κατέναντι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • before, in the presence of
  • opposite to
  • over against; directly opposite
  • in opposition to, faced with
  • facing, in front of

   ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην
   Go into the village in front of you(Luke 19:30)

κατεναντίον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: down against, opposite, over against, before, go to meet
κατενάρκησα
κατενέγκῃ
κατένεγκον
κατενεγκών
κατενεμήσατο
κατενεχθεῖσα
κατενεχθέντες
κατένευσαν
κατενεχθείς
κατενεχθέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root:καταφέρω
κατενόει
κατενόησα
κατενοήσαμεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Meaning:
  • to observe well, understand
 • Root:κατανοέω
κατενόησαν
κατενόησε, κατενόησεν
κατενοοῦμεν
κατενόουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατανοέω
κατενοοῦσαν
κατεντευκτήν
κατεντευκτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an accuser
κατενύγη
κατενύγην
κατενύγησαν
κατενύχθη
κατενύχθησαν
κατενώπιον
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • before (the presence of)
  • in the sight of
  • right opposite
  • faced with
  • in the estimation of
  • + οὗ = in spite of the fact that
κατενωτίσαντο