κάτεργα
κατεργᾷ
κατεργάζεσθαι
κατεργάζεσθε
κατεργάζεται
κατεργάζομαι
 • Meaning:
  • to achieve, accomplish (by labour), do (something)
  • to bring about, produce, create, effect
  • to transform and cause to be
  • to employ, fashion
  • to work at, process
  • to prepare (someone) for (something)
  • to cultivate (in agriculture)
  • to commit, perform
  • to persuade
  • to apply intense pressure, harass (mentally or physically)
  • to overpower, overwhelm, subdue, conquer
 • Forms:
Present
 • κατεργάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κατεργάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • κατεργάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατεργαζόμενη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κατεργαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κατεργαζομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • κατεργάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • κατεργασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • κατεργᾷ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • κατεργασθεῖσα Part: Aor Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κατεργασθέντα
  • Part: Aor Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Aor Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κατειργάσαντο Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κατειργασάμεθα Verb: Aor Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κατείρχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κατειργάσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • κατειργάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • κατειργάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατειργάσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • κατεργασάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • κατεργασάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • κατεργασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • κατηργάσω Verb: Aor Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κατεργάσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
Perfect
 • κατειργασμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • κατειργάσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
κατεργαζόμενη
κατεργαζόμενοι
κατεργαζομένου
κατεργαζομένων
κατεργάζονται
κατεργασάμενοι
κατεργασάμενον
κατεργασάμενος
κατεργάσασθαι
κατεργάσεται
κατεργασθεῖσα
κατεργασθέντα
κατεργασθήσεσθε
κατεργασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • process of drawing up (a blueprint)
  • working up, activation
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Chron 28:19
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
κατεργασίας
κάτεργον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • operating costs
  • labour costs
  • work, wages
 • Forms:
  • κάτεργα Noun: Nom/Acc Plur Neut
κατερράγη
κατερραγμένους
κατέρραξαν
κατέρραξας, κατέῤῥαξας
κατέρραξε, κατέρραξεν
κατέρρει
κατερρεῖτο
κατέρρεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταρρέω
κατερρίπτοντο
κατέρριψαν
κατέρριψε, κατέρριψεν
κατερρόμβευσε, κατερρόμβευσεν
κατερρύηκεν
κατερρωγότας
κατέρχομαι
 • Meaning:
  • to go down, descend, come down
  • to come back, return (after a long absence)
 • Forms:
  • κατελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • κατῆλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατήλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • κατῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατελθόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • κατελθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • κατελθόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
  • κατελθοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • κατελθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • κατερχομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • κατέλθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • κατέλθῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
κατερχομένη