κατεπαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: promise
κατεπαγγέλλομαι
 • Meaning: to make promises
 • Forms:
  • κατεπαγγελλομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
  • κατεπαγγέλλονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
κατεπαγγελλομένων
κατεπαγγέλλονται
κατεπᾴδω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to subdue by song
 • Forms:
  • κατεπᾴδων Part: Pres Act Nom Sing Masc
κατεπᾴδων
κατέπαιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταπαίζω
κατεπαινέσας
κατεπανουργεύσαντο
κατεπάσατο
κατεπάτεις
κατεπατεῖτε
κατεπατήθη
κατεπάτησα
κατεπατήσαμεν
κατεπάτησαν
κατεπάτησε, κατεπάτησεν
κατεπάτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταπατέω
κατεπατοῦσαν
κατέπαυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταπαύω
κατέπαυσαν
κατέπαυσας
κατέπαυσε, κατέπαυσεν
κατεπείγοι
κατεπείγω
 • Meaning:
  • to press hard mentally (like a demanding creditor)
  • to harass
  • to press down
  • to depress
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Judg. 5:27
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • κατεπείγοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • κατεπείγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
κατεπείγων
κατεπείρασε, κατεπείρασεν
κατεπέκυψε, κατεπέκυψεν
κατεπένθησαν
κατεπένθησε, κατεπένθησεν
κατέπεσε, κατέπεσεν
κατέπεσον
κατεπέστησαν
κατεπήδησε, κατεπήδησεν
κατέπηξαν
κατέπιε, κατέπιεν
κατεπίεζε, κατεπίεζεν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to press down; to weigh down
 • Root:καταπιέζω
κατεπίθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • very eager, desirous
  • company, companionship
 • Forms:
κατεπικύπτω
 • Meaning: to bow down upon
 • Forms:
  • κατεπέκυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατεπίομεν
κατέπιον
κατέπιπτε
κατέπιπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to fall, drop
 • Root:καταπίπτω
κατεπλάγη
κατεπλάγησαν
κατέπλευσαν
κατεπλήξαντο
κατέπλησεν
κατέπληττεν
κατεπόθη
κατεπόθησαν
κατεπονεῖτο
κατεπόντισε, κατεπόντισεν
κατεποντίσθησαν
κατεπράυνε, κατεπράυνεν
κατεπράχθη
κατεπρονόμευσαν
κατέπτηκεν
κατέπτηχε
κατεπτήχεσαν
κατέπτυον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to spit upon
 • Root:καταπτύω