ἀποστολαί
ἀποστολαῖς
ἀποστολάς
ἀποστολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a sending off, sending away
  • apostleship, commission
  • parting gift, reward
  • message
  • mission discharged
  • exempting from duties
  • a portion of the whole, part
  • exile, expulsion (to a foreign land), plague (sent by God)
  • a shoot (of a plant), metaphor for female breasts
 • Cognates: ἀποστολή, διαστολή, ἐξαποστολή, ἐπιστολή, καταστολή, περιστολή, στολή, ὑποστολή
 • Forms:
  • ἀποστολαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀποστολαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀποστολάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀποστολῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀποστολήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀποστολῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀποστολῇ
ἀποστολήν
ἀποστολῆς
ἀποστολικάς
ἀποστολικῆς
ἀποστολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: apostolic
 • Forms:
  • ἀποστολικάς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • ἀποστολικούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἀποστολικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ἀποστολικῷ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἀποστολικούς
ἀποστολικῷ
ἀπόστολοι
ἀποστόλοις
ἀπόστολον
ἀπόστολος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: apostle, messenger, ambassador, he that is sent
 • Forms:
  • ἀπόστολοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἀποστόλοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἀπόστολον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀποστόλου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀποστόλους Noun: Acc Plur Masc
  • ἀποστόλων Noun: Gen Plur Masc
ἀποστόλου
ἀποστόλους
ἀποστόλων
ἀποστοματίζειν
ἀποστοματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to question closely, interrogate, provoke to speak, dictate, catechize
 • Forms:
  • ἀποστοματίζειν Verb: Pres Act Infin