ὕδασι
ὕδασιν
ὕδατα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ὕδωρ
ὕδατι
ὕδατος
ὑδάτων
ὑδραγωγοῖς
ὑδραγωγόν
ὑδραγωγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: aqueduct, conduit, bringing water, water channel
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὑδραγωγόςὑδραγωγοί
GENὑδραγωγοῦὑδραγωγῶν
DATὑδραγωγῷὑδραγωγοῖς
ACCὑδραγωγόνὑδραγωγούς
VOCὑδραγωγέὑδραγωγοί
ὑδραγωγῷ
ὑδρευόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ὑδρεύω
ὑδρευομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: ὑδρεύω
ὑδρεύονται
ὑδρεύσαντο
ὑδρεύσασθαι
ὑδρεύσατο
ὑδρεύσομαι
ὑδρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to draw water (from a well)
   • to fetch water
   • to carry water
  • Middle:
   • to draw water for oneself
 • Forms:
  • ὑδρευόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ὑδρευομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ὑδρεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ὑδρεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ὑδρεύσασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
  • ὑδρεύσατο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
  • ὑδρεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ὑδρεύωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
ὑδρεύωνται
ὑδρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: water jar, water jug, water-pot, pitcher
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑδρίαὑδρίαι
GENὑδρίαςὑδριῶν
DATὑδρίᾳὑδρίαις
ACCὑδρίανὑδρίας
ὑδρίᾳ
ὑδρίαι
ὑδρίαις
ὑδρίαν
ὑδρίας
ὑδρίσκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pitcher, water jar
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑδρίσκηὑδρίσκαι
GENὑδρίσκηςὑδρισκῶν
DATὑδρίσκῃὑδρίσκαις
ACCὑδρίσκηνὑδρίσκας
VOCὑδρίσκηὑδρίσκαι
ὑδρίσκην
ὑδριῶν
ὑδροπότει
ὑδροποτεῖν
ὑδροποτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drink water
 • Forms:
  • ὑδροπότει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ὑδροποτεῖν Verb: Pres Act Infin
ὑδρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: moisture, sweat, perspiration
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὑδρότηςὑδρότητες
GENὑδρότητοςὑδροτήτων
DATὑδρότητιὑδρότησιν
ACCὑδρότηταὑδρότητας
ὑδρότητι
ὑδροφόροι
ὑδροφόρος
Singular
 MascFemNeut
NOMὑδροφόροςὑδροφόρον
GENὑδροφόρου
DATὑδροφόρῳ
ACCὑδροφόρον
Plural
 MascFemNeut
NOMὑδροφόροιὑδροφόρα
GENὑδροφόρων
DATὑδροφόροις
ACCὑδροφόρουςὑδροφόρα
ὑδροφόρου
ὑδροφόρους
ὑδρωπικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • have the dropsy
  • suffering from the dropsy
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑδρωπικόςὑδρωπικόν
GENὑδρωπικοῦ
DATὑδρωπικῷ
ACCὑδρωπικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὑδρωπικοίὑδρωπικά
GENὑδρωπικῶν
DATὑδρωπικοίς
ACCὑδρωπικούςὑδρωπικά
ὕδωρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • water, liquid
  • river
  • urine
  • tears
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὕδωρὕδατα
GENὕδατοςὑδάτων
DATὕδατιὕδασι(ν)
ACCὕδωρὕδατα