κατέφαγε, κατέφαγεν
κατέφαγες
κατέφαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατεσθίω
κατεφάγοσαν
κατεφαίνοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to declare, make known
 • Root: καταφαίνω
κατεφάνη
κατέφερεν
κατεφέρετο
κατεφθάρης
κατεφθάρησαν
κατεφθάρθαι
κατεφθάρκατε
κατεφθαρκότας
κατεφθαρμένη
κατεφθαρμένοι
κατεφθαρμένων
κατέφθασε, κατέφθασεν
κατέφθειραν
κατέφθειρε, κατέφθειρεν
κατεφθείρετο
κατεφίλει
κατεφίλησαν
κατεφίλησε, κατεφίλησεν
κατεφίλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταφιλέω
κατεφίσταμαι
 • Meaning: to rise up (against someone)
κατεφίστημι
 • Meaning:
  • to make insurrection against
  • to stand over against, i.e., rush upon (assault)
  • to rush upon (assault)
 • Forms:
  • κατεπέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
κατέφλεγε, κατέφλεγεν
κατέφλεξαν
κατέφλεξας
κατέφλεξε, κατέφλεξεν
κατεφλόγισε, κατεφλόγισεν
κατεφρονεῖτο
κατεφρόνησαν
κατεφρόνησας
κατεφρόνησε, κατεφρόνησεν
κατεφρόνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταφρονέω
κατέφυγα
κατέφυγε, κατέφυγεν
κατεφύγομεν
κατέφυγον
κατεφύγοσαν
κατεφύτευσα
κατεφύτευσας
κατεφύτευσε, κατεφύτευσεν
κατεφωράθη
κατεφώρασε