ἀποστυγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to abhor, hate, detest utterly
 • Cognates: στυγέω
 • Forms:
  • ἀποστυγοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἀποστυγοῦντες
ἀποστύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw up, draw together, contract, condense, shrink
 • Cognates: στύφω
 • Forms:
  • ἀποστύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀποστύψει