βοᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
βοαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: βοή
βοᾶν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: βοάω
βόας
βοᾷς
 • Parse: Noun: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: βοῦς
βοᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: βοάω
βοάω
 • Present
 • βοᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • βοᾶν Verb: Pres Act Infin
 • βοᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • βοᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • βοῶντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • βοῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • βοῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • βοώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • βοῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Imperfect
 • ἐβόα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐβόων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • βοήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • βοήσεις Verb: Fut act ind 2nd sing
 • βοήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • βοήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • βοήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • βοησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • βοήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • βοήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • βοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • βοῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • βοήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • βοήσας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
 • βοήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • βοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • βόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • βοήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐβοήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐβόησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐβόησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐβόησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐβοήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐβόησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐβόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect