ὑφ᾿
ὑφαίνειν
ὕφαινον
ὑφαινόντων
ὑφαίνουσιν
ὑφαίνω
 • Present
 • ὑφαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ὕφαινον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ὑφαινόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ὑφαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • Aorist
 • ὑφᾶναι Verb: Aor Act Infin
 • ὕφανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὕφανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑφάνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • ὑφασμένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ὑφαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to take away (from under)
   • to fetch from below
   • to seize underneath
  • Middle:
   • to take away from
   • to filch away
   • to take up
 • Forms:
  • ὑφαιρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ὑφείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὑφείλετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ὑφεῖλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
ὑφαιρούμενοι
ὑφᾶναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ὑφαίνω
ὕφανε
ὕφανε(ν)
ὑφάνῃς
ὑφαντά
ὑφάντης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a weaver
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὑφάντηςὑφανταί
GENὑφάντουὑφαντῶν
ὑφαντών
DATὑφάντῃὑφάνταις
ACCὑφάντηνὑφάντας
ὑφαντόν
ὑφαντός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: woven, netlike, weblike
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑφαντόςὑφαντήὑφαντόν
GENὑφαντοῦὑφαντῆςὑφαντοῦ
DATὑφαντῷὑφαντῇὑφαντῷ
ACCὑφαντόνὑφαντήνὑφαντόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὑφαντοίὑφανταίὑφαντά
GENὑφαντῶνὑφαντῶνὑφαντῶν
DATὑφαντοῖςὑφανταῖςὑφαντοῖς
ACCὑφαντούςὑφαντάςὑφαντά
ὑφάντου
ὑφάπτειν
ὑφάπτω
ὕφασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a web design, woven work
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὕφασμαὑφάσματα
GENὑφάσματοςὑφασμάτων
DATὑφάσματιὑφάσμασι(ν)
ACCὕφασμαὑφάσματα
ὑφάσματι
ὑφάσματος
ὑφασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: ὑφαίνω
ὑφείλατο
ὑφείλετο
ὑφεῖλον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὑφαιρέω
ὑφελόντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ὑφέλω
ὑφέλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to subtract
 • Forms:
  • ὑφελόντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ὑφέξεται
ὑφῆψαν
ὑφῆψε
ὑφῆψε(ν)
ὑφίστασο
ὑφίσταται
ὑφίστατο
ὑφίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to resist, face, endure, withstand
   • to remain
   • to stand still
   • to take up a position (facing the enemy)
   • to take upon oneself, undertake, promise
   • to erect under
  • Middle:
   • to place for, set up for
   • to stand, stand still
   • to remain behind
   • to stand under
   • to take refuge
   • to stand ground, withstand, resist
   • to endure
   • to bear, stand
 • Forms:
 • Present
 • ὑφίστασο Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ὑφίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ὑφίστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Future
 • ὑποστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ὑποστήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ὑποστησομένης Part: Fut Mid Gen Sing Fem
 • ὑποστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ὑπέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέστησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑποστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑποστῆναι Verb: Aor Act Infin
 • ὑπόστητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὑποστῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
ὑφοράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to look at from below
   • to view with suspicion
  • Middle:
   • to suspect
   • to secretly suspect
 • Forms:
  • ὑφορώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ὑφορώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ὑφορώμενοι
ὑφορώμενος