ὑφ᾿
ὑφαίνειν
ὕφαινον
ὑφαινόντων
ὑφαίνουσιν
ὑφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to weave
 • Cognates: διυφαίνω, καθυφαίνω, συγκαθυφαίνω συνυφαίνω, ὑφαίνω
 • Forms:
  • ὑφαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • ὕφαινον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • ὑφαινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ὑφαίνουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ὑφᾶναι Verb: Aor Act Infin
  • ὕφανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὕφανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ὑφάνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ὑφασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
ὑφαιρέω
ὑφαιρούμενοι
ὑφᾶναι
ὕφανε
ὕφανεν
top
ὑφάνῃς
ὑφαντά
ὑφάντης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a weaver
 • Forms:
  • ὑφάντου Noun: Gen Sing Masc
ὑφαντόν
ὑφαντός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: woven
 • Forms:
  • ὑφαντά Adj: Acc Plur Neut
  • ὑφαντόν Adj: Acc Sing Neut
ὑφάντου
ὑφάπτειν
ὑφάπτω
ὕφασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a web, woven cloth
 • Forms:
  • ὑφάσματι Noun: Dat Sing Neut
  • ὑφάσματος Noun: Gen Sing Neut
ὑφάσματι
ὑφάσματος
ὑφασμένον
ὑφείλατο
top
ὑφεῖλον
ὑφελόντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὑφέλω
ὑφέλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to subtract
 • Forms:
  • ὑφελόντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ὑφέξεται
ὑφῆψαν
ὑφῆψε
ὑφῆψεν
ὑφίστασο
ὑφίσταται
ὑφίστατο
ὑφίστημι
top
ὑφοράω
ὑφορώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ὑφοράω
ὑφορώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑφοράω