ὑφ᾿
ὑφαίνειν
ὕφαινον
ὑφαινόντων
ὑφαίνουσιν
ὑφαίνω
 • Present
 • ὑφαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ὕφαινον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • ὑφαινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ὑφαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • Aorist
 • ὑφᾶναι Verb: Aor Act Infin
 • ὕφανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὕφανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑφάνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • ὑφασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
ὑφαιρέω
ὑφαιρούμενοι
ὑφᾶναι
ὕφανε
ὕφανεν
ὑφάνῃς
ὑφαντά
ὑφάντης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a weaver
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMὑφάντηςὑφανταί
GENὑφάντουὑφαντῶν
ὑφαντών
DATὑφάντῃὑφάνταις
ACCὑφάντηνὑφάντας
ὑφαντόν
ὑφαντός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: woven, netlike, weblike
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMὑφαντόςὑφαντήὑφαντόν
GENὑφαντοῦὑφαντῆςὑφαντοῦ
DATὑφαντῷὑφαντῇὑφαντῷ
ACCὑφαντόνὑφαντήνὑφαντόν
Plural
 MascFemNeut
NOMὑφαντοίὑφανταίὑφαντά
GENὑφαντῶνὑφαντῶνὑφαντῶν
DATὑφαντοῖςὑφανταῖςὑφαντοῖς
ACCὑφαντούςὑφαντάςὑφαντά
ὑφάντου
ὑφάπτειν
ὑφάπτω
ὕφασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a web design, woven work
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMὕφασμαὑφάσματα
GENὑφάσματοςὑφασμάτων
DATὑφάσματιὑφάσμασι(ν)
ACCὕφασμαὑφάσματα
ὑφάσματι
ὑφάσματος
ὑφασμένον
ὑφείλατο
ὑφείλετο
ὑφεῖλον
ὑφελόντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὑφέλω
ὑφέλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to subtract
 • Forms:
  • ὑφελόντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ὑφέξεται
ὑφῆψαν
ὑφῆψε
ὑφῆψεν
ὑφίστασο
ὑφίσταται
ὑφίστατο
ὑφίστημι
 • Present
 • ὑφίστασο Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ὑφίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ὑφίστατο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
 • Future
 • ὑποστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ὑποστήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ὑποστησομένης Verb: Fut Mid Part Gen Sing Fem
 • ὑποστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ὑπέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ὑπέστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑποστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑποστῆναι Verb: Aor Act Infin
 • ὑπόστητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ὑποστῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
ὑφοράω
ὑφορώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ὑφοράω
ὑφορώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ὑφοράω