ζῶ
ζῶα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζῷον
ζῷα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζῷον
ζωάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ζωή
ζωγραφεῖν
ζωγραφέω
 • Meaning:
  • to paint (as the work of an artist)
  • paint (life-like)
  • draw (a picture)
 • Forms:
  • ἐζωγραφημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἐζωγράφησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ζωγραφεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ζωγραφῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐζωγράφηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ζωγραφῆσαι
ζωγραφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the art of painting
  • the act of drawing
 • Forms:
ζωγραφίαν
ζωγρείαν
ζωγρέω
 • Parse #1:
  • Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • to take alive
  • to capture alive; to take captive
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • to reanimate, revive
  • to preserve alive
  • to save, rescue
  • spare (from death)
 • Forms:
  • ζωγρηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ζωγρήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐζωγρημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐζώγρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐζωγρήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐζώγρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ζωγρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ζωγρήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ζωγρήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ζωγρῆσαι Verb: Aor Act Infin
ζωγρηθῆναι
ζωγρῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ζωγρέω
ζωγρήσαντες
ζωγρήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζωγρέω
ζωγρήσετε
ζωγρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a taking alive
  • capturing alive
 • Forms:
ζωγρίαν
ζωγρίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one taken alive
 • Forms:
ζωγρῶν
ζῳδιακός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Of the Zodiac
 • Forms:
  • ζῳδιακοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
ζῳδιακοῦ
ζῴδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Zodiac sign
  • small figure (carved or painted)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMζῴδιονζῴδια
GENζῳδίουζῳδίων
DATζῳδίῳζῳδίοις
ACCζῴδιονζῴδια
ζῳδίῳ
ζωή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • life, state of being alive
  • period of time when someone is alive
  • a way of conducting one's life
  • a means of living
  • Zoe
 • Note: ζῴην Alt. form for Noun: Acc Sing Fem
 • Forms:
ζωῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ζωή
ζωήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ζωή
ζῴην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ζωή
ζωῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ζωή
ζῶμεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ζάω
ζωμόν
ζωμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • broth
  • soup
  • sauce
 • Forms:
ζωμοῦ
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Forms:
ζῶν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ζάω
ζώναις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ζώνη
ζώνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ζώνη
ζώνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a belt, cincture, waistband
  • a sash
  • girdle
  • purse
 • Forms:
ζώνῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ζώνη
ζώνην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ζώνη
ζώνης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ζώνη
ζώννυμι
 • Active Meaning:
  • to bind about
  • to gird
  • to cinch (a garment with a belt or sash)
  • to belt (a belt)
  • to fasten something around someone's waist
 • Middle Meaning:
  • to fasten (securely around the middle of one's body)
 • Forms:
Present
Imperfect
 • ἐζώννυες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
Future
 • ζώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ζώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐζώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἔζωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ζῶσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ζώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ζώσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
Perfect
 • ἐζωσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ζωννύω
 • Meaning:
  • to bind
   • gird about
 • Forms:
  • ἔζωσά Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐζωσμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐζωσμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ζώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ζῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζάω
ζῶντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ζάω
ζῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ζάω
ζῶντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ζάω
ζῶντος
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • Root: ζάω
ζώντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ζάω
ζῶντως
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ζάω
ζῳογοιεῖ
ζῳογονεῖσθαι, ζωογονεῖσθαι
ζωογονεῖτε
ζωογονέω
 • Active Meaning:
  • to give life
   • make alive
   • grant physical life
   • confer physical life
  • to keep alive
   • preserve alive
  • to propagate, breed, reproduce
  • to engender
 • Passive Meaning:
  • to survive
 • Forms:
Present
 • ζῳογονεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ζῳοποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ζωογονεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ζωογονουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ζῳογονουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ζωογονοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ζωογονούντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
Imperfect
 • ἐζωογόνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐζωογόνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐζωογονεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐζωογόνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ζῳογονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐζωογόνησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐζωογόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐζωογονήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ζωογονήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ζῳογονηθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
Perfect
 • ἐζωογονήκειτε Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
ζῳογονηθέν
ζωογονήσει, ζῳογονήσει
ζωογονήσωσι, ζωογονήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ζωογονέω
ζωογονουμένων
ζῳογονουμένων
ζωογονοῦντος
ζωογονούντων
ζῴοις
ζώοις
 • Parse: Adj: Gen Sing MFN
 • Root: ζωός
ζῷον, ζῶον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • animal
   • beast
   • creature
   • a living thing
   • living entity
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMζῷονζῷα
GENζῴουζῴων
DATζῴῳζῴοις
ACCζῷονζῷα
ζώοντ᾽
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ζώω
ζῳοποιεῖ, ζωοποιεῖ
ζωοποιεῖς
ζωοποιεῖται, ζῳοποιεῖται
ζῳοποιεῖται
ζωοποιέω
 • Meaning:
  • to make alive
   • give life
   • quicken
  • to invigorate, give vitality
  • to keep alive
   • preserve alive
   • save alive
 • Forms:
Present
 • ζωοποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ζῳοποιεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ζωοποιούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ζῳοποιεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ζωοποιεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ζῳοποιοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ζῳοποιοῦν, ζωοποιοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ζῳοποιοῦν, ζωοποιοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ζωοποιοῦνται Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • ζωοποιοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
Imperfect
 • ζῳοποιοῦ Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • ζωοποιήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ζῳοποιηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ζῳοποιήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐζωοποιήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐζωοποιήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐζωοποίησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐζωοποίησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ζωοποιηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ζῳοποιηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ζωοποιήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ζωοποιήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ζῳοποιῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ζωοποίησιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
ζωοποιηθεὶς, ζῳοποιηθείς
ζωοποιηθήσονται, ζῳοποιηθήσονται
ζωοποιηθῶσι, ζωοποιηθῶσιν
ζωοποιῆσαι, ζῳοποιῆσαι
ζῳοποιήσει
ζωοποιήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ζωοποιέω
ζωοποίησιν
ζωοποίησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: quickening, the act of making alive
ζωοποιὸν
ζωοποιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival
   • quickening
   • making alive
   • creative of life
   • life-giving
  • Substantival
   • creator
 • Forms:
  • ζωοποιὸν
   • Adj: Acc Sing MFN
   • Adj: Nom Sing Neut
  • ζωοποιῷ Adj: Dat Sing MFN
ζῳοποιοῦ
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ζωοποιέω
ζωοποιούμενοι
ζῳοποιοῦν, ζωοποιοῦν
ζωοποιοῦνται
ζωοποιοῦντος
ζωοποιῷ
ζωός
 • Parse: Adj: Nom Sing MFN
 • Meaning:
  • Adjectival
   • alive
   • living
  • Substantival
   • life
 • Forms:
  • ζώοις Adj: Gen Sing MFN
  • ζώου Adj: Gen Sing MFN
  • ζώων Adj: Gen Plur MFN
ζῴου
ζώου
 • Parse: Adj: Gen Sing MFN
 • Root: ζωός
ζώουσι, ζώουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ζώω
ζῳοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • bearing animals
  • zodiac
 • Forms:
ζῳοφόρου
ζωόω
 • Meaning:
  • to quicken, make alive
  • to keep alive
  • to give life, fashion into an animal
  • to impregnate
 • Forms:
  • ζωώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ζώπυρα
ζωπυρέω
 • Meaning:
  • to quicken, restore to life, resuscitate
  • to kindle into flame, light up
 • Forms:
  • ἐζωπύρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ζώπυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a spark, hot ember, hot coal
 • Forms:
  • ζώπυρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ζωρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pure
  • wine with less water added
 • Forms:
  • ζωρότερον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ζωρότερον Adj: Acc Sing Masc
ζωρότερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ζωρός
ζῶσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: ζάω
ζῶσαι
 • Parse #1: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ζώννυμι
 • ——
 • Parse #2: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: ζάω
ζῶσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: ζάω
ζώσαντες
ζώσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: ζάω
ζώσασθε
ζώσει
ζώσεις
ζώσεται
ζώσῃ
 • Parse #1: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: ζάω
 • ——
 • Parse #2: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ζώννυμι
ζώσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: ζάω
ζῶσι, ζῶσιν
 • Parse #1: Adj: Acc Sing Fem
 • Root: ζῶσις
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζώσιμε
ζώσιμον
ζώσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: viable
 • Forms:
  • ζώσιμε Adj: Voc Sing Masc
  • ζώσιμον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ζώσιμον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ζωσίμου Adj: Gen Sing MFN
  • ζωσίμῳ Adj: Dat Sing MFN
ζωσίμου
ζωσίμῳ
ζῶσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: belt, girding, cincture
ζωστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: belt
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMζωστήρζωστῆρες
GENζωστῆροςζωστήρων
DATζωστῆριζωστῆρσι(ν)
ACCζωστῆραζωστῆρας
ζωστῆρα
ζωσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: ζάω
ζωτικόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ζωτικός
ζωτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • full of life, lively, vital
  • life-giving
 • Forms:
  • ζωτικόν Adj: Acc Sing Masc
ζώω
 • Meaning: to live
 • Forms:
  • ζώοντ᾽ Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • ζώοντ᾽ Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • ζώουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ζώουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
ζῴῳ
ζῴων
ζώων
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Root: ζωός
ζωώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζωόω