κατάφαγε
καταφαγεῖν
καταφάγεσαι
καταφάγεται
καταφαγέτω
καταφάγῃ
καταφάγοι
καταφάγοισαν
καταφάγονται
καταφαγών
καταφάγωσι, καταφάγωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κατεσθίω
καταφαίνεται
καταφαίνω
 • Meaning:
  • to appear, seem, look like
  • to be adjudged as
  • to declare, make known
 • Forms:
  • καταφαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατεφάνη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
καταφανές
 • Parse #1:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to declare
 • Root: καταφαίνω
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: clearly seen, in sight
 • Root: καταφανής
καταφανής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • clearly seen, in sight
καταφερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • descending slope, going down, sloping down
  • downhill (e.g., downhill road)
 • Forms:
καταφερομένη
καταφερομένην
καταφερόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: καταφέρω
καταφερόμενος
καταφερομένου
καταφέροντες
καταφεροῦς
καταφέρω
 • Active Meaning:
  • to bring down, sink down, bear down, carry down
  • to descend
  • to cast a vote
  • to bring to (someone's disadvantage)
  • to fall asleep
  • to pelt

   ὡς χάλαζα καταφερομένη
   as hail pelting down (Isa 28:2)

 • Middle Meaning:
  • to move downward
 • Forms:
  • κατενέγκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κατένεγκον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατεφέρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατήνεγκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • κατήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατήνεγκε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέφερε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • καταφερομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • καταφερομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • καταφερόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • καταφερόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • καταφερομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • καταφέροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κατενεχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
καταφεύγει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:καταφεύγω
καταφεύγειν
καταφεύγοντες
καταφεύγω
 • Meaning:
  • to flee, escape
  • to take refuge
  • to go to seek shelter
  • to go to seek protection
 • Forms:
Present
 • καταφεύγειν Verb: Pres Act Infin
 • καταφεύγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καταφεύγει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
Imperfect
Future
 • καταφεύξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • καταφεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταφεύξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • καταφυγοῦσαν
  • Part: Aor Act Acc Sing Fem
  • Part: Aor Act Gen Plur Fem
 • καταφύγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταφυγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • καταφυγόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • καταφυγοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • κατέφυγα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατέφυγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατεφύγομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • κατέφυγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέφυγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • κατεφύγοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταφεύξεσθε
καταφεύξεται
καταφεύξονται
καταφθάνω
 • Meaning:
  • ruin, devastate
  • to overtake, fall upon unaware
 • Forms:
  • κατέφθασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταφθαρῆναι
καταφθαρήσεται
καταφθαρήσῃ
καταφθαρήσονται
καταφθεῖραι
καταφθείρατε
καταφθείρει
καταφθείρεσθαι
καταφθείρεται
καταφθείρῃ
καταφθειρομένην
καταφθειρόμενος
καταφθείρονται
καταφθείρω
 • Meaning:
  • to lay waste, devastate, destroy, utterly perish, damage, ruin
  • to corrupt, spoil entirely, desecrate, deprave
  • to flood, deluge
 • Forms:
Present
 • καταφθειρόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καταφθείρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταφθείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταφθείρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • καταφθείρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καταφθείρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταφθειρομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
Imperfect
 • κατέφθειρε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατεφθείρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • καταφθαρήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταφθαρήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • καταφθαρήσονται Verb: 2Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καταφθερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κατέφθειρε(ν) Verb: Αορ Act Ind 3rd Sing
 • καταφθαρῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καταφθεῖραι Verb: 1Aor Act Infin
 • καταφθείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατεφθάρησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατέφθειραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καταφθείρεται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
Perfect
 • κατεφθάρκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • κατεφθαρκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • κατεφθαρμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κατεφθαρμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κατεφθάρης Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κατεφθαρμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
καταφθερῶ
καταφθορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • destruction, death, downfall, corruption
  • decaying and dying
 • Forms:
καταφθοράν
καταφθορᾶς
καταφιλεῖν
καταφιλέω
 • Meaning: to kiss, kiss tenderly, kiss earnestly, caress
 • Forms:
  • καταφιλῶν Verb: Pres Act Infin
  • καταφιλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • καταφιλῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • καταφιλήσας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
  • καταφιλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταφιλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταφιλοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • κατεφίλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατεφίλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεφίλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεφίλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • κατεφίλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
καταφιλῆσαι
καταφιλήσας
καταφιλήσει
καταφιλήσω
καταφιλοῦσα
καταφιλῶν
καταφλέγεται
καταφλεγήσεται
καταφλέγον
καταφλέγοντες
καταφλεγούσης
καταφλέγω
 • Meaning: to burn up, consume
 • Forms:
  • καταφλεγούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • καταφλέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καταφλεγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταφλέγον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • καταφλέγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • καταφλέξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κατέφλεγε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατέφλεξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατέφλεξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταφλέξῃ
καταφλογίζω
 • Meaning:
  • to set on fire, burst into flame
  • to burn
 • Forms:
  • κατεφλόγισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατάφοβοι
κατάφοβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • fearful, afraid of
  • struck with fear
 • Forms:
  • κατάφοβοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
καταφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of falling into a coma
  • downward motion, bringing down
  • conveyance (of material to the sea)
 • Forms:
καταφορᾷ
καταφρασσόμενοι
καταφράσσω
 • Active Meaning:
  • to fortify, protect
  • to cover with mail
 • Passive Meaning:
  • to be fortified
  • to be covered
 • Forms:
  • καταφρασσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
καταφρόνει
καταφρονεῖ
καταφρονεῖν
καταφρονεῖς
καταφρονεῖσθαι
καταφρονεῖται
καταφρονεῖτε
καταφρονείτω
καταφρονείτωσαν
καταφρονέω
 • Meaning:
  • to look down on, despise, belittle, scorn, treat with contempt
  • to minimize, downplay, underestimate
  • to disregard, care nothing for, be unafraid of
 • Forms:
Present
 • καταφρονῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • καταφρονοίη Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • καταφρονεῖν Verb: Pres Act Infin
 • καταφρονοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καταφρονοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • καταφρονεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταφρονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταφρονεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • καταφρονεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταφρονεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καταφρονείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • καταφρονείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • καταφρονουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • καταφρονοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • καταφρονοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καταφρονούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • καταφρονῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • κατεφρόνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατεφρόνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • κατεφρονεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • καταφρονηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταφρονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταφρονήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καταφρόνησον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
Aorist
 • καταφρονῆσαι
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • καταφρονήσαντα
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • καταφρονήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • καταφρονήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κατεφρόνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεφρόνησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατεφρόνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • καταφρονηθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • καταφρονήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καταφρονήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καταφρόνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
καταφρονηθήσεται
καταφρονηθῶμεν
καταφρονῇς
καταφρονῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root:καταφρονέω
καταφρονήσαντα
καταφρονήσαντες
καταφρονήσας
καταφρονήσει
καταφρονήσεις
καταφρονήσῃς
καταφρονήσητε
καταφρόνησιν
καταφρόνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contempt, disdain
  • contemptuous attitude
καταφρόνησον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καταφρονέω
καταφρονηταί
καταφρονητέον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Meaning: deserving of contempt
καταφρονητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: despiser, scoffer, scorner
καταφρονοίη
καταφρονουμένου
καταφρονοῦντας
καταφρονοῦντες
καταφρονούντων
καταφρονοῦσι, καταφρονοῦσιν
καταφρονῶν
καταφυγεῖν
καταφυγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a refuge, place of refuge
  • act of seeking refuge, act of seeking the possibility of refuge
  • resource, recourse
 • Forms:
καταφύγῃ
καταφυγήν
καταφυγῆς
καταφυγόντες
καταφυγοῦσα
καταφυγοῦσαν
καταφυγῶν
καταφυτεύειν
καταφυτεύεσθαι
καταφυτεύσας
καταφυτεύσετε
καταφύτευσιν
καταφύτευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • planting, plantation
  • act of planting
καταφύτευσον
καταφυτεύσουσι, καταφυτεύσουσιν
καταφυτεύσω
καταφυτεύω
 • Meaning:
  • to plant into the ground
  • plant, establish
 • Forms:
  • καταφυτεύειν Verb: Pres Act Infin
  • καταφυτεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταφυτεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καταφυτεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • καταφύτευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταφυτεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταφυτεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεφύτευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • κατεφύτευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατεφύτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατάφωρα
 • Parse #1:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κατάφωρος
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: καταφωράω
καταφωραθεὶς
καταφωράσαντες
καταφωράω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to detect, discover; to catch a thief
 • Forms:
  • καταφωραθεὶς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • καταφωράσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
κατάφωρος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • detected, manifest