κατέλαβε
κατέλαβεν
κατέλαβες
κατελάβεσθε
κατελάβετο
κατελάβομεν
κατελαβόμην
κατέλαβον
κατελάβοντο
κατελάβοσαν
κατελάλει
κατελάλεις
κατελαλήσαμεν
κατελάλησαν
κατελάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταλαλέω
κατελάμπετο
κατελεέω
 • Meaning:
  • to have compassion on
  • to treat with compassion
  • to take pity on
 • Forms:
  • κατελεήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
κατελεήσατε
κατέλειπε, κατέλειπεν
κατελείφθη
κατελείφθημεν
κατελείφθην
κατελείφθησαν
κατέλειψε, κατέλειψεν
κατελέξαμεν
κατέλεξαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to lay down
  • to recount, tell in detail
 • Root:καταλέγω
κατέλευσαν
 • Parse #1:
  • Part: Fut Act Acc Sing Fem
  • Part: Fut Act Gen Plur Fem
 • Meaning: to take down
 • Root: καθαιρέω
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Aor Act Ind
 • Meaning: to stone to death
 • Root: καταλεύω
κατέλευσε, κατέλευσεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to stone to death
 • Root:καταλεύω
κατεληλυθέναι
κατεληλυθὼς
κατελήμφθη
κατελήμφθην
κατέληξε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to leave off, stop
 • Root:καταλήγω
κατελήφθη
κατελήφθην
κατελθεῖν
κατελθόντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • to go down
 • Root:κατέρχομαι
κατελθόντας
κατελθόντες
κατελθόντων
κατελθοῦσα
κατελθοῦσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Act Acc Sing Fem
  • Part: Aor Act Gen Plur Fem
 • Meaning:
  • to go down
 • Root:κατέρχομαι
κατελθούσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Sing Fem
  • Part: Aor Act Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • to go down
 • Root:κατέρχομαι
κατελθών
κατελιθοβόλησαν
κατελίμπανεν
κατέλιπε, κατέλιπεν
κατέλιπες
κατελίπομεν
κατέλιπον
κατελίποσαν
κατελογίσθη
κατελογίσθης
κατέλυε, κατέλυεν
κατελύθη
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to destroy
 • Root:καταλύω
κατελύθης
κατέλυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταλύω
κατέλυσα
κατέλυσαν
κατέλυσας
κατέλυσε, κατέλυσεν