κατεσαρώθη
κατέσβεσε, κατέσβεσεν
κατέσειε
κατέσειον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to throw down
 • Root:κατασείω
κατέσεισε, κατέσεισεν
κατέσησαν
κατέσθετε
κατέσθῃ
κατεσθίει
κατεσθίειν
κατεσθίετε
κατεσθιέτωσαν
κατεσθίοντας
κατεσθίοντες
κατεσθιόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc /Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: κατεσθίω
κατεσθίουσα
κατεσθιούσης
κατεσθίουσι, κατεσθίουσιν
κατεσθίω
 • Meaning:
  • to eat up, devour
  • to swallow
  • to consume, destroy
 • Forms:
Present
 • κατεσθίωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • κατέσθετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κατέσθῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • κατεσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατεσθίειν Verb: Pres Act Infin
 • κατεσθίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κατεσθιέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • κατεσθίοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κατεσθίοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κατεσθίουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • κατεσθιούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • κατεσθίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατεσθίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κατεσθόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • κατέσθουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • κατέσθων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • κατήσθιον
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατήσθιε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • κατέδομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • καταφάγεσαι Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • καταφάγεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταφάγονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • κατέδεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • κατέδεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • κατέδονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • κατέφαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατάφαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταφαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • καταφαγέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καταφάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταφάγοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • καταφάγοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • καταφαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • κατέφαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέφαγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • κατεφάγοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καταφάγωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
κατεσθίων
κατεσθίωσιν
κατεσθόντων
κατέσθουσα
κατέσθω
κατέσθων
κατεσιώπησε, κατεσιώπησεν
κατεσιώπων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατασιωπάω
κατεσκαμμένα
κατεσκαμμέναι
κατεσκαμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κατασκάπτω
κατεσκάφη
κατεσκάφησαν
κατέσκαψαν
κατέσκαψε, κατέσκαψεν
κατεσκέδασε, κατεσκέδασεν
κατεσκεύαζε
κατεσκεύασαν
κατεσκελετευμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • to reduce to a skeleton; to wither
 • Root:κατασκελετεύω
κατεσκεύαζον
κατεσκεύασα
κατεσκεύασας
κατεσκεύασε, κατεσκεύασεν
κατεσκευάσθη
κατεσκευασμένη
κατεσκευασμένην
κατεσκευασμένης
κατεσκευασμένος
κατεσκευασμένων
κατεσκευασμένα
κατεσκευασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κατασκευάζω
κατεσκευασμένου
κατεσκεύασται
κατεσκεύαστο
κατεσκεψάμεθα
κατεσκεψάμην
κατεσκέψαντο
κατεσκέψασθε
κατεσκήνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατασκηνόω
κατεσκήνωσα
κατεσκήνωσαν
κατεσκήνωσας
κατεσκήνωσε, κατεσκήνωσεν
κατεσκόπευε, κατεσκόπευεν
κατεσκόπευσαν
κατεσμικρύνθη
κατεσοφίσατο
κατέσπασα
κατέσπασαν
κατέσπασε, κατέσπασεν
κατεσπάσθη
κατεσπείροντο
κατέσπευδε, κατέσπευδεν
κατέσπευδον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατασπεύδω
κατέσπευσαν
κατέσπευσε, κατέσπευσεν
κατεστάθη
κατεστάθην
κατεστάθησαν
κατέστακα
κατεσταλμένους
κατεστασίαζεν
κατεστεμμένοι
κατεστεμμένος
κατεστέναξαν
κατέστη
κατεστηρίχθαι
κατέστησα
κατεστησάμην
κατέστησαν
κατεστήσαντο
κατέστησας
κατεστήσατο
κατέστησε, κατέστησεν
κατεστραμμένα
κατεστραμμένη
κατεστραμμένης
κατέστραπται
κατεστρατήγει
κατεστρατοπέδευσαν
κατεστρατοπέδευσε, κατεστρατοπέδευσεν
κατεστράφη
κατέστρεψα
κατέστρεψας
κατεστρέψατο
κατέστρεψε, κατέστρεψεν
κατεστρώθησαν
κατέστρωσαν
κατέστρωσε, κατέστρωσεν
κατέσυρα
κατεσφάγησαν
κατέσφαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατασφάζω
κατέσφαξαν
κατέσφαξε, κατέσφαξεν
κατεσφάττοντο
κατεσφραγίσθη
κατεσφραγισμένον
κατέσχε, κατέσχεν
κατεσχέθη
κατεσχήκει
κατέσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατέχω
κατέσχοσαν