κηδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • funeral
  • care (for the dead), care for dead body, funeral arrangements
  • connection by marriage, alliance
 • Forms:
κηδείαν
κηδείας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κηδεία
κηδεμόνα
κηδεμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • care, solicitude
  • interest and concern (about someone else's safety, welfare, etc.)
 • Forms:
κηδεμονίαν
κηδεμονίας
κηδεμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • guardian, protector
  • near friend, mourner
 • Forms:
  • κηδεμόνα Noun: Acc Sing Masc
κηδεστῇ
κηδεστής
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • connection by marriage
 • Forms:
  • κηδεστῇ Noun: Dat Sing Masc
κήδεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κήδω
κηδευθῇ
κήδευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κηδεύω
κηδεύω
 • Meaning:
  • to prepare (a body)
  • to take care of (a corpse)
  • to bury (a corpse)
 • Forms:
  • κηδευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐκήδευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κήδευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
κήδω
 • Meaning: trouble, distress
 • Forms:
  • κήδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
κηλῖδα
κηλιδόω
 • Meaning: to stain, sully, soil
 • Forms:
  • κεκηλίδωσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • κηλιδωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
κηλιδωθήσονται
κηλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a stain, spot, defilement, blemish
 • Forms:
  • Noun: Acc Sing Fem
κημός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a muzzle
κημόω
 • Meaning: to muzzle
 • Forms:
  • κημώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
κημῷ
κημώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: κημόω
κῆνσον
κῆνσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • tax, census-tax, poll-tax, tribute
  • an enrollment
 • Note: origin of English word "census"
κήνσου
κήποις
κῆπον
κῆπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: garden, orchard
κήπου
κηπουρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gardener; a garden-keeper
κηπουροῦ
κήπους
κηπουρῷ
κήπῳ
κήπων
κηπωρόν
κηπωρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: gardener
κηπωροῦ
κηπωρῷ
κηρία
κηρίοις
κηρίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wax, honeycomb
 • Forms:
κηρίου
κηρογονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: formation of wax, making honeycombs
 • Forms:
κηρογονίας
κηρόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to make something of wax
κηρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wax, bees-wax
κηροῦ
 • Parse #1:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to make something of wax
 • Root: κηρόομαι
 • ——
 • Parse #2:
  • Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: bees-wax
 • Root: κηροῦ
 • ——
 • Parse #3:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: κηρόω
κηρούς
 • Parse: Noun: Acc Plur Neut
 • Meaning: honeycomb, wax
 • Root: κηρίον
κηρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wax over
κήρυγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • public proclamation
  • preaching
  • message, a proclamation (esp. of the gospel; by implication, the gospel itself)
 • Forms:
Neuter Noun
 SingularPlural
NOMκήρυγμα κηρύγματα
GENκηρύγματος κηρυγμάτων
DATκηρύγματι κηρύγμασι(ν)
ACCκήρυγμα κηρύγματα
VOCκήρυγμα κηρύγματα
κήρυκα
κήρυκας
κήρυκος
κηρυκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: announced by public herald
κῆρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • preacher, herald, one who makes public proclamation
  • trumpet-shell, large seashell (used in torturing)
 • Forms:
κήρυξ
κηρύξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κηρύσσω
κηρύξαντες
κηρύξαντος
κηρυξάντων
κηρύξας
κηρύξατε
κηρυξάτωσαν
κηρύξεις
κηρύξεως
κήρυξιν
κήρυξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • proclamation, proclaiming
 • Forms:
  • κηρύξεως Noun: Gen Sing Fem
κήρυξον
κηρύξουσι, κηρύξουσιν
κηρύξω
κηρύξωσι, κηρύξωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κηρύσσω
κήρυσσε
κηρύσσει
κηρύσσειν
κηρύσσεται
κηρύσσετε
κηρυσσέτω
κηρύσσομεν
κηρυσσόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root:κηρύσσω
κηρυσσόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:κηρύσσω
κηρύσσοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κηρύσσω
κηρύσσοντας
κηρύσσοντες
κηρύσσοντος
κηρύσσουσι, κηρύσσουσιν
κηρύσσω
 • Meaning:
  • to make a public proclamation
  • to speak in public, advocating something
  • to announce in public the holding of (a meeting, etc.)
  • to preach, announce, proclaim, publish
 • Forms:
Present
 • κηρύττων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κηρύττοντι
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • κηρύττεσθαι Verb: Pres Mid/Pass infin
 • κηρύττειν Verb: Pres Act Infin
 • κηρύττει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κηρυττομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • κηρυσσόμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κηρυσσόμενα
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κήρυσσε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κηρύσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κηρύσσειν Verb: Pres Act Infin
 • κηρύσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κηρύσσετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • κηρυσσέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • κηρύσσομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • κηρύσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κηρύσσοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κηρύσσοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κηρύσσοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κηρύσσοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κηρύσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐκήρυσσε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐκήρυσσον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐκήρυσσον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κηρυχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κηρύξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κηρύξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • κηρύξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • κηρύξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κηρύξαι Verb: Aor Act Infin
 • κηρύξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • κηρύξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐκηρύξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκήρυξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκήρυξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκήρυξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκηρύχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κηρυχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κηρυχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κηρύξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κηρυξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • κήρυξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κηρύξω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • κηρύξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κηρυξάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • κηρυχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • κηρυχθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • κηρύξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • κεκήρυχα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • κεκήρυγμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
κηρύσσων
κηρύττει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:κηρύσσω
κηρύττειν
κηρύττεσθαι
κηρυττομένου
κηρύττοντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root:κηρύσσω
κηρύττων
κηρυχθείς
κηρυχθέντος
κηρυχθῇ
κηρυχθῆναι
κηρυχθήσεται
κήτει
κήτη
κῆτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a whale, huge fish, sea-monster
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκῆτοςκήτη
GENκήτουςκητῶν
DATκήτεικήτεσι(ν)
ACCκήτοςκήτη
κήτους
κητῶν