ζῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: ζάω
ζῶα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζῷον
ζῷα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζῷον
ζωάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ζωή
ζωγραφεῖν 
ζωγραφέω 
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to paint, paint (life-like), draw (a picture)
 • Forms:
  • ἐζωγραφημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐζωγράφησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ζωγραφεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ζωγραφῆσαι Verb: Aor Act Infin
ζωγραφῆσαι 
ζωγραφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the art of painting, drawing
 • Forms:
  • ζωγραφίαν Noun: Acc Sing Fem
ζωγραφίαν
ζωγρείαν
ζωγρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take alive, capture alive
  • to preserve alive, save, spare (from death)
 • Forms:
  • ἐζωγρημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐζώγρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐζωγρήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐζώγρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ζωγρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ζωγρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ζωγρήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ζωγρῆσαι Verb: Aor Act Infin
ζωγρῆσαι
ζωγρήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζωγρέω
ζωγρήσετε
ζωγρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a taking alive, capturing alive
 • Forms:
  • ζωγρίαν Noun: Acc Sing Fem
ζωγρίαν
ζωγρίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one taken alive
 • Forms:
  • ζωγρείαν Noun: Acc Sing Masc
ζωγρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ζωγρέω
ζῳδιακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Of the Zodiac
 • Forms:
  • ζῳδιακοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
ζῳδιακοῦ
ζῴδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Zodiac sign
  • small figure (carved or painted)
 • Forms:
  • ζῳδίῳ Noun: Dat Sing Neut
ζῳδίῳ
ζωή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • life, state of being alive
  • period of time when someone is alive
  • a way of conducting one's life
  • a means of living
  • Zoe
 • Forms:
  • ζωῇ Noun: Nom Sing Fem
  • ζῴην Noun: Acc Sing Fem
  • ζωήν Noun: Acc Sing Fem
  • ζωῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ζωάς Noun: Acc Plur Fem
ζωῇ 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Root: ζωή
ζωήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ζωή
ζῴην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ζωή
ζωῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ζωή
ζῶμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ζάω
ζωμόν
ζωμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: broth, soup, sauce
 • Forms:
  • ζωμόν Noun: Acc Sing Masc
ζῶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: ζάω
ζώναις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ζώνη
ζώνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ζώνη
ζώνη 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a belt, girdle, purse
 • Forms:
  • ζώνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ζώνας Noun: Acc Plur Fem
  • ζώνην Noun: Acc Sing Fem
  • ζώναις Noun: Dat Plur Fem
  • ζώνης Noun: Gen Sing Fem
ζώνῃ 
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ζώνη
ζώνην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ζώνη
ζώνης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ζώνη
ζώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bind about, gird
   • to fasten something around someone's waist
  • Middle:
   • to fasten (securely around the middle of one's body)
 • Cognates: ἀναζώννυμι, διαζώννυμι, ζώννυμι, περιζώννυμι, συζώννυμι, ὑποζώννυμι
 • Forms:
  • ἐζώννυες Verb: Imp act Ind 2nd Sing
  • ἐζώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔζωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐζωσμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ζῶσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ζώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ζώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ζώσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ζώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ζωννύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind, gird about
 • Forms:
  • ἔζωσά Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐζωσμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐζωσμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • ζώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ζῶντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • Root: ζάω
ζῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ζάω
ζῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ζάω
ζῶντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ζάω
ζῶντος
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
 • Root: ζάω
ζώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ζάω
ζῶντως
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ζάω
ζῳογοιεῖ
ζῳογονεῖσθαι, ζωογονεῖσθαι
ζωογονεῖτε
ζωογονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give life, make alive, grant physical life, confer physical life
  • to keep alive, preserve alive
  • to propagate
  • to engender
 • Forms:
 • Present
 • ζῳογονεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • ζῳοποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ζωογονεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ζωογονουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ζῳογονουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • ζωογονοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ζωογονούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • Imperfect
 • ἐζωογονεῖτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
 • ἐζωογόνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ζῳογονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐζωογόνει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐζωογονήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐζωογόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ζῳογονηθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • ζωογονήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐζωογονήκειτε Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
ζῳογονηθέν
ζωογονήσει, ζῳογονήσει
ζωογονήσωσιν
ζωογονουμένων
ζῳογονουμένων
ζωογονοῦντος
ζωογονούντων
ζῴοις 
ζώοις 
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
 • Root: ζωός
ζῷον 
ζῶον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: beast, creature, animal, a living thing, living entity
 • Forms:
  • ζῷα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ζῴου Noun: Gen Sing Neut
  • ζῴων Noun: Gen Plur Neut
  • ζῴοις Noun: Dat Plur Neut
  • ζῴῳ Noun: Dat Sing Neut
ζώοντ᾽
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut; Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ζώω
ζῳοποιεῖ, ζωοποιεῖ
ζωοποιεῖς
ζωοποιεῖται, ζῳοποιεῖται
ζῳοποιεῖται
ζωοποιέω
 • Present
 • ζωοποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ζῳοποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ζωοποιούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ζῳοποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ζωοποιεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ζῳοποιοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ζῳοποιοῦν, ζωοποιοῦν
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • ζωοποιοῦνται Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • ζωοποιοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Imperfect
 • ζῳοποιοῦ Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Future
 • ζωοποιήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ζῳοποιηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ζῳοποιήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐζωοποιήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐζωοποιήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐζωοποίησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐζωοποίησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ζωοποιηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ζῳοποιηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ζωοποιήσῃ
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ζῳοποιῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ζωοποίησιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
ζωοποιηθεὶς, ζῳοποιηθείς
ζωοποιηθήσονται, ζῳοποιηθήσονται
ζωοποιηθῶσιν
ζωοποιῆσαι, ζῳοποιῆσαι
ζῳοποιήσει
ζωοποιήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ζωοποιέω
ζωοποίησιν
ζωοποιός
ζῳοποιοῦ
 • Parse:
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ζωοποιέω
ζωοποιούμενοι
ζῳοποιοῦν, ζωοποιοῦν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ζωοποιέω
ζωοποιοῦνται
ζωοποιοῦντος
ζωοποιῷ
ζωός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
 • Meaning: alive, living, life
 • Forms:
  • ζώοις Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • ζώου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • ζώων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ζῴου 
ζώου 
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
 • Root: ζωός
ζώουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ζώω
ζῳοφόρος
ζῳοφόρου
ζωόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to quicken, make alive
  • to keep alive
  • to give life, fashion into an animal
  • to impregnate
 • Forms:
  • ζωώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ζώπυρα
ζωπυρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to quicken, restore to life, resuscitate
  • to kindle into flame, light up
 • Cognates: ἀναζωπυρέω
 • Forms:
  • ἐζωπύρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ζώπυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a spark, hot ember, hot coal
 • Forms:
  • ζώπυρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ζωρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pure, wine with less water added
 • Forms:
  • ζωρότερον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
ζωρότερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ζωρός
ζῶσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ζάω
ζῶσαι
ζῶσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ζάω
ζώσαντες
ζώσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ζάω
ζώσασθε
ζώσει
ζώσεις
ζώσεται
ζώσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: ζάω
ζώσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ζάω
ζῶσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζώσιμε
ζώσιμον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ζώσιμος
ζώσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: viable
 • Forms:
  • ζώσιμε Adj: Voc Sing Masc
  • ζώσιμον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ζωσίμου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • ζωσίμῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ζωσίμου
ζωσίμῳ
ζῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζῶσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: belt, girding, cincture
ζωστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: belt
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMζωστήρζωστῆρες
GENζωστῆροςζωστήρων
DATζωστῆριζωστῆρσι(ν)
ACCζωστῆραζωστῆρας
ζωστῆρα
ζωσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ζάω
ζωτικόν
ζωτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • full of life, lively, vital
  • life-giving
 • Forms:
  • ζωτικόν Adj: Acc Sing Masc
ζώω 
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live
 • Forms:
  • ζώοντ᾽ Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut; Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ζώουσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
ζῴῳ 
ζῴων 
ζώων 
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ζωός
ζωώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζωόω