καταναγκάζειν
καταναγκάζοντες
καταναγκάζω
 • Meaning: to enforce, compel, overpower by force, confine, force back
 • Forms:
  • καταναγκασάτω Verb: Aor Act Imperativ 3rd Sing
  • καταναγκάζειν Verb: Pres Act Infin
  • καταναγκάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
κατανάθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a curse, an imprecation
καταναθεματίζειν
καταναλισκόμενοι
καταναλίσκον
κατανάλισκον
καταναλίσκω
 • Meaning:
  • to consume, consume utterly
  • to use up, spend, lavish
 • Forms:
  • καταναλωθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
  • καταναλίσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατηνάλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καταναλισκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • καταναλίσκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • κατανάλισκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • κατανάλισκον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • καταναλώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • καταναλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταναλῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταναλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατανάλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καταναλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • καταναλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
καταναλίσκων
καταναλωθέντων
καταναλώθη
καταναλωθήσεται
καταναλῶσαι
καταναλώσει
κατανάλωσε, κατανάλωσεν
καταναλώσῃ
καταναλώσουσι, καταναλώσουσιν
καταναρκάω
 • Meaning:
  • to burden, be burdensome (chargeable)
  • to grow utterly torpid, i.e., (by implication) slothful (figuratively, expensive)
  • Figurative: expensive
 • Forms:
  • καταναρκήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατενάρκησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
καταναρκήσω
καταναγκασάτω
κατανέμω
 • Active Meaning:
  • to distribute, allot, assign
 • Middle/Passive Meaning:
  • to plunder, devour
  • to feed on
 • Forms:
  • κατενεμήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
κατανένυγμαι
κατανενυγμένη
κατανενυγμένοι
κατανενυγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κατανύσσω
κατανενυγμένος
κατανευσάντων
κατανενύχθαι
κατανεύω
 • Meaning:
  • to signal, beckon, nod down, nod toward
  • to make signs to someone
 • Forms:
  • κατανευσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
  • κατένευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
κατανέω
 • Meaning: to face
 • Forms:
  • κατανῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατανήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • κατανήσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
κατανῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κατανέω
κατανήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κατανέω
κατανίστασθε
κατανίστημι
κατανίσταμαι
 • Meaning: to stand against, set up, rise up against
 • Forms:
  • κατανίστασθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
κατανοεῖ
κατανοεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to observe well, understand
 • Root: κατανοέω
κατανοεῖς
κατανοέω
 • Meaning:
  • to understand, comprehend
  • to perceive
  • to notice, observe (carefully), scrutinize, check out, inspect
  • to look at, consider, contemplate
  • to observe, spy out, to find out about
 • Forms:
Present
 • κατανοοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κατανοοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κατανοοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • κατανοοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατανοῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • κατανοῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κατανοεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατανοεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
Imperfect
 • κατενοοῦσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • κατενοοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • κατενόει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατενόουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατενόουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κατανοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κατανοήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατανοήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατανόησον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
Aorist
 • κατανυγεὶς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • κατανυγέντα
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • κατανοήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κατανοήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κατανοήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατανοῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατανοήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κατανοήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • κατενόησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατενόησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατενόησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατενόησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατανόησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατανοήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
κατανοῆσαι
κατανοήσαντες
κατανοήσας
κατανοήσατε
κατανοήσεις
κατανοήσετε
κατανοήσεως
κατανοήσῃ
κατανόησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: gazing, observation: means of observing
κατανόησον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κατανοέω
κατανοήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: κατανοέω
κατανοήσωμεν
κατανοούμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to understand, comprehend
 • Root: κατανοέω
κατανοοῦντες
κατανοοῦντι
κατανοοῦντος
κατανοοῦσι, κατανοοῦσιν
κατανοῶμεν
κατανοῶν
καταντᾷ
καταντάω
 • Meaning:
  • to come to, arrive at (a place)
  • to come upon, fall upon
  • to arrive at (a conclusion, goal, death, ripeness)
  • to have something arrive at a person
  • to meet something, face something (e.g., the martyrs faced death)
 • Forms:
  • καταντᾷ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • καταντῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταντήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • καταντήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • καταντήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • καταντησάτωσαν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • καταντήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • καταντήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • κατήντηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • κατηντήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατήντησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατήντησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατήντησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατάντημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: end, goal (of movement)
καταντῆσαι
καταντήσαντας
καταντήσαντες
καταντήσαντος
καταντησάτωσαν
καταντήσω
καταντήσωμεν
καταντικρύ
 • Parse: Prep
 • Meaning: directly opposite
 • Forms:
  • καταντικρύς Prep
καταντικρύς
καταντλέω
 • Active Meaning:
  • to pour (liquid over someone or something) to cause it to move downward
 • Passive Meaning:
  • to be overwhelmed
 • Forms:
  • καταντλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
καταντλούμενος
κατανυγεὶς
κατανυγέντα
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Root:κατανοέω
κατανυγῆναι
κατανυγήσεται
κατανυγήσῃ
κατανύγητε
κατανυγῶ
κατανύειν
κατανύξεως
κατάνυξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of benumbing the senses
  • stupefaction, slumber, numbness
  • a prickling sensation, (as of the limbs asleep, "pins and needles")
  • stupor, lethargy
 • Forms:
κατάνυξιν
κατανύσσομαι
κατανύσσω
 • Meaning:
  • to stab, gouge, prick, vex
  • to affect mentally and profoundly
  • to be sorely pricked, pierce thoroughly, i.e., (figuratively, be grieved) (Sir 47:20)
  • to agitate violently ("sting to the quick")
  • to be bewildered, be stunned, be confused
  • to keep silence
  • to repent, feel remorse
  • to be enamoured, passionate
 • Note: also spelled κατανύττω
 • Forms:
  • κατανενύχθαι Verb: Perf Mid/Pass infin
  • κατανένυγμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
  • κατανενυγμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • κατανενυγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κατανενυγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • κατανενυγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κατανενυγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • κατανυγῆναι Verb: Aor Act Infin
  • κατανυγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κατανυγήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • κατανύγητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • κατανύσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • κατανυγῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • κατενύχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατενύγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατενύγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • κατενύγησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
κατανύττω
 • Note: Also spelled κατανύσσω
 • Meaning:
  • to vex
  • to affect mentally and profoundly
  • to be greatly disturbed
 • Forms:
  • κατανυχθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
  • κατενύχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
κατανυχθέντος
κατανύω
 • Meaning:
  • to bring to a full end, dispatch, carry out
  • to complete
 • Forms:
  • κατανύειν Verb: Pres Act Infin
κατανωτίζομαι
 • Meaning:
  • to ignore (a command)
  • to reject, refuse
  • to carry on one's back, piggyback
 • Forms:
  • κατενωτίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur