ᾅδῃ, ἅδῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ᾅδης
 • Concord: Job 14:13; 33:22; Ps 6:5; 48:142; 87:3; 93:17; Prov 2:18; Eccl 9:10; Hosea 13:14; Luke 16:23; Baruch 2:17
ᾅδη
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc , Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ᾅδης
ἄδηλα
ἀδήλοις
ἄδηλον
ἄδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unknown, hidden, indistinct, secret, unseen, not clear, uncertain, obscure
 • Concord: 1Clem 18:6; Ps 50(51):6; Lk 11:44; 2Macc 7:34; 3Macc 1:17; 4:4; 1Cor 14:8
 • Forms:
ἀδηλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: uncertainty
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀδηλότηςἀδηλότητες
GENἀδηλότητοςἀδηλοτήτων
DATἀδηλότητιἀδηλότησιν
ACCἀδηλότηταἀδηλότητας
ἀδηλότητι
ἀδήλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: uncertainly
 • Concord: 1Cor 9:26
ἀδημονεῖν
ἀδημονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in distress (of mind), be full of heaviness, be distressed, be in anxiety, be troubled
 • Concord: Mark 14:33; Matt 26:37; Phil 2:26
 • Forms:
  • ἀδημονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀδημονοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἀδημονῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀδημονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: trouble, distress
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀδημονίαἀδημονίαι
GENἀδημονίαςἀδημονιῶν
DATἀδημονίᾳἀδημονίαις
ACCἀδημονίανἀδημονίας
ἀδημονίᾳ
ἀδημονοῦντος
ἀδημονῶν
ᾅδην
ᾅδης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • grave
  • hell, hades, (lit., unseen)
  • the underworld
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMᾅδηςᾅδαι
GENᾅδουᾁδῶν
DATᾅδῃᾅδαις
ACCᾅδηνᾅδας
VOCᾅδηᾅδαι
ἁδήσω
ᾄδητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἀείδω