κατεκάη
κατεκάησαν
κατεκαίετο
κατέκαιον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατακαίω
κατεκάλυπτον
κατεκαλύφθη
κατεκάλυψα
κατεκαλύψατο
κατεκάλυψε, κατεκάλυψεν
κατεκάμφθην
κατέκαμψαν
κατέκαυσα
κατέκαυσαν
κατέκαυσας
κατέκαυσε, κατέκαυσεν
κατεκαυχᾶσθε
κατεκαυχῶντο
κατέκειντο
κατέκειτο
κατεκέντησαν
κατεκένωσε, κατεκένωσεν
κατέκλασε, κατέκλασεν
κατεκλάσθη
κατέκλεισα
κατέκλεισε, κατέκλεισεν
κατεκλείσθη
κατεκλείσθην
κατεκληροδότησε, κατεκληροδότησεν
κατεκληροδόμησε, κατεκληροδόμησεν
κατεκληρονομήθης
κατεκληρονόμησα
κατεκληρονόμησαν
κατεκληρονομήσατε
κατεκληρονόμησε, κατεκληρονόμησεν
κατεκλίθη
κατεκλίθησαν
κατέκλιναν
κατέκλινε, κατέκλινεν
κατέκλυσε, κατέκλυσεν
κατεκλύσθησαν
κατέκλων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατακλάω
κατεκονδυλίζετε
κατεκόπησαν
κατέκοπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατακόπτω
κατεκόσμει
κατεκοσμήθη
κατεκοσμήθησαν
κατεκόσμησαν
κατεκόσμησε, κατεκόσμησεν
κατέκοψαν
κατέκοψε, κατέκοψεν
κατεκρατήθη
κατεκρατήθησαν
κατεκράτησαν
κατεκρατήσατε
κατεκράτησε, κατεκράτησεν
κατεκρήμνιζον
κατεκρήμνισαν
κατεκρήμνισε, κατεκρήμνισεν
κατέκριθη
κατέκριναν
κατέκρινας
κατεκρίνατε
κατέκρινε, κατέκρινεν
κατέκρουσε, κατέκρουσεν
κατεκρύβησαν
κατέκρυψαν
κατέκρυψας
κατέκρυψε, κατέκρυψεν
κατεκυλίσθη
κατεκυρίευσαν
κατεκυριεύσατε
κατέκυψαν