ὑπόκαιε
ὑποκαιομένης
ὑποκαιόμενον
ὑποκαιομένους
ὑποκαίω
ὑποκαλύπτω
ὑποκαλύψεις
ὑποκάτω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: under, beneath, below, underneath
ὑποκάτωθεν
ὑποκάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to heat from underneath
 • Forms:
 • Note: Alternate spelling of ὑποκαίω
ὑπόκειμαι
ὑποκείμεθα
ὑποκείμενον
ὑποκειμένου
ὑπόκειται
ὑποκριθείς
ὑποκριθῆναι
ὑποκριθῇς
ὑποκρίνασθαι
ὑποκρίνομαι
ὑποκρινόμενος
ὑποκρινομένους
ὑποκρινομένων
ὑποκρίνω
 • Present
 • ὑποκρίνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ὑποκρινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ὑποκρινομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • ὑποκρινομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Imperfect
 • ὑπεκρίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • Aorist
 • ὑπεκρίθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd plur
 • ὑποκριθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ὑποκριθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ὑποκριθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ὑποκρίνασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • Perfect
ὑποκρίσει
ὑποκρίσεις
ὑποκρίσεως
ὑπόκρισιν
ὑπόκρισις
Feminine
 SingularPlural
NOMὑπόκρισιςὑποκρίσεις
GENὑποκρίσεωςὑποκρίσεων
DATὑποκρίσειὑποκρίσεσι(ν)
ACCὑπόκρισι(ν)ὑποκρίσεις
ὑποκριτά
ὑποκριταί
ὑποκριτάς
ὑποκριτήν
ὑποκριτής
Masculine
 SingularPlural
NOMὑποκριτήςὑποκριταί
GENὑποκριτοῦὑποκριτῶν
DATὑποκριτῇὑποκριταῖς
ACCὑποκριτήνὑποκριτάς
VOCὑποκριτάὑποκριταί
ὑποκριτῶν