ Noun: Dat Sing Masc
  • βίων Noun: Gen Plur Masc
βιοτεύειν
βιοτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live, conduct one's life (in a certain way)
 • Forms:
  • βιοτεύειν Verb: Pres Act Infin
βιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: means of living, substance, life, existence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMβιότης 
GENβιότητος 
DAT  
ACC  
βιότητος
βίου
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: βίος
βιούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: βιόω
βίους
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: βίος
βιοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: βιόω
βιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to live, be alive, remain in life
  • to pass one's life, lead a life
 • Cognates: ἀναβιόω, βιόω, διαβιόω, ἐπιβιόω, καταβιόω, παραβιόω, περιβιόω, συμβιόω
 • Forms:
  • βιούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • βιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • βιῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • βιώσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • βιώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • βιώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • βιώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • βιώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • βεβιωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
βιρά
 • Parse: Noun: Nom/Gen Sing Fem
 • Meaning: palace, citadel (Neh. 7:2)
βίῳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: βίος
βίων
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: βίος
βιῶσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: βιόω
βιώσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: βιόω
βιώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: βιόω
βιώσεως
βιώσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: βιόω
βιώσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: βιόω
βίωσιν
βίωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMβίωσιςβιώσεις
GENβιώσεωςβιώσεων
DATβιώσειβιώσεσι(ν)
ACCβίωσι(ν)βιώσεις
βιώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: βιόω
βιωτικά
βιωτικαί
βιωτικαῖς
βιωτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of this life, pertaining to this life
  • belonging to (daily) life
 • Forms:
  • βιωτικά Adj: Acc Plur Neut
  • βιωτικαῖς Adj: Dat Plur Fem
  • βιωτικαί Adj: Nom Plur Fem
  • βιωτικῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
βιωτικῶν