ζῶ 
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Root: ζάω
ζῶα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζῷον
ζῷα 
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζῷον
ζωάς 
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ζωή
ζωγραφεῖν 
ζωγραφέω 
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to paint, paint (life-like), draw (a picture)
 • Forms:
  • ἐζωγραφημένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐζωγράφησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ζωγραφεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ζωγραφῆσαι Verb: Aor Act Infin
ζωγραφῆσαι 
ζωγραφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the art of painting, drawing
 • Forms:
  • ζωγραφίαν Noun: Acc Sing Fem
ζωγραφίαν
ζωγρείαν
ζωγρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take alive, capture alive
  • to preserve alive, save, spare (from death)
 • Forms:
  • ἐζωγρημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐζώγρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐζωγρήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐζώγρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ζωγρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ζωγρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ζωγρήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ζωγρῆσαι Verb: Aor Act Infin
ζωγρῆσαι
ζωγρήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζωγρέω
ζωγρήσετε
ζωγρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a taking alive, capturing alive
 • Forms:
  • ζωγρίαν Noun: Acc Sing Fem
ζωγρίαν
ζωγρίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one taken alive
 • Forms:
  • ζωγρείαν Noun: Acc Sing Masc
ζωγρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ζωγρέω
ζῳδιακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Of the Zodiac
 • Forms:
  • ζῳδιακοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
ζῳδιακοῦ
ζῴδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Zodiac sign
  • small figure (carved or painted)
 • Forms:
  • ζῳδίῳ Noun: Dat Sing Neut
ζῳδίῳ
ζωή 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • life, state of being alive
  • period of time when someone is alive
  • a way of conducting one's life
  • a means of living
  • Zoe
 • Forms:
  • ζωῇ Noun: Nom Sing Fem
  • ζῴην Noun: Acc Sing Fem
  • ζωήν Noun: Acc Sing Fem
  • ζωῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ζωάς Noun: Acc Plur Fem
ζωῇ 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Root: ζωή
ζωήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ζωή
ζῴην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ζωή
ζωῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ζωή
ζῶμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ζάω
ζωμόν
ζωμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: broth, soup, sauce
 • Forms:
  • ζωμόν Noun: Acc Sing Masc
ζῶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • Root: ζάω
ζώναις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ζώνη
ζώνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ζώνη
ζώνη 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a belt, girdle, purse
 • Forms:
  • ζώνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ζώνας Noun: Acc Plur Fem
  • ζώνην Noun: Acc Sing Fem
  • ζώναις Noun: Dat Plur Fem
  • ζώνης Noun: Gen Sing Fem
ζώνῃ 
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ζώνη
ζώνην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ζώνη
ζώνης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ζώνη
ζώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
 • Active:
  • to bind about, gird
  • to fasten something around someone's waist
 • Middle:
  • to fasten (securely around the middle of one's body)
 • Cognates: ἀναζώννυμι, διαζώννυμι, ζώννυμι, περιζώννυμι, συζώννυμι, ὑποζώννυμι
 • Forms:
  • ἐζώννυες Verb: Imp act Ind 2nd Sing
  • ἐζώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔζωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐζωσμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ζῶσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ζώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ζώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ζώσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ζώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ζωννύω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to bind, gird about
  • Forms:
   • ἔζωσά Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • ἐζωσμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
   • ἐζωσμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
   • ζώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  ζῶντα
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • Root: ζάω
  ζῶντας
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • Root: ζάω
  ζῶντες
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Root: ζάω
  ζῶντι
  • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • Root: ζάω
  ζῶντος
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • Root: ζάω
  ζώντων
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • Root: ζάω
  ζῶντως
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Root: ζάω
  ζῳογοιεῖ
  ζῳογονεῖσθαι, ζωογονεῖσθαι
  ζωογονεῖτε
  ζωογονέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to give life, make alive, grant physical life, confer physical life
   • to keep alive, preserve alive
   • to propagate
   • to engender
  • Forms:
   • ἐζωογόνει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐζωογονεῖτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
   • ἐζωογονήκειτε Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
   • ἐζωογονήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
   • ἐζωογόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • ἐζωογόνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • ζῳογονεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
   • ζῳογονηθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
   • ζῳογονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • ζωογονήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
   • ζῳοποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • ζωογονεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • ζωογονουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
   • ζῳογονουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
   • ζωογονοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
   • ζωογονούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  ζῳογονηθέν
  ζωογονήσει, ζῳογονήσει
  ζωογονήσωσιν
  ζωογονουμένων
  ζῳογονουμένων
  ζωογονοῦντος
  ζωογονούντων
  ζῴοις 
  ζώοις 
  • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • Root: ζωός
  ζῷον 
  ζῶον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning: beast, creature, animal, a living thing, living entity
  • Forms:
   • ζῷα Noun: Nom/Acc Plur Neut
   • ζῴου Noun: Gen Sing Neut
   • ζῴων Noun: Gen Plur Neut
   • ζῴοις Noun: Dat Plur Neut
   • ζῴῳ Noun: Dat Sing Neut
  ζώοντ᾽
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut; Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Root: ζώω
  ζῳοποιεῖ, ζωοποιεῖ
  ζωοποιεῖς
  ζωοποιεῖται, ζῳοποιεῖται
  ζῳοποιεῖται
  ζωοποιέω
  ζωοποιηθεὶς, ζῳοποιηθείς
  ζωοποιηθήσονται, ζῳοποιηθήσονται
  ζωοποιηθῶσιν
  ζωοποιῆσαι, ζῳοποιῆσαι
  ζῳοποιήσει
  ζωοποιήσῃ
  • Parse:
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Root: ζωοποιέω
  ζωοποίησιν
  ζωοποιός
  ζῳοποιοῦ
  • Parse:
   • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Root: ζωοποιέω
  ζωοποιούμενοι
  ζῳοποιοῦν, ζωοποιοῦν
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • Root: ζωοποιέω
  ζωοποιοῦνται
  ζωοποιοῦντος
  ζωοποιῷ
  ζωός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem/Neut
  • Meaning: alive, living, life
  • Forms:
   • ζώοις Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
   • ζώου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
   • ζώων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  ζῴου 
  ζώου 
  • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • Root: ζωός
  ζώουσι
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Root: ζώω
  ζῳοφόρος
  ζῳοφόρου
  ζωόω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to quicken, make alive
   • to keep alive
   • to give life, fashion into an animal
   • to impregnate
  • Forms:
   • ζωώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  ζώπυρα
  ζωπυρέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning:
   • to quicken, restore to life, resuscitate
   • to kindle into flame, light up
  • Cognates: ἀναζωπυρέω
  • Forms:
   • ἐζωπύρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  ζώπυρον
  • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Meaning:
   • a spark, hot ember, hot coal
  • Forms:
   • ζώπυρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  ζωρός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: pure, wine with less water added
  • Forms:
   • ζωρότερον
    • Adj: Nom/Acc Sing Neut
    • Adj: Acc Sing Masc
  ζωρότερον
  • Parse:
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • Root: ζωρός
  ζῶσα
  • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • Root: ζάω
  ζῶσαι
  ζῶσαν
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • Root: ζάω
  ζώσαντες
  ζώσας
  • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • Root: ζάω
  ζώσασθε
  ζώσει
  ζώσεις
  ζώσεται
  ζώσῃ
  • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • Root: ζάω
  ζώσης
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • Root: ζάω
  ζῶσι
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Root: ζάω
  ζώσιμε
  ζώσιμον
  • Parse:
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Root: ζώσιμος
  ζώσιμος
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning: viable
  • Forms:
   • ζώσιμε Adj: Voc Sing Masc
   • ζώσιμον
    • Adj: Nom/Acc Sing Neut
    • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • ζωσίμου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
   • ζωσίμῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
  ζωσίμου
  ζωσίμῳ
  ζῶσιν
  • Parse:
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Root: ζάω
  ζῶσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning: belt, girding, cincture
  ζωστήρ
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: belt
  • Forms:
   • ζωστῆρα Noun: Acc Sing Masc
  ζωστῆρα
  ζωσῶν
  • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • Root: ζάω
  ζωτικόν
  ζωτικός
  • Parse: Adj: Nom Sing Masc
  • Meaning:
   • full of life, lively, vital
   • life-giving
  • Forms:
   • ζωτικόν Adj: Acc Sing Masc
  ζώω 
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to live
  • Forms:
   • ζώοντ᾽ Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut; Pres Act Part Acc Sing Masc
   • ζώουσι
    • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
    • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  ζῴῳ 
  ζῴων 
  ζώων 
  • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • Root: ζωός
  ζωώσεις
  • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Root: ζωόω